Обвиняеми (наказателни производства)

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

Мога ли да обжалвам?

Съдът произнася своето решение по време на заседанието. Можете да обжалвате решението, присъдата или наказанието пред висшия съд. Можете да поискате или оправдаване, или намаляване на наказанието Ви. Ако смятате, че по време на процеса по Вашето дело пред районния съд са били допуснати сериозни грешки, можете да поискате делото да бъде върнато на районния съд за повторно разглеждане с нови съдии.

Можете да обжалвате устно присъдата, решението или наказанието по време на заседанието, на което се произнася решението. Освен това можете да обжалвате писмено пред районния съд или прокурорската служба. Жалбата Ви трябва да бъде внесена в срок от две седмици. Ако имате адвокат, той или тя обикновено може да се погрижи за практическите аспекти във връзка с Вашата жалба. Ако Вашата присъда е глоба в размер на 3000 датски крони или по-малко, Ви трябва разрешение от Датския съвет за апелативни разрешения, за да обжалвате решението. Вашата молба до Съвета за апелативни разрешения трябва да бъде подадена в срок от две седмици след решението.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате решението на съда, делото ще бъде разгледано от висшия съд. Това заседание също е публично. Няма срок, в който делото трябва да бъде разгледано от висшия съд.

Ако сте задържан под стража, висшият съд трябва да разгледа Вашето дело преди всички останали дела. Висшият съд трябва също така да реши дали трябва да останете задържан до и по време на въззивното производство.

Ако обжалвате за оправдателна присъда, Вашето дело трябва да бъде повторно разгледано от висшия съд. В този случай имате право да представите нови доказателства. Трябва да обсъдите със своя адвокат колкото се може по-бързо какви нови доказателства трябва да се представят на въззивното дело. Веднага след като прокуратурата разкрие на какви доказателства ще се обоснове в производството пред висшия съд, Вашият адвокат обикновено ще разполага с 14 дни да представи Вашите доказателства. Имате право на освобождаване от 14-дневния срок.

Ако обжалвате само за намаляване на Вашата присъда, висшият съд ще разгледа единствено присъдата. В такъв случай страните няма да представят доказателства пред висшия съд, но Вашият адвокат може да поиска от съда да се сдобие с допълнителна информация относно Вашето лично положение, която е от значение за определяне на присъдата или въпроса с екстрадицията.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Ако обжалвате за оправдателна присъда, делото ще бъде разгледано отново от висшия съд. На практика висшият съд често ще започне, като прочете показанията, направени от Вас и свидетелите, по време на производството в районния съд. Ако обаче Вие или Вашият адвокат не сте съгласни с тази процедура, показанията трябва да бъдат дадени отново.

Ако обжалвате за намаляване на Вашата присъда, висшият съд ще вземе предвид доказателствата, представени в районния съд, и ще се произнесе по присъдата на това основание.

Висшият съд ще произнесе своето решение по време на заседанието. Висшият съд може да реши да потвърди присъдата на районния съд, да увеличи или намали присъдата или да Ви оправдае. Ако бъдете оправдан или ако присъдата бъде намалена, разходите за обжалването ще бъдат заплатени с държавни средства. Същото важи, ако прокуратурата обжалва решението, а висшият съд потвърди присъдата. Във всички други обстоятелства вероятно ще Ви бъде наредено да заплатите разходите за въззивното производство.

Какво ще стане, ако обжалването е успешно/неуспешно?

Решението на висшия съд отменя решението на районния съд и обикновено е окончателно. По изключение делото може да се представи пред Върховния съд с разрешение от съвета за апелативни разрешения. Такова разрешение обикновено се дава само ако делото е принципно и поради това представлява прецедент или поради други специални причини. Съветът дава разрешение само няколко наказателни дела да се представят пред Върховния съд. Вашият адвокат може да Ви посъветва относно шансовете да получите такова разрешение.

Ако бъдете оправдан и ако по време на разследването са били използвани силови мерки, като арест, задържане или обиск, можете да подадете иск за щети. Вашият иск трябва да бъде подаден в писмен вид до районния прокурор не по-късно от два месеца след решението на съда. Вашият адвокат обикновено ще се погрижи за практическите аспекти във връзка с подаването на иска. Не забравяйте да съобщите на Вашия адвокат как може да се свърже с Вас във Вашата държава.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Обикновено могат да Ви изпратят в друга държава-членка за излежаване на Вашата присъда. Обичайно това се случва само ако поискате да бъдете изпратен във Вашата държава за излежаване на Вашата присъда. Трябва да подадете заявление до датското Министерство на правосъдието за излежаване на Вашата присъда във Вашата държава.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

В Дания не можете да бъдете съден два пъти за едно и също престъпление. Същият принцип важи и в другите европейски държави. Тъй като разпоредбите за наказанията могат да бъдат различни в отделните държави, трябва да зададете този въпрос в държавата, която може евентуално да иска наказание за същото престъпление.

Информация за обвиненията/присъдата

Веднага след като бъде произнесено решение по делото, решението се докладва на централния регистър за престъпления. Решения във връзка с нарушения на датския Наказателен кодекс се вписват в раздела за решения на регистъра. Решения във връзка с нарушения на други законодателни актове се вписват, ако бъдете осъден с присъда за лишаване от свобода или присъда за лишаване от права (присъда, с която Ви се отнема дадено право). Решението ще бъде вписано, като се посочи името на съда, който е произнесъл решението, датата на решението, законовите разпоредби, които са били нарушени, и самата присъда.

Има ограничения какви решения могат да се вписват в досието за съдимост, което може да бъде изготвено за Ваша лична употреба. Данните се съхраняват в електронен вид и заличаването на данните зависи от сериозността на санкцията. Можете да подадете оплакване за грешки при вписването или заличаването, но не и относно самото вписване на дадено решение. Оплакванията относно вписване на решения трябва да се подадат до службата на националния комисар на датската полиция, тъй като това е органът, който обработва данни във връзка с досиетата за съдимост.

Връзки по темата

Датският закон за правораздаването

Изпълнителна заповед за обработка на лични данни в централния регистър за престъпления

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.