Обвиняеми (наказателни производства)

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република

В Закона за нарушенията „нарушение“ се определя като поведение, което нарушава или застрашава интересите на обществото и което изрично е посочено като нарушение в този или в друг закон.

Горепосочените определения се съдържат в Закона за нарушенията и в Административно-процесуалния кодекс и се използват при производства във връзка с нарушения.

Как се третират превишената скорост, неправилното паркиране и други подобни нарушения?

Пътните правонарушения се разглеждат от общинските (градските) власти.

Някои нарушения и санкциите, които могат да бъдат наложени от общинските власти, са както следва:

 • нарушения за превишена скорост обикновено се наказват с глоба от 1000 до 10 000 чешки крони в зависимост от сериозността на нарушението. Може да бъде наложена и забрана за управление на превозно средство от един месец от една година.
 • за други пътни правонарушения се налагат глоби, вариращи в зависимост от тяхната сериозност от 1500 до 10 000 чешки крони, и евентуална забрана за управление на превозно средство за до една година;
 • нарушаване на Закона за пътното движение чрез причиняване на инцидент, който води до смърт или нараняване на лице, може да се накаже с глоба от 25 000 до 50 000 чешки крони и забрана за управление на превозно средство от една от две години.

Каква е процедурата за третиране на нарушение?

Производство за съставяне на фиш (квитанция за глоба)

Това е леко нарушение, което е било доказано по недвусмислен начин и за което не е достатъчно само порицание. Ако сте съгласен да заплатите по-малка глоба, органът за инспекция на движението по пътищата (или полицията) може да направи това чрез съставяне на фиш (квитанция) за глоба на място.

Стандартно производство при нарушение

Решенията във връзка с нарушенията се произнасят въз основа на официално производство. Това производство започва с доклад за нарушение от държавен орган, полицията, общински орган, гражданин или юридическо лице.

Общинският орган може да предаде случая на друг орган преди започване на производството. Ако фактите сочат, че става въпрос за престъпление, случаят се предава на прокурор.

Вие ще бъдете страна по производството в качеството Ви на обвиняем. Жертвата също ще бъде страна, ако е необходимо да се обсъди обезщетението за вреди, причинени в резултат на нарушението. На последно място собственикът на обект или вещ, която е била или може да бъде конфискувана (например собственик на превозно средство), също ще бъде страна.

Вие ще бъдете обвинен за нарушението веднага след като бъде предприета първата процедурна стъпка срещу Вас.

Вие имате право да:

 • изразите своето мнение относно всички действия, в които сте обвинен, и доказателствата, които подкрепят тези обвинения;
  • откажете да дадете показания;
  • оспорите фактите и да предложите доказателства в своя защита;
  • подавате петиции;
  • подавате средства за правна защита.

Провеждат се устни изслушвания и общинският орган ще изготви доклад. По време на изслушването ще Ви бъдат зададени въпроси и ще можете да упражните своите права (описани по-горе). Докладът е част от досието. Общинският орган ще поиска да прегледате документите, които се съдържат в досието, преди да произнесе своето решение. Имате право да изразите своето мнение по тези документи.

Приключване на производството при нарушение:

 • когато производството бъде прекратено поради причините, описани в Закона за нарушенията (например действието не е нарушение, не сте извършили нарушението, санкцията би била незначителна в сравнение с наказанието, което ще Ви бъде наложено за друго действие в наказателно производство, и подобни причини); или
 • когато бъде произнесено решение, с което Вие сте обявен за виновен и Ви се налага санкция.

Могат ли граждани на други държави-членки да бъдат съдени за такива нарушения?

Гражданите на други държави-членки могат да бъдат съдени по същия начин като чешки граждани.

Мога ли да обжалвам?

Имате право на пълно обжалване. При все това не може да се обжалва глоба, наложена в рамките на производство за съставяне на фиш (квитанция за глоба).

Решение, което се обжалва, не може да влезе в сила, докато по жалбата се произнесе висш орган.

Вашата жалба трябва да бъде внесена в административния орган (обикновено общинските власти) в срок от петнадесет дни от датата на уведомяване за решението.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Не.

Връзки по темата

Пътни правонарушения

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.