Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Кипър

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни пътни правонарушения, за които обикновено се налага фиксирано наказание като глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кратко представяне на наказателния процес

Следва кратко представяне на обичайните етапи на наказатения процес

 • Лице, заподозряно за участие в престъпление, може да бъде разпитано от полицията. Полицията е отговорна за разследването на престъплението.
 • Заподозреният може да бъде арестуван по силата на съдебна заповед, освен ако е заловен на местопрестъплението.
 • Преди провеждането на полицейски разпит заподозреният трябва да бъде информиран за правото си да се свърже с адвокат и правото си да запази мълчание.
 • Ако до края на разследването срещу обвиняемия бъдат открити уличаващи доказателства, полицията повдига официално обвинение срещу него. При тежки престъпления решението за наказателно преследване се взема от главния прокурор. Това правомощие на полицията винаги е подчинено на разпореждането на главния прокурор, който има конституционно право да възбужда, провежда, поема, поддържа или прекратява всякакви наказателни производства.
 • Полицията внася за одобрение от районен съдия обвинителен лист, в който се излага/т престъплението/престъпленията. Ако листът бъде одобрен, обвиняемият бива призован да се яви пред съда на определена дата.
 • Наказателните дела, в зависимост от тяхната тежест, могат да се гледат: a) съкратено, от състав от един съдия от районния съд в района, в който е извършено престъплението; б) въз основа на информация, от съда по наказателни дела в състав от трима районни съдии и председателстван от председател на районен съд.
 • При бързите производства — на датата, на която обвиняемият е призован да се яви пред съда, той отговаря на обвинението/обвиненията, като пледира виновен или невинен. При дела, които се гледат от съда по наказателни дела, на определената дата се провежда предварително заседание пред съдия от районен съд. Предварителното заседание може да бъде пропуснато, ако главният прокурор удостовери, че такова не е необходимо. Понастоящем практиката е предварително заседание да не се провежда.
 • Жертвата на престъпление има право да повдигне частно обвинение.
 • Главният прокурор носи цялата отговорност за наказателните обвинения, включително правото за преустановяване на преследването.
 • В Кипър не се провеждат процеси със съдебни заседатели.
 • Ако при предварителното заседание съдът постанови, че обвиняемият не е в състояние да се защитава в съда поради умствено разстройство или увреждане, съдът може да издаде решение за лечението му в психиатрично заведение.
 • Обвиняемият може да повдигне предварителни възражения срещу обвиненията въз основа на: a) липса на компетентност на съда, по същество или териториална, б) по-ранна оправдателна или осъдителна присъда за същото деяние/деяния, в) амнистиране на престъплението/престъпленията, г) непълни или противоречиви обвинения.
 • С един и същ обвинителен акт може да бъде обвинено повече от едно лице за свързано престъпно поведение. Ако съдът счете това за неправилно, той може да разпореди обвиненията да бъдат разделени за целите на съдебния процес.
 • Съдебният процес започва с доказателствата на обвинението. При приключване на обвининението съдът определя дали обвиняемият трябва да отговаря по делото. Ако случаят е такъв, обвиняемият бива призован от съда да подготви защитата си и бива информиран за правото си да запази мълчание или да направи изявление от подсъдимата скамейка или да даде показания под клетва. Обвиняемият може по всяко време да представи доказателства в своя защита. Упражняването на правото за запазване на мълчание не води до неблагоприятни последици. След приключване на защитата страните представят заключителните си пледоарии и съдът произнася решението си.
 • Всички свидетели, които свидетелстват под клетва в съда, могат да бъдат подложени на кръстосан разпит.
 • Съдебното производство трябва да се придържа към нормите за справедлив съдебен процес. Презумпцията за невинност е в сила в хода на целия съдебен процес. При всички случаи тежестта на доказване пада върху обвинението. Ако след приключване на процеса съдът не е твърдо убеден относно вината на обвиняемия, той трябва да бъде оправдан.
 • Ако обвиняемият е осъден, следва определяне на присъдата.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества правната консултация и предназначението ѝ е само да Ви упъти .

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне. Тези факт-листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Кликнете върху линковете, посочени по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 – Получаване на правна консултация

2 – Моите права по време на разследване на престъпление

 • Арест и обиск

3 – Моите права по време на процеса

 • Режими на изтърпяване на наказание

4 – Моите права след процеса

5 – Пътни правонарушения

Връзки по темата

Правна служба на Република Кипър

Върховен съд на Кипър

Полиция на Кипър

Последна актуализация: 16/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.