Обвиняеми (наказателни производства)

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Какви са етапите на наказателното разследване?

Целта на подготвителния процес е да се проучи дали е било извършено престъпление и кой е вероятният извършител (фазата на предварително разглеждане) и след това да се обезпечат доказателства и делото да се подготви за влизане в съда (фазата на разследване).

Подготвителният процес се извършва от полицията, като нейната дейност се контролира от прокурора, който взема решение дали процесът е бил извършен правилно.

Някои действия могат да бъдат извършени само от прокурора или за тях трябва неговото решение (например прекратяване на подготвителния процес), докато съдията има правомощия да взема решение за някои други действия (напр. задържане на заподозрян, арест, претърсване на жилище и подслушване).

Следвайте връзките по-долу, за да намерите по-подробна информация относно фазите на досъдебното разследване.

Процедура преди началото на наказателно преследване — предварително разглеждане (1)

Каква е целта на предварителното разглеждане?

С оглед да се установи естеството на дадено престъпление и лицето, което го е извършило, полицията може да:

 • снема показания
 • получава становища на експерти
 • проучва документи
 • извършва претърсване за предмети и да претърсва мястото на извършване на престъплението
 • изготвя полицейски протоколи, да снема пръстови отпечатъци, телесни мерки, да извършва обиск на заподозрени лица
 • извършва спешни действия
 • задържа заподозрени лица
 • използва други процедури за разследване, ако е подходящо.

Предварителното разглеждане приключва с решение да се започне наказателно преследване на конкретно лице или по редица други начини (отсрочване, временно отсрочване, предаване на делото за процедура, различна от наказателна).

Какви са сроковете на тази фаза?

Срокът е два, три или шест месеца в зависимост от сериозността на случая. Ако предварителното разглеждане не може да бъде приключено, прокурорът може да измени или удължи срока въз основа на писмена обосновка.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

На този етап няма да бъдете уведомен за случващото се, докато не се наложи да участвате пряко в процедурата.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако от Вас бъде поискано да дадете обяснение за някои събития, полицията ще осигури преводач, който ще превежда въпросите, Вашите отговори и впоследствие протокола преди от Вас да бъде поискано да го подпишете.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Можете да поканите адвокат, който да присъства на обяснението. Участието на адвокат на този етап не е задължително и ако не сте избрали да се свържете с адвокат, няма да ви бъде определен такъв. Можете да потърсите съвет от адвокат, но не и как да отговорите на въпрос, който вече са Ви задали. Можете сами да си осигурите преводач на този етап, който да съдейства на Вас и Вашия адвокат.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

На този етап полицията може да поиска да дадете обяснение на фактите, които разследва. Вие сте длъжен да дадете истинно обяснение. Можете да откажете да предоставите обяснение, ако Вие (или лице, свързано с Вас) сте изложен на риск от преследване въз основа на Вашите показания. Освен това можете да откажете, ако по този начин бихте нарушили задължение за поверителност.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Вашите показания ще бъдат използвани само за да се вземе решение дали да се започне наказателно преследване срещу конкретно лице за конкретно престъпление. Ако започне наказателно преследване, Вашите показания ще се считат за показания на свидетел само ако са били дадени рано и не биха могли да се повторят на по-късен етап. Освен това те трябва да бъдат дадени пред съдия. В противен случай Вашите показания трябва да се дадат отново на по-късен етап от наказателното производство (обикновено пред съда).

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

По Ваше искане полицията ще уведоми един Ваш близък или приятел, че сте били задържан, при условие че това не пречи на полицейското разследване и че не е необосновано трудно.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Полицията ще организира медицински преглед и ще получи становище на лекар относно Вашето здравословно състояние към момента на предварителното разглеждане или задържане. Трябва да бъдете освободен незабавно, ако това е становището на лекаря, и при необходимост полицията ще Ви отведе в лечебно заведение.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Може да поискате да упражните правото да се свържете с Вашето посолство и да обсъдите насаме с представител на посолството всеки етап от наказателното производство.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Съдията може да разпореди Вашето изслушване преди да напуснете страната, ако то е от значение за делото и ако така ще се предотврати загуба на доказателства. Можете да бъдете изслушан и след като напуснете страната, ако бъде отправено искане до съответните органи в държавата, в която живеете.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Не и на този етап.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако присъствието Ви е задължително, ще трябва да се явите пред съда или да бъдете задържан. Ако впоследствие в рамките на 48 часа от задържането Ви срещу Вас не бъдат предявени обвинения или не бъдете изправен пред съдия във връзка с решение за задържане, трябва да бъдете освободен.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности?

Ако това е необходимо, за да се установи Вашата самоличност или за да се провери дали има следи от престъплението по Вашето тяло, или ако това е необходимо за доказателство, могат да бъдат снети Вашите пръстови отпечатъци, да Ви бъде взета ДНК проба, кръв, биологичен материал или телесни мерки или да бъде извършен личен или подобен обиск.

В случай на физическа съпротива от Ваша страна това може да бъде извършено принудително със съгласието на прокурора. Ако откажете, може да бъдете глобен с до 50 000 чешки крони.

Ако информацията, която бъде получена по този начин, вече не е необходима за последващото производство или с цел предотвратяване, разследване и откриване на престъпни действия, тя ще бъде унищожена.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Ако Вашето признание за вина е надеждно, то може да представлява основание за започване на наказателно преследване или за решение за бързо производство.

Ще получа ли информация за свидетели, които са свидетелствали срещу мен, и други доказателства?

На този етап от производството няма да получите такава информация.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да, полицията ще се сдобие с копие от Вашето съдебно досие.

Начало на наказателното преследване — разследване (2)

Каква е целта на този етап?

По време на разследването полицията търси и проучва важни доказателства по случая. Полицията ще търси доказателства, които ще бъдат в полза или във вреда на обвиняемия.

Какъв е срокът на разследването?

Срокът е два, три или шест месеца в зависимост от сериозността на случая. Срокът може да бъде удължен от прокурора, ако полицията представи писмена обосновка. Прокурорът обаче трябва да проверява обосновката по всеки случай поне веднъж месечно.

Полицията трябва да действа възможно най-бързо. Ако бъдете Ви бъде навредено от забавяне, може да поискате от прокурора да отстрани проблема. Ако забавянето е по вина на прокурора, можете да поискате от неговия висшестоящ да отстрани проблема.

Обвиняемото лице може също така да поиска обезщетение за нефинансови вреди, причинени от забавяне на производството, и също така обезщетение за вреди. Когато налага наказание, съдът ще вземе под внимание всяко забавяне на този етап.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ще получите решение относно започването на наказателно преследване. То ще съдържа описание на действието, в което Ви обвиняват, правното основание за него и причините. Можете да подадете възражение срещу решението в срок от три дни и прокурорът ще вземе решение по Вашето възражение.

Вие или Вашият защитник ще бъдете информирани за процедурите по разследването и ще имате право да участвате в тях чрез Вашия защитник, да задавате въпроси на свидетелите и да представяте доказателства. На Вас и на Вашият защитник може да бъде отказан достъп до преписката по време на разследването, ако има основателни причини за това.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

По време на предварителното разглеждане ще Ви бъде осигурен преводач от език, който говорите, или от родния Ви език, ако не говорите чешки.

Освен това ще Ви бъде осигурен преводач по време на процедурите по разследване. На този етап полицията ще Ви разреши да участвате и да задавате въпроси, ако желаете.

По Ваше искане ще Ви бъде осигурен писмен превод на определението за започване на наказателно преследване, определението за задържане или определението за условно спиране на наказателното преследване.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Това може да бъде извършено във всеки един момент и поверителността на разговора трябва да се гарантира. По искане на адвоката ще бъде осигурен преводач. Можете сам да си изберете адвокат (вж. информационен лист 1).

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Имате право да изразите своето мнение по случая и също така имате право да не казвате нищо.

Мога ли да възразя срещу разследващия полицейски служител, прокурора или съдията?

Можете да внесете възражение срещу полицейския служител или прокурора, както и срещу секретаря по протокола, пробационния служител, съдебния служител, съдебния експерт и преводача и също така срещу съдията, ако смятате, че те са предубедени — т.е. ако смятате, че те се намират в ситуация на личен конфликт на интереси или са във връзка с която и да е от страните или техните представители и поради това не могат да вземат безпристрастни решения.

По принцип дадено лице също така се счита за предубедено, ако то вече е участвало в производството в друга роля. Например съдията не може да произнася присъда за вина и да взема решение за наказанието, ако вече се е произнасял в подготвителния процес за задържането, ако е издал решение за подслушване и така нататък.

Лицето, което първо ще вземе решение по вашето възражение, е лицето, срещу чиято предубеденост сте възразили.

Ако не сте удовлетворен от това решение, може да подадете оплакване срещу решението на въпросното лице в срок от три дни и след това висш орган ще вземе решение по случая. Решенията по процедурни въпроси, взети от предубедено лице, не могат да се прилагат в наказателното производство.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Всичко, което кажете, може да бъде използвано във Ваша полза или срещу Вас. Вашите показания на този етап от производството могат да се използват като доказателство.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Полицията ще вземе решение дали може да се свържете с член от семейството си или с приятели по време на предварителното разглеждане, задържането и ареста. Ако сте задържан, имате право да пишете писма (писмата се четат от затворническата администрация на Чешката република, ако сте задържан поради опасност да повлияете на свидетелите; и освен това от прокурора, който има право да цензурира писмата Ви).

Докато сте в затвора имате право на посетители веднъж на всеки две седмици, но ако сте задържан поради опасност да повлияете на свидетелите, на посещенията трябва да присъства и друго лице.

Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако сте задържан, ще бъдете прегледан от лекаря на затвора, който е длъжен да Ви осигури подходящи медицински грижи. Ако сте обект на предварително разглеждане или бъдете задържан, вж. #Podstránka_1тук.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, на всеки етап от производството. Всяка среща със служител на консулството е поверителна. С Ваше съгласие съдът ще уведоми консулството на Вашата държава, ако бъдете задържан.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Вашето присъствие не е задължително, ако предварителното разглеждане е приключило и не желаете да присъствате на разследването. Ако има опасност да се укриете, ще бъдете задържан или ще Ви бъде разрешено да останете на свобода, след като обещаете писмено, че ще се върнете, когато бъдете призован.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, ако са изпълнени условията за Вашата екстрадиция или предаване за наказателно преследване или за излежаване на Вашата присъда в друга държава и такава процедура не е забранена със закон.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да, но трябва да имате валиден пощенски адрес или по друг начин да поддържате контакт с органите, отговорни за наказателното производство. В противен случай бихте могли да бъдете арестуван и задържан.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности? Може ли да ми бъде извършен личен обиск?

Ако е необходимо, да. Вие сте длъжен да се подчините на такова нареждане.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Да, може да бъде извършено претърсване на дома по нареждане, издадено от съдия. По отношение на други помещения това може да се направи по нареждане, издадено от прокурора или полицията.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Да, по време на предварителното разглеждане от полицията.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Не, може да се променя само правната квалификация на обвинението. Обвиняването Ви в друго деяние трябва да започне с ново решение за започване на наказателно преследване.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Да. Това обаче не се прилага, ако наказателното преследване в другата държава-членка по Вашето дело е завършило с присъда, било е спряно, прекратено с одобрение или по взаимно съгласие или е било предадено за преразглеждане като правонарушение, а не като престъпление.

Ще получа ли информация за свидетелите срещу мен?

Можете да разберете тяхната самоличност и съдържанието на техните показания, когато прегледате преписката по делото или ако Вие или Вашият защитник присъствате на техния разпит. Самоличността на тайните свидетели няма да Ви бъде разкрита.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Да, веднага след като Вие и Вашият защитник получите разрешение да се запознаете с преписката по делото.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да.

Задържане (3)

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Само лице, срещу което е предявено обвинение, може да бъде задържано.

Ако бъдете предаден на съда с искане да бъдете задържан за постоянно в срок от 48 часа от Вашето първоначално задържане или 24 часа след Вашия арест, съдът ще вземе решение дали да бъдете задържан или не.

Основанията за задържане могат да бъдат следните:

 • вероятност за укриване от наказателно преследване или присъда (задържане с цел предотвратяване на укриване),
 • вероятност да попречите на разследването, например като повлияете на свидетели (задържане с цел предотвратяване на тайно договаряне),
 • или вероятност да довършите престъплението, което сте започнали, или да извършите ново престъпление (превантивно задържане).

Ако основанията за задържането не са налице или вече не съществуват, Вие ще бъдете освободен по решение на прокурора.

Освен това трябва да бъдете освободен след изтичане на законовия срок. За задържане с цел предотвратяване на тайно договаряне срокът е 3 месеца. За задържане с цел предотвратяване на укриване и превантивно задържане срокът е една година, ако предвидената в закона присъда е до 5 години, две години, ако предвидената в закона присъда е по-тежка, три години за особено тежки престъпления и четири години, ако за престъплението може да бъде наложена извънредна присъда.

Само една трета обаче от тези срокове се прилага по време на подготвителния процес и две трети се запазват за производството пред съда.

Основанията да бъдете задържан непрекъснато се преразглеждат. Прокурорът обаче трябва да вземе ново решение след като сте били задържан в продължение на три месеца, както и в срок от 30 дни след внасянето на обвинение, и на всеки три месеца след влизане в сила на предишното решение.

Как мога да бъда освободен от задържането?

Имате право да поискате да бъдете освободен от задържането във всеки един момент след като изтекат четиринадесет дни от влизането в сила на последното решение за задържане. Ако обаче можете да представите други причини във Вашето искане, може да поискате да бъдете освободен във всеки един момент.

Имате право да предложите замяна на задържането с цел предотвратяване на укриване и превантивното задържане със:

 • писмено обещание, че ще спазвате закона и ще се явите в съда, когато сте длъжни да го направите,
 • предоставяне на паричен залог (гаранция), определен от съда,
 • наблюдение от пробационен служител,
 • гаранция от заинтересована гражданска асоциация или друго надеждно лице.

В случай на превантивно задържане при някои престъпления, посочени в закона, не се приема парична гаранция. Паричната гаранция може да бъде предоставена от друго лице освен Вас.

Решение в подготвителния процес — обвинение (4)

Каква е целта на този етап?

С този етап приключва разследването на криминалния случай и прокурорът взема решение за следващата процедура:

 • дали да предаде случая на друг орган;
 • да прекрати наказателното преследване;
 • условно да спре наказателното преследване;
 • да одобри уреждането по взаимно съгласие; или
 • да внесе обвинение срещу Вас в съда.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Решението на прокурора или обвинението ще Ви бъдат предоставени. Имате право да внесете възражение срещу:

 • започването на дело срещу Вас,
 • спирането на наказателно преследване,
 • условното спиране на наказателното преследване и
 • уреждането по взаимно съгласие.

Решението във връзка с Вашето възражение ще бъде взето от главния прокурор.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря чешки език?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Вж. #Podstránka_2Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако основанията за задържането продължават да са налице и ако законовият срок за задържането не е изтекъл, внасянето на обвинение не засяга продължителността на задържането.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвинението и решението на прокурора на този етап трябва да се основават на фактите, които са довели до обвинението. При все това правното описание може да бъде променено, ако прокурорът сметне това за подходящо.

Мога ли да бъда осъден и може ли наказанието да бъде определено без процес?

При по-леки случаи съдията може да произнесе присъда без съдебно заседание, в която се излага решението относно Вашата вина и наказание.

С такава присъда без съдебно заседание могат да се налагат следните наказания:

 • условна присъда за лишаване от свобода или домашен арест за една година,
 • общественополезен труд,
 • забрана за определени дейности за 5 години,
 • финансова санкция,
 • забрана за местожителство на определено място за срок до 5 години,
 • изселване за срок до 5 години,
 • или подобно наказание.

Ако не внесете възражение срещу присъдата в срок от 8 дни от получаването ѝ, тя влиза в сила и може да бъде принудително изпълнена. Ако Вашето възражение бъде направено в рамките на срока или присъдата без съдебно заседание не може да бъде връчена, ще бъде проведен процес. Вж. информационен лист 3.

Ще получа ли информация за доказателства срещу мен?

Обвинението съдържа доказателствата, които прокурорът ще представи по време на процеса. Допълнителни доказателства могат да бъдат намерени в преписката по делото или да бъдат представени по време на разглеждането на делото.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

То вече ще бъде част от преписката по делото.

Съкратен подготвителен процес (5)

Цел на този етап

Ако заподозряно лице бъде задържано на местопрестъплението по време на извършване на престъпно деяние, за което би могло да бъде осъдено на по-малко от 3 години лишаване от свобода, или когато има възможност процесът да бъде осъществен в рамките на 2 седмици, може да се осъществи съкратено производство.

При това производство полицията ще уведоми заподозряното лице за престъплението, в чието извършване е заподозряно, без да се започва наказателно преследване. Ако съкратеният подготвителен процес приключи в рамките на две седмици, прокурорът може да подаде молба до съда за наказание на извършителя.

Какво ще ме уведомят за случващото се?

Ще Ви бъдат съобщени подробности относно престъплението, в извършването на което Ви подозират, най-късно при започването на предварителното разглеждане. Ще Ви бъде дадена информация за Вашите права.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Да, ще присъства преводач от език, който говорите Вие, или Вашия роден език. Писменото искане за наказание ще бъде преведено.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Във всеки един момент, ако изберете адвокат. Ако не бъдете освободен от задържането след предварителното разглеждане, съдът ще определи адвокат, ако не разполагате с такъв.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Ситуацията, в която се намирате, може да се влоши и да се стигне до осъдителна присъда.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел? Мога ли да бъда прегледан от лекар, ако се нуждая от такъв?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Ако бъдете освободен, не е наложително да присъствате. Добре е обаче да поддържате контакт с органите, отговорни за наказателното преследване, и да предоставите валиден пощенски адрес, така че Вашето отсъствие да не бъде счетено за укриване, за което бихте могли да бъдете наказан.

Мога ли да бъда върнат в моята държава по местоживеене?

Да, ако съдът реши, че наказанието е да Ви изсели.

Ще бъда ли задържан или ще бъда освободен?

Ако има основания за задържане, ще бъдете задържан. Вж. задържане (3).

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, ДНК проби (напр. косми, слюнка) или други телесни течности? Може ли да ми бъде извършен личен обиск? Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, служебните ми помещения, колата ми и др.?

Вж. #Podstránka_2Започване на наказателното преследване — разследване (2).

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Да, по време на предварителното разглеждане или когато съдът разглежда Вашето дело в съкратено производство.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Към обвинението не могат да се добавят нови факти. Правното основание обаче може да бъде променяно.

Мога ли да бъда обвинен в престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Вж. Започване на наказателното преследване — разследване (2).#Podstránka_2

Ще получа ли информация за свидетели срещу мен? Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Да, когато получите достъп до преписката по Вашето дело (обикновено в началото на съкратеното правно производство) или по време на процедурите по предварително разглеждане, ако присъствате.

Ще бъде ли поискана информация за моето съдебно досие?

Да.

Връзки по темата

Наказателно-процесуален кодекс

Министерство на правосъдието

Правна информация за всички

Наказателен кодекс

Закон № 273/2008 относно полицията в Чешката република

Виенска конвенция за консулските отношения от 24.4.1963 г.

Закон № 101/2000 Сб. относно защитата на личните данни

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.