Обвиняеми (наказателни производства)

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Мога ли да обжалвам?

Да, може да обжалвате присъдата по Вашето дело, ако е имало грешки в констатациите, които Ви засягат пряко. Може да обжалвате осъдителна присъда, наказанието и/или присъденото обезщетение или да обжалвате всички констатации на съда от първа инстанция. Трябва да подадете жалбата:

 • в писмен вид;
 • в съда, който е постановил присъдата;
 • в срок от осем дни от получаване на препис от присъдата (ако преписът се връчи едновременно на Вас и на Вашия защитник, срокът се изчислява от по-късната от двете дати).

Във Вашата жалба трябва ясно да се посочва кои аспекти от присъдата обжалвате, както и конкретните слабости на присъдата и/или производството преди това. Може да обжалвате и без конкретни основания, като подадете молба до председателстващия съдия на съда от първа инстанция и поискате да удължи срока за подаване на жалба въз основа на конкретни основания.

Какви са основанията за обжалване?

Може да внесете жалба въз основа на грешки в която и да е от констатациите в присъдата, които Ви засягат пряко, или по причина, че конкретна констатация не е била включена в присъдата. Освен това можете да основете жалбата си на нови факти и доказателства.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Докато бъде взето решение от въззивния съд, присъдата няма да влезе в сила и/или да стане принудително изпълнима. Ако сте задържан, няма да бъдете освободен автоматично само защото сте подали жалба.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Съдът от първа инстанция проверява дали Вашата жалба съдържа цялата необходима информация. Ако това не е така, съдът ще поиска от Вас и Вашия защитник да коригирате недостатъците в рамките на пет дни (осем дни, ако не разполагате със защитник и председателстващият съдия директно Ви даде инструкции).

Копие от жалбата и нейните основания ще бъде представено на другите страни по делото и цялата преписка по делото ще бъде представена на въззивния съд.

Висшият окръжен съд ще вземе решение по жалба срещу присъдата на районен съд, а Върховният съд ще вземе решение по жалба срещу присъдата на окръжен съд.

След започване на производството пред въззивния съд ще бъде представено оспорваното решение и ще бъде подаден доклад относно делото.

След това Вие ще представите жалбата и ще я обосновете. Ако не присъствате нито Вие, нито Вашият защитник, това ще бъде направено от председателстващия съдия.

След това прокурорът и всяко друго лице, което е пряко засегнато от решението на въззивния съд, ще представи своите аргументи.

След като бъдат представени исканията, въззивният съд ще провери необходимите доказателства за вземане на решение относно жалбата, освен ако проучването на доказателствата би било толкова трудоемко, че би означавало дублиране на предишната дейност на съда от първа инстанция.

Въззивният съд може да:

 • отхвърли жалбата (ако жалбата е неоснователна, ако е била забавена, подадена от неупълномощено лице или подобни причини), но това винаги се прави на публично заседание;
 • отхвърли жалбата (ако нейното съдържание не отговаря на изискванията за подаване на жалба);
 • прекъсне наказателното преследване;
 • отмени оспорваната присъда или част от нея и
 • вземе решение да представи делото за решение относно компетентността на съда;
 • прехвърли делото на друг орган;
 • прекрати наказателното преследване (ако съдът от първа инстанция е трябвало да направи това);
 • прекъсне наказателното преследване (ако съдът от първа инстанция е трябвало да направи това);

Освен това той може да отмени оспорваната присъда поради основни пропуски в производството;

 • пропуски в присъдата (двусмисленост, непълни констатации по делото);
 • съмнения относно точността на констатациите по делото или присъдата трябва да се повтори;
 • нарушение на разпоредбите на Наказателния кодекс;
 • ако присъдата е неподходяща;
 • неправилно решение относно правото на жертвата.

След като присъдата бъде отменена, въззивният съд може да:

 • върне делото на съда от първа инстанция;
 • постанови своята присъда по делото, винаги на публично заседание;
 • прекрати наказателното преследване.

Какво ще стане, ако обжалването е неуспешно?

Въззивният съд не може да вземе решение, което да влоши Вашето положение, освен ако прокурорът обжалва присъдата.

Кога присъдата е окончателна?

Ако въззивният съд не върне делото на съда от първа инстанция, неговото решение или приключва делото, или става окончателно в момента на обявяване на решението. Присъдата на съда от първа инстанция също става окончателна, освен ако своевременно бъде обжалвана.

След като присъдата влезе в сила, Вие може да подадете:

 • извънредна жалба;
 • искане до министъра на правосъдието да подаде оплакване за нарушение на закона до Върховния съд;
 • молба за разрешение производството да бъде възобновено;

Ако първото решение бъде отменено, ще получа ли обезщетение?

Може да отправите искане до Министерство на правосъдието за обезщетение в съответствие със Закона за вреди, причинени от държавен орган.

Ако моето обжалване е успешно, ще се съхранява ли протокол за присъдата?

Протокол за присъдата се изготвя едва след като присъдата стане окончателна. След като осъдителна присъда стане окончателна, тя се вписва в съдебното досие. Ако бъде използвано извънредно средство за правна защита и то е успешно, вписаната присъда се заличава.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Да, може да бъдете екстрадиран за излежаване на присъдата, ако оставащото време е поне 4 месеца.

Уместният орган в съответната държава трябва да поиска екстрадиция и екстрадицията трябва да е в съответствие с конституционните правила и задължения, както и с международните договори относно правата на човека и основните свободи.

Съдът също може да разпореди да Ви екстрадират като част от осъдителна присъда.

Мога ли да обжалвам решението да ме върнат в моята държава по местоживеене?

Можете да обжалвате решението, когато Ви бъде връчено известието за излежаване на присъдата. Можете да обжалвате присъдата за екстрадиция.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

Не, дори не в други държави-членки, освен ако бъде дадено разрешение производството да бъде възобновено.

Ще бъде ли вписана информация за обвинението и/или присъдата в моето съдебно досие?

Да, присъдите се вписват в наказателния регистър. Съдилищата предоставят тази информация на регистъра. Информацията се съхранява в продължение на сто години от датата на раждането Ви.

Ако присъдата бъде отменена, информацията няма да бъде вписана в наказателния регистър. Можете да получите извлечение от регистъра, ако поискате такова. В зависимост от сериозността на присъдата, тя може да бъде заличена в рамките на срока, поставен в закона. Този срок варира от една година след излежаване на присъдата до петнадесет години.

Информацията ще се съхранява независимо дали сте съгласни или не.

Мога ли да възразя срещу съхраняването на информацията?

Можете да заведете административно дело срещу общинския съд в Прага.

Връзки по темата

Наказателно право за широката общественост

Министерство на правосъдието

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.