Обвиняеми (наказателни производства)

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Къде ще се проведе процесът?

Процесът ще се проведе в местния градски съд и ще бъде открит за обществеността. Ако сте признали, че сте извършили престъплението или престъпленията, в които сте обвинени, прокуратурата ще поиска производство при признаване на вина. В такъв случай съдът ще се състои само от един професионален съдия. Същото важи в случай че единственото поискано наказание е глоба.

Ако не се признаете за виновен, Вашето дело ще бъде разгледано и от непрофесионални съдии и в такъв случай съдебният състав ще се състои от един професионален и двама непрофесионални съдии.

Ако прокурорът поиска лишаване от свобода за четири години или повече, делото ще се гледа от съдебни заседатели. В такъв случай съдебният състав се състои от трима професионални съдии и шестима съдебни заседатели. Изключения от това правило са дела по престъпления във връзка с наркотици и икономически престъпления, които се гледат от професионални и непрофесионални съдии независимо от поисканата присъда.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Ако делото ще бъде разгледано като дело с признание за вина, може да бъде решено обвиненията да се променят, така че да отговарят на престъплението, което признавате, че сте извършили.

След като процесът срещу Вас започне, могат да се променят само несъществени елементи от обвинението. Обвиненията не могат да бъдат разширени без Ваше съгласие.

Какви са моите права по време на процеса?

Трябва да присъствате по време на целия процес. Съдът може да Ви разреши да напуснете дадено заседание, след като вече сте дали показания.

Ако бъдете уведомени за заседание, но не се явите пред съда без уважителна причина, съдът може да реши да разпита свидетелите във Ваше отсъствие. Съдът може да произнесе своето решение във Ваше отсъствие, ако прокурорът е поискал лишаване от свобода до шест месеца и ако Вие сте дали своето съгласие, че процесът може да приключи. Ако получите безусловна присъда за лишаване от свобода за до три месеца, делото може да приключи и без Ваше съгласие.

От 1 ноември 2009 г. насам е възможно на съдебно производство да се присъства чрез видео-връзка, ако максималната поискана присъда е глоба или лишаване от свобода за срок до една година. Не всички съдилища обаче разполагат с необходимото оборудване, за да Ви предложат този вариант.

Ако не говорите и не разбирате езика на съда, имате право на услугите на устен преводач по време на целия процес. Освен това устният преводач ще Ви съдейства, ако трябва да говорите със своя адвокат по време на дадено съдебно заседание.

Ако не разполагате с адвокат, съдът ще определи такъв за Вас, ако не се признаете за виновен по обвиненията срещу Вас и ако поисканата присъда е по-тежка от заплащането на глоба. Ако се признаете за виновен по дело, в което прокуратурата иска присъда за лишаване от свобода, съдът ще определи адвокат за Вас, ако поискате такъв. Ако не сте съгласен с Вашия адвокат или искате нов адвокат по друга причина, Вашето желание обикновено ще бъде изпълнено.

Не сте длъжен да отговаряте на въпроси по време на процеса или да говорите истината. Не можете да бъдете наказан за представяне на неверни доказателства по време на процеса. Вашият адвокат ще Ви посъветва дали ще е във Ваш интерес на направите изявление по делото.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Използването на писмени доказателства по време на процеса се урежда подробно от закона. Няма почти никакви други правила освен тези и Вие можете да представяте всякакви доказателства. Вие и Вашият адвокат можете да оспорите допустимостта на свидетели или доказателства, по-специално ако не са свързани с Вашето дело или ако доказателството е било придобито по незаконен начин. Съдът решава дали да допусне такива свидетели или доказателства, оспорени от Вас, или не. В повечето случаи придобитите по незаконен начин доказателства ще бъдат обявени за недопустими в съда. Съдът ще прецени тежестта на въпросното доказателство, след като разгледа и другите доказателства.

Можете да поискате да бъдат призовани определени свидетели, които да дадат показания по време на заседанието, или да бъде събрано определено доказателство в подкрепа на Вашите твърдения. Това може например да е списък с пътници, който показва, че не сте били на местопрестъплението в момента, в който е било извършено престъплението. Ако прокуратурата не се съгласи с уместността на определено доказателство, съдът ще вземе отношение по въпроса.

Страната, която призовава свидетел, ще го разпита първа. След това другата страна ще има възможност да подложи свидетеля на кръстосан разпит. Когато произнася своята присъда, съдът ще оцени сигурността и надеждността на показанията на свидетелите по време на процеса.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Информацията относно предишни присъди ще бъде взета под внимание, ако съвпада с описанието на престъплението, тоест ако става въпрос за повторно нарушение. В редки случаи може да бъде използвана информация за начина на действие, използвана в предишно дело, за да се докаже вина или невинност в настоящото дело. Ако преди това сте бил осъждан за подобно престъпление или ако сте извършил престъплението по време на пробационния период след условна присъда или след освобождаване под гаранция, това обикновено ще окаже въздействие върху продължителността на Вашата присъда.

Обикновено не се отправят запитвания за предишни Ваши присъди в друга държава-членка.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът приключва с решението на съда. Резултатът може да е един от следните:

  • оправдаване
  • глоба
  • условна присъда, която може да представлява разпореждане за лечение или разпореждане за общественополезен труд
  • безусловна присъда за лишаване от свобода

В случай на условна присъда съдът обикновено ще определи присъда за лишаване от свобода, която няма да сте длъжен да излежите, ако не извършите друго престъпление по време на пробационния период, който обикновено продължава една или две години. Като условия за пробацията съдът може да поиска да останете под наблюдението на пробационен служител, да се лекувате за алкохолизъм или други видове зависимост, да се подложите на психиатрично лечение и/или да положите определен брой часове неплатен общественополезен труд по преценка на съда.

Има специални санкции за непълнолетни нарушители (нарушители под 18-годишна възраст).

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата се счита за свидетел като всички други свидетели. При все това в определени случаи жертвата ще има право на адвокат, който се определя отделно от съда, и/или получава обезщетение за вреди по време на процеса, при условие че искът за обезщетение е прост и добре документиран и решението на съда за обезщетението за вреди не води до материално затруднение.

Връзки по темата

Датски закон за правораздаването

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.