Обвиняеми (наказателни производства)

Кипър

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес.

Съдържание, предоставено от
Кипър

Кратко описание на наказателния процес

Следва кратко описание на обичайните етапи на наказателния процес:

 • Лице, заподозряно за участие в престъпление, може да бъде разпитано от полицията. Полицията е отговорна за разследването на престъплението.
 • Заподозряното лице може да бъде арестувано по силата на съдебна заповед, освен когато е заловено на местопрестъплението.
 • Преди провеждането на полицейски разпит заподозряното лице трябва да бъде информирано за правото си да се свърже с адвокат и правото си да запази мълчание.
 • Ако до края на разследването срещу заподозряното лице бъдат открити уличаващи доказателства, полицията повдига официално обвинение срещу него. При тежки престъпления решението за наказателно преследване се взема от главния прокурор (Genikos Eisaggeleas). Правомощието на полицията за наказателно преследване винаги е подчинено на цялостния надзор от страна на главния прокурор, който има конституционно право да възбужда, провежда, поема, продължава или прекратява всякакви наказателни производства.
 • Полицията внася за одобрение от съдия от районен съд обвинителен акт, в който се посочва/посочват престъплението/престъпленията. Ако актът бъде одобрен, обвиняемият бива призован да се яви пред съда на определена дата.
 • В зависимост от тяхната тежест наказателните дела могат да се разглеждат:
  • в рамките на съкратено производство — от състав от един съдия от районния съд (Eparchiako Dikastirio), компетентен в района, в който е извършено престъплението,
  • въз основа на информация от главния прокурор — от съда по наказателни дела (Kakourgiodikeio) в състав от трима районни съдии и председателстван от председател на районен съд.
 • При бързите производства, на датата, на която обвиняемият е призован да се яви пред съда, той отговаря на обвинението/обвиненията, като се признава за виновен или за невинен. При дела, които се гледат от съда по наказателни дела, на определената дата се провежда предварителен разпит пред съдия от районен съд. Предварителният разпит може да бъде пропуснат, ако главният прокурор удостовери, че такъв не е необходим. Настоящата практика е предварителен разпит да не се провежда.
 • Жертвата на престъпление има право да подаде жалба.
 • Главният прокурор носи цялата отговорност за наказателните преследвания, включително правото за преустановяване на преследване.
 • В Кипър не се провеждат процеси със съдебни заседатели.
 • Ако при разпита съдът постанови, че обвиняемият не е в състояние да пледира виновен или невинен поради психично разстройство или друго увреждане, съдът може да разпореди лечението му в подходящо заведение.
 • Обвиняемият може да повдигне процесуални възражения срещу обвиненията въз основа на:
  • липса на компетентност — по същество или териториална,
  • по-ранна оправдателна или осъдителна присъда за същото(същите) деяние(деяния),
  • амнистиране на престъплението(престъпленията),
  • непълни или повтарящи се обвинения.
 • С един и същ обвинителен акт може да бъде обвинено повече от едно лице за свързано престъпно поведение. Ако съдът счете това за неоснователно, той може да разпореди обвиненията да бъдат разделени за целите на съдебния процес.
 • Процесът започва с представяне на доказателствата на обвинението (katigorousa archi). При приключване на обвинението съдът определя дали обвиняемият трябва да отговаря по делото. Ако случаят е такъв, обвиняемият бива призован от съда да подготви защитата си и бива информиран за правото си да запази мълчание, да направи изявление от подсъдимата скамейка или да даде показания под клетва. Обвиняемият може по всяко време да представи доказателства в своя защита. Упражняването на правото за запазване на мълчание не води до неблагоприятни последици. След приключване на защитата страните представят заключителните си пледоарии и съдът произнася решението си.
 • Всички свидетели, които свидетелстват под клетва в съда, трябва да бъдат подложени на кръстосан разпит.
 • Процесът трябва да се придържа към нормите за справедлив съдебен процес. Презумпцията за невинност е в сила в хода на целия съдебен процес. При всички случаи тежестта на доказване пада върху обвинението. Ако след приключване на процеса съдът не е твърдо убеден относно вината на обвиняемия, той трябва да бъде оправдан.
 • Ако обвиняемият е осъден, следва определяне на присъдата.

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да бъдат намерени в информационните листове. Тази информация не замества правния съвет и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите членки и не може да Ви помогне, в случай че искате да подадете жалба. Тези информационни листове съдържат информация за това как да се подаде жалба и до кого.

Кликнете върху посочени по-долу връзки, за да намерите информацията, която Ви е необходима

Моите права по време на разследване на престъплени

Моите права по време на процеса

Моите права след процеса

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.