Обвиняеми (наказателни производства)

Чешка република

В настоящия информационен лист се описват Вашите права по време на процеса.

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Основни права

По време на наказателното производство имате право да:

 • очаквате от органите, отговорни за наказателното производство, да работят колкото се може по-бързо и напълно да зачитат Вашите права и основни свободи;
 • изисквате от органите, отговорни за наказателното производство, да работят по начин, по който не остава никакво обосновано съмнение относно значимите факти за вземане на правилно решение. Те трябва да отчитат с еднакво внимание доказателствата във Ваша полза и тези срещу Вас;
 • Ви бъде съобщено за Вашите права от органите, отговорни за наказателното производство, и да получите възможност за пълното упражняване на тези права;
 • изразите мнение относно всички обвинения срещу Вас и доказателствата в тяхна подкрепа;
 • откажете да дадете показания;
 • проучите преписката, да получите извлечения и да си вземате бележки, както и да правите копия за своя сметка;
 • участвате в обсъждането на делото по време на процеса и публичните заседания, провеждани по време на обжалването;
 • направите заключително изявление по време на процеса и в публично заседание по време на обжалването, както и право да представите окончателна петиция;
 • представите обстоятелства и доказателства във Ваша защита;
 • внасяте петиции (за проверяване на доказателства и методите на вземане на решение) и да внасяте молби;
 • представяте средства за правна защита (обикновено това е оплакване; жалба, възражение, извънредна петиция за възобновяване на производството; внасяне на оплакване срещу нарушаване на закона; и обжалване)
 • изберете защитник (ако не си изберете такъв, член на семейството или друго участващо лице може да избере такъв) и да се обръщате към него или нея за съвет дори по време на действията, които се изпълняват единствено от органа, отговорен за наказателното производство;
 • говорите със своя защитник насаме, ако сте задържан или излежавате присъда за лишаване от свобода;
 • поискате да бъдете разпитан в присъствието на Вашия защитник и той или тя да участва в други части от подготвителния процес;
 • използвате родния си език или друг език, който говорите, пред органите, отговорни за наказателното производство, ако декларирате, че не говорите чешки език.

Съдебен процес

Предварително обсъждане на обвинението

Ако бъде внесено обвинение, то ще бъде разгледано от председателстващия съдия, който ще прецени дали се изисква предварително обсъждане или може да се разпореди съдебен процес.

Резултатът от предварителното обсъждане на обвинението може да бъде решение на съда за:

 • предаване на делото за решение относно компетентността;
 • предаване на делото на друг орган (ако това не е престъпление, а би могло да се счита за нарушение и др.);
 • прекратяване на наказателното преследване;
 • временно спиране на наказателното преследване;
 • връщане на делото на прокурора за допълнително разследване;
 • условно спиране на наказателното преследване или одобряване на уреждане по взаимно съгласие.

Къде ще се проведе процесът?

В зависимост от сериозността на престъплението процесът от първа инстанция ще бъде проведен пред районния или окръжния съд, компетентен на мястото, където е било извършено престъплението, или където живее обвиняемият, или мястото, където е било разкрито престъплението.

Публичен ли ще бъде процесът?

Да, процесът е публичен. В някои случаи обаче процесът може да се проведе при закрити врати.

Кой произнася решение по делото?

Състав от съдии или единствен съдия ще се произнесе по делото.

Мога ли да внеса възражение срещу съдията?

Да, вж. информационен лист 2.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Процесът се провежда само за да се вземе решение по действието, описано в обвинението. При все това, ако се окаже, че сте извършили и други действия, по време предварителното обсъждане на обвинението или в края на процеса може да бъде взето решение делото да бъде върнато на прокурора за допълнително разследване.

Преработеното обвинение ще съдържа новите твърдения. Съдът може да постанови, че действието, за което Ви съдят, трябва да бъде наказано с по-строго или по-леко наказание от предложеното от прокурора.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията по време на процеса?

Дори и да се признаете за виновен, съдът пак ще провери и оцени доказателствата на лицата, които са дали показания във Ваша полза.

Какви са моите права по време на процеса?

Виж основните права в началото на настоящия информационен лист. Съществуват допълнителни конкретни права, които се прилагат в конкретни процедурни ситуации.

Трябва ли да присъствам на процеса? Може ли да бъде проведен без мое участие?

Процесът може да бъде проведен без Ваше участие, но не и ако:

 • сте задържан;
 • излежавате присъда за лишаване от свобода;
 • делото е свързано с престъпление, за което бихте могли да бъдете осъден на повече от 5 години. При все това не сте длъжен да присъствате на процеса дори за този вид дело, ако поискате от съда да разгледа процеса без Вашето присъствие.

В случай че защитата е задължителна (вж. информационен лист 1), процесът не може да бъде проведен без присъствието на защитник.

Ако живея в друга-държава членка, мога ли да участвам чрез видео-връзка?

Не е възможно да участвате в съдебен процес по този начин.

Ще присъствам ли по време на целия процес?

Ще присъствате по време на целия процес. Не е задължително да присъствате по време на процедурите, които се провеждат извън рамките на процеса, но Вие или Вашият защитник имате право да присъствате на тези процедури, ако желаете.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не разбирам какво се случва?

Да, вижте основните права в началото на настоящия информационен лист.

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли определен адвокат? Мога ли да променя своя адвокат?

В Наказателно-процесуалния кодекс се посочват случаите, в които защитата е задължителна. Вж. информационен лист 1.

Мога ли и трябва ли да говоря по време на процеса?

По време на процеса имате право на защита, тоест да се защитите сам или да направите това чрез своя защитник. По време на целия процес съдът ще предостави възможност на Вас или Вашия защитник да изразявате мнение по всички процедурни стъпки, които се извършват. Не е задължително да упражнявате своето право на защита и можете да откажете да дадете показания.

Какви са последствията, ако не кажа истината по време на процеса?

Като обвиняем, Вие не сте длъжен да казвате истината в съда. При все това, ако умишлено представите факти по неверен начин с цел наказателно преследване на друго лице, на по-късен етап може да бъдете обвинен в клевета.

Какви са моите права във връзка с доказателствата срещу мен?

Имате право да изразявате мнение по доказателствата и да предлагате допълнителни доказателства или да предлагате доказателства, които подкрепят Вашата защита.

При заключителното изявление ще получите възможност да изразите своето мнение по доказателствата, след като всяко отделно доказателство бъде разгледано.

Какъв вид доказателства мога да представям в своя полза? При какви условия?

Освен Вашите показания, може да предлагате доказателства, които биха могли да Ви оневинят или да намалят Вашата вина, включително например изслушване на свидетели, оспорване на доказателства, идентифициране на свидетели, възстановка на местопрестъплението, изслушване на експерти, документални доказателства, обиск и други.

Имате право да предлагате на съда да провери такива доказателства. Съдът ще вземе решение дали да направи това или не. Веднага щом председателстващият съдия обяви, че са били събрани всички доказателства, в процеса не могат да се представят допълнителни доказателства.

Мога ли да наема частен детектив, за да се сдобия с доказателства?

Възможно е да се използват услугите на частен детектив. При все това детективът трябва да действа съгласно закона, за да могат събраните доказателства да се използват по време на процеса. Частният детектив не може да влияе на свидетелите.

Мога ли да искам свидетели да говорят за мен?

Можете да предложите определено лице да бъде разпитано, ако смятате, че доказателствата на това лице ще са от полза за Вашето дело. Но не можете да влияете на свидетелите.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Вашето съдебно досие може да бъде взето под внимание при произнасянето на присъдата, при условие че предишната присъда не е с изтекла давност.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът може да приключи по един от следните начини:

 • делото може да бъде върнато на прокурора за допълнително разследване;
 • ако действието не е престъпление, но може да бъде счетено за нарушение, делото може да бъде прехвърлено. Наказателното преследване може да бъде прекратено;
 • наказателното преследване може да бъде спряно условно или може да бъде одобрено уреждане по взаимно съгласие;
 • съдът може да вземе решение за осъдителна или оправдателна присъда.

Присъди, права на пострадалата страна

Каква присъда бих могъл да получа?

Съгласно Наказателния кодекс, ако извършите престъпление може да бъдете осъдени със следните присъди:

 • лишаване от свобода, което, освен ако законът изрично гласи друго, може да е безусловно, условно или условно с наблюдение. Възможна е и извънредна присъда. Това е или присъда за лишаване от свобода за между двадесет и тридесет години, или доживотен затвор;
 • домашен арест,
 • общественополезен труд,
 • конфискуване на имущество,
 • финансова санкция,
 • конфискуване на вещ или други активи,
 • забрана за определени дейности,
 • забрана за местожителство на определено място,
 • забрана за участие в спортни, културни и други социални мероприятия,
 • отнемане на почетни титли или награди,
 • отнемане на военно звание,
 • депортиране.

Каква е ролята на жертвата (пострадалата страна) по време на процеса?

Жертвата, тоест лицето, което е пострадало, претърпяло щети на имуществото, личността или други щети от престъпление, има право да:

 • бъде представлявано от заместник; ако жертвата докаже, че не разполага със средства, може да бъде предоставена безплатна правна помощ от адвокат;
 • внася петиции за допълнителни доказателства;
 • проучва преписката;
 • участва в процеса и публично заседание по време на обжалване;
 • изразява мнение относно делото преди края на процеса;
 • ако жертвата има право по закон на компенсация за щети и присъдата е осъдителна, жертвата може да поиска от съда да нареди на обвиняемия да заплати компенсация. Петицията трябва да се внесе най-късно преди да започне представянето на доказателствата в процеса;
 • ако жертвата е изложена на потенциална опасност от освобождаването на обвиняемия или осъдения, жертвата има право да поиска навременна информация, че обвиняемият е бил освободен, е избягал или други подобни обстоятелства.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Наказателно право за широката общественост

Помощ на жертви на престъпления

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.