Обвиняеми (наказателни производства)

Кипър

Дребните, както и тежките пътни правонарушения, се третират като всяко друго нарушение. Обичайното наказание е глоба. Многократните нарушители може да бъдат лишени от право за управление на МПС. Повечето дребни пътни нарушения се третират като административни нарушения.

Съдържание, предоставено от
Кипър

Кой се занимава с пътните правонарушения?

Редица дребни пътни нарушения, свързани с управление на МПС или подобни, могат да бъдат третирани по административен ред чрез налагане на предписаната от закона глоба.

В случаите на превишена скорост или използване на мобилен телефон по време на управление на МПС и някои други дребни нарушения, към Вашето свидетелство за правоуправление на МПС също така се прибавят наказателни точки. Когато наказателните точки надхвърлят дванадесет, по Вашия случай трябва да бъде образувано дело в съда. Ако не сте съгласни с налагането на глоба или наказателни точки, в съда ще бъде заведено наказателно дело срещу Вас.

Полицейски служител или служител на общински или местни органи за контрол на движението по пътищата може да Ви уведоми, че Ви е наложена глоба. В случай на нарушение във връзка с неправилно паркиране в известието трябва да се посочва нарушението и да бъдете информирани, че ако не заплатите глобата в срок от 15 дни, тя ще бъде увеличена с половината от нейния размер.

Ако глобата не бъде платена в срок от 30 дни, може да бъде повдигнато обвинение. Глоби могат да бъдат налагани за пътни нарушения, извършени както от водачи на МПС, така и от пешеходци и велосипедисти. Размерът на глобата е определен в закона.

Ако дадете съгласие за глоба, наложена по административен ред, тя не може да бъде обжалвана. От друга страна, ако отречете, че сте извършили нарушението, органите могат да Ви изправят пред съда, за да докажат нарушението. Решението на съда може да бъде обжалвано както всяко друго решение за извършено нарушение.

Глоба, наложена по административен ред, може да се събира както глобите, наложени от съда. Тя не се вписва в съдебното досие.

Какво се случва, ако делото бъде внесено в съда?

Районният съд на района, в който е извършено пътното нарушение, е компетентен да се произнесе по него.

Процедурата, използвана при дело за дребно пътно нарушение, е същата като за останалите нарушения.

Санкциите, които съдът може да наложи, са:

  • глоба,
  • лишаване от свобода,
  • лишаване от право за управление на МПС.

Гражданите на други държави-членки подлежат на преследване срещу дребни пътни нарушения при същите условия като гражданите на съответната държава.

Решение на съда, както и присъдата, наложена за дребно пътно нарушение, могат да бъдат обжалвани по същия ред и на същите основания както във всички останали съдебни решения.

Връзки по темата

Управление на МПС в Кипър — Закони за движението по пътищата в Кипър — Нарушения, глоби и наказателни точки

Последна актуализация: 16/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.