Обвиняеми (наказателни производства)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

А. Мога ли да обжалвам съдебното решение?

Лице, признато за виновно от съда по наказателни дела или от районния съд и осъдено на лишаване от свобода или глоба, може да обжалва присъдата пред Върховния съд.

Б. Какви други средства за защита имам?

Не е възможно да се заведе дело във връзка със съдебното решение.

В. Какви са последиците, ако бъда осъден?

i. Досие за съдимост

Наложеното от съда наказание се вписва от полицията във файла „Регистър на предишните осъждания“. Реабилитацията се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за реабилитацията на осъдени лица (Закон 70/1981). Не се предвижда реабилитация при осъждане на доживотен затвор или на лишаване от свобода над 2 години.

ii. Изпълнение на присъда, предаване на затворници, пробация и алтернативни наказания

Наказанието лишаване от свобода се изтърпява от деня на постановяване на съответното решение; въпреки това, освен ако съдът не разпореди друго, срокът му може да бъде намален с времето, през което лицето е било задържано преди съдебния процес съгласно разпоредбите на този закон.

Съдът постановява спиране на изпълнението на наказанието лишаване от свобода, чийто срок не надвишава три години, при условие че това е оправдано от обстоятелствата по делото в тяхната цялост и от личното положение на обвиняемия.

Съдът, който издава заповед за спиране на изпълнението на наказанието лишаване от свобода, може да издаде решение за пробация, с което да постави осъденото лице под надзора на длъжностно лице (попечител) за срок, не по-дълъг от срока за изпълнение на заповедта (3 години).

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.