Обвиняеми (наказателни производства)

Чешка република

В настоящия информационен лист се обяснява при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат, как да си намерите адвокат и как ще бъдат заплатени разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да платите. Освен това тук ще бъде обяснено какво може да направи Вашият адвокат за Вас.

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Намиране на адвокат

Само адвокат, вписан в регистъра на адвокатите, който се поддържа от Адвокатската колегия на Чешката република, може да защитава лица в наказателни дела.

Ако имате нужда от защитник, се свържете с Адвокатската колегия на Чешката република (http://www.cak.cz/или се свържете директно с някой от адвокатите в регистъра).

Какво ще се случи, ако не избера адвокат?

Ако не си изберете адвокат, ще трябва сам да се защитавате.

В някои случаи е задължително да имате защитник и съдът ще Ви определи защитник, ако не си изберете адвокат в рамките на определен срок. По-долу са изброени ситуациите, в които се изисква защитник:

  • ако сте задържан или под наблюдение в медицинско заведение,
  • ако Вашата дееспособност да извършвате правни действия е ограничена,
  • ако сте лице, което се укрива,
  • ако сте на възраст под 18 години,
  • ако сте с физически или умствени увреждания и има съмнения дали сте способни да се защитавате правилно,
  • ако обвинението е такова, че можете да бъдете осъден на повече от 5 години затвор,
  • ако срещу Вас като задържано лице ще започне опростено производство,
  • в производство, в което от Вас може да се изисква да се подложите на превантивно медицинско лечение (различно от лечение на алкохолизъм),
  • в някои производства с чуждестранен елемент.

Кой плаща за адвоката?

Обвиненото лице плаща за услугите на адвоката. Ако съдът Ви определи адвокат, държавата плаща за защитата. Държавата плаща и ако имате право на безплатна защита.

Какъв е хонорарът на адвоката?

Плащанията за услугите на защитник се определят в договор между Вас и Вашия защитник или в Закона за хонорарите на адвокатите (ако нямате договор).

Кога имате право на безплатна защита?

Ако не разполагате с достатъчно средства, за да платите разходите за своята защита, имате право на намалена такса или безплатна защита (и двете се наричат „безплатна защита“). Съдията или председателят на съда ще вземе решение по Вашата молба въз основа на информация за финансовото Ви състояние. Вие трябва да подадете тази молба по време на подготвителния процес чрез прокурора или по време на съдебното производство.

Може да Ви бъде предоставена безплатна защита дори без такава молба, ако обстоятелствата показват, че това е уместно.

Връзки по темата

Закон за хонорарите на адвокатите

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.