Defendants (criminal proceedings)

Дания

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Съдържание, предоставено от
Дания

Summary of the criminal process

The following is a summary of the usual stages of the criminal process.

 • The police investigate all criminal matters. This includes questioning suspects, victims and witnesses.
 • If the police suspect that you have committed a crime, you will be charged. Once you have been charged, you have certain fundamental rights, for example the right to legal advice in serious cases.
 • The police decide whether or not to arrest you.
 • If you have committed a serious crime, you may - after presentation of the case to a judge - be remanded in custody while the case is being investigated.
 • Once the investigation has been completed, the case is sent to the Prosecution Service, which decides whether the charges should be dropped or the case should go to trial.
 • If the Prosecution Service decides to proceed with the case, it can do so by issuing a fixed penalty notice, an indictment or a summons for directions.
 • Criminal cases are tried by the district courts as court of first instance. The number of judges depends on the gravity of the case and on whether you plead guilty or not guilty.
 • The court’s judgment can usually be appealed to the high court. You can either appeal for a retrial of your case or appeal against the sentence.
 • You will be entitled to compensation for false imprisonment if the case against you is withdrawn or if you are acquitted.
 • The Danish Prison and Probation Service answers questions concerning the serving of sentences.

You can find details about all stages of the criminal process and about your rights in the factsheets. The information is not a substitute for legal advice and is for guidance only.

The rules concerning the criminal process, including police investigations, the preparation of the trial by the prosecution and the trial itself, are set out in the Danish Administration of Justice Act.

Please note that special rules apply in Greenland and the Faroe Islands.

Under the Treaty of Lisbon, Denmark has opted out from EU justice and home affairs cooperation and consequently does not participate in such cooperation in the same way as the other Member States. In each individual case you must therefore find out whether specific EU legislation applies in Denmark.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. These factsheets tell you where and how to complain.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Preliminary charge, including questioning
 • Arrest (including European arrest warrant)
 • Preliminary statutory hearing and remand in custody
 • Intrusive measures
 • Decision on whether or not to bring charges against you
 • Preparing for trial by the defence

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic and other minor offences

Related links

The Danish legal system

Database of full-text legislation

Finding a Danish lawyer

Information on the serving of sentence:

Last update: 13/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 — Получаване на правен съвет

Получаването на правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове Ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представлявани от адвокат. В тях Ви се обяснява и какво ще направи адвокатът за Вас. Този общ информационен лист Ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да ги платите.

Намиране на адвокат

Имате право да бъдете представляван от адвокат по Ваш избор. Адвокатът трябва да има право да се явява пред датските съдилища. Можете да намерите списък с всички датски адвокати Връзката отваря нов прозорецтук. На този уебсайт също така ще видите дали даден адвокат специализира в наказателно право, данъчно право или друга област от правото, която има отношение към Вашия случай.

За всеки съд в Дания датското министерство на правосъдието е определило група местни адвокати със специален опит в наказателните дела. Тези адвокати са независими адвокати, които управляват свои собствени частни юридически кантори. Съдът може да Ви даде списък с тези адвокати. Ако не поискате конкретен адвокат, един от адвокатите в този списък ще бъде определен за Вашето дело, ако определянето на правен представител е задължително, например ако полицията Ви задържи.

Заплащане на адвокат

Ако съдът Ви определи адвокат, неговият или нейният хонорар обикновено ще бъде заплатен с държавни средства. Съдът ще определи хонорара в зависимост от своето решение. Хонорарът ще бъде определен въз основа на ставки, използвани от съдилищата във всички наказателни дела, в които се определя правен представител, независимо дали адвокатът е бил избран от Вас или не.

Освен това съдът ще реши кой в крайна сметка трябва да заплати хонорара на адвоката. Ако бъдете признат за виновен, обикновено Вие ще трябва да заплатите хонорара на държавните органи (Дания). Държавата ще се стреми да си възстанови колкото се може по-голяма част от сумата, в зависимост от това колко можете да си позволите да заплатите.

Ако бъдете оправдан или ако присъдата на съда е значително по-лека от очакваната от прокурора, съдът обикновено ще разпореди властите да заплатят хонорара и разноските за адвокатите. Съдът може също така да постанови държавните органи да заплатят част от хонорара и разноските за адвокатите. Такъв може да е случаят, ако съдебното производство е било проведено напразно поради обстоятелства извън Вашия контрол.

Можете да обжалвате решението за размера на хонорара на адвоката и крайната отговорност за неговото заплащане пред висшия съд в срок от две седмици след решението.

Не е възможно да се кандидатства за безплатна правна помощ в наказателни производства и такава правна помощ обикновено не се покрива от застрахователни полици за правни разноски.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРаздел 66 от датския закон за правораздаването

Връзката отваря нов прозорецСписък с адвокатите в Дания

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 — Моите права по време на разследване на престъпление и преди делото да бъде разгледано от съда

Какви са етапите на наказателното разследване?

Наказателноправните въпроси се разследват от полицията. Полицията обикновено ще разследва даден случай, защото е била уведомена, че дадено лице е станало жертва на насилие или кражба, или защото полицията или евентуално някой гражданин са задържали лице при извършване на престъпление.

Предварително обвинение

На първо място полицията ще се опита да установи дали е било извършено престъпно деяние и дали има един или повече заподозрени, които могат да бъдат идентифицирани и които могат да бъдат обвинени за престъплението. В тази връзка полицията обикновено ще иска да разпита заподозрения.

Арест

Полицията може да задържи заподозряно лице.

Предварително законоустановено изправяне пред съда и досъдебно задържане (включително Европейска заповед за арест)

Ако полицията желае да задържи заподозряно лице, така че то да не застрашава полицейското разследване или поради друга причина, заподозряното лице трябва да бъде изправено пред съда в срок от 24 часа от неговото или нейното задържане, така че случаят да може да бъде представен пред съдия.

Силови мерки

Освен разпита на заподозрения и евентуалните свидетели, по време на разследването полицията може да се сдобие с информация посредством силови мерки като обиск, наблюдение на телекомуникационните връзки, подслушване на телефони и др. Повечето силови мерки трябва да бъдат одобрени от съда преди да бъдат използвани.

Решение дали да се повдигне обвинение срещу заподозряно лице или не

Целта на полицейското разследване е да предоставия на прокурора информация, която да му позволи да реши дали да повдигне обвинение срещу дадено заподозряно лице. Ако няма достатъчно доказателства, за да се докаже, че заподозряното лице е извършило престъпление, прокуратурата ще прекрати случая.

На местно равнище полицията и прокурорската служба се намират под едно ръководство, така че прокурорската служба често участва в ранните етапи на делото, включително планирането на разследването.

Подготовка за процес от защитата

За повече информация относно правото на информация за разследването и повлияване на разследването, вижте Връзката отваря нов прозорецтук.

Моите права по време на разследването

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация относно Вашите права на всеки етап от делото.

Предварително обвинение, включително разпит (1)

Защо се повдига обвинение срещу Вас?

Срещу Вас се повдига обвинение, защото полицията има сериозни съмнения, че сте извършил престъпление и от този момент полицейското разследване ще бъде насочено към Вас, а не към някое друго лице.

Какво означава фактът, че ми е повдигнато обвинение?

Това означава, че ще Ви кажат какво престъпление полицията смята, че сте извършил. Полицията трябва да Ви каже коя разпоредба от закона сте нарушил според нея. Имате право да проследите разследването на Вашия случай чрез адвокат, а в случай на тежко престъпно деяние имате право на адвокат, определен от съда.

Защо полицията иска да ме разпита?

Полицията иска да Ви разпита, за да разбере дали нейните подозрения, че сте извършил престъпление, са правилни или не. Полицията ще използва Вашите показания в последващите си разследвания. На по-късен етап прокурорът ще използва Вашите показания, за да реши дали делото трябва да се гледа като дело с признание за вина.

Кога и как може да ме разпита полицията?

Няма специални правила кога и как може да Ви разпита полицията. Разпитът трябва да бъде извършен така че Вашите права да не бъдат неправомерно нарушени. По принцип полицията няма право да се свързва с Вас на Вашето работно място. Полицията обикновено ще започне да Ви задава въпроси на мястото на престъплението. В много случаи полицията ще поиска от Вас да отидете в полицейския участък за по-подробен разпит.

Какво се случва, ако не говоря езика?

Ако не говорите местния език, имате право на устен преводач, който може да превежда от и на Вашия език. Полицията ще осигури преводача, а Вие не сте длъжни да казвате нищо до пристигането му.

Трябва ли да дам показания на полицията?

Трябва да съобщите своето име, адрес и дата на раждане на полицията. Не сте длъжен да казвате нищо друго. Не сте длъжен да говорите истината. Полицията трябва да Ви информира за тези права преди разпита. Дали за Вашия случай ще бъде благоприятно да давате показания на полицията зависи от самия случай и от тежестта на обвиненията. Ако не знаете дали трябва да отговаряне на въпросите, трябва да попитате своя адвокат.

Ще мога ли да говоря с адвокат?

Имате право да говорите с адвокат по Ваш избор преди да решите дали сте съгласен полицията да Ви разпита. Ако не познавате адвокат, полицията ще Ви намери такъв.

Вашият адвокат има право да присъства на разпита, но не и да Ви съветва как да отговаряте на конкретните въпроси.

Мога ли да проверя дали полицията е разбрала правилно моите показания?

Полицията трябва да запише Вашите показания. Можете да прочетете доклада или да Ви го прочетат и след това да изкажете забележки по него. От Вас зависи дали ще решите да подпишете доклада. Много адвокати ще Ви посъветват да не го правите, ако не разбирате езика.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Ако сте казали нещо, което е неблагоприятно за Вашия случай, полицията може да използва информацията в своето разследване. По принцип полицейският доклад не представлява доказателство и не може да се използва самостоятелно срещу Вас в процеса. Прокурорът може да зададе въпроси относно подробности от доклада. Промяната на Вашите показания може да окаже неблагоприятно въздействие върху Вашата надеждност.

Арест (2)

Защо ме арестуват?

Можете да бъдете арестуван, когато полицията има основания да смята, че сте извършил престъпление, ако арестът е необходим, за да Ви бъде попречено да извършите други престъпления, за да се гарантира Вашето присъствие или да се гарантира, че не говорите с други лица. Освен това може да бъдете арестуван въз основа на Европейска заповед за арест, издадена от друга държава-членка на ЕС.

Може ли полицията да ме арестува при всички видове случаи?

Няма да бъдете арестуван, ако арестът би бил непропорционален на тежестта на престъплението, в което Ви обвиняват. Например няма вероятност да бъдете арестуван, ако има подозрения, че сте извършил нарушение, за което максималното наказание е дребна глоба.

Къде ще бъде извършен арестът?

Арестът обикновено ще бъде извършен в местния полицейски участък. Обичайно ще бъдете задържан в килия за изчакване докато полицията Ви разпита (виж Предварително обвинение, включително разпит (1)).

Мога ли да видя лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако сте болен, ранен или под тежко въздействие на алкохол или наркотици, имате право да видите лекар. Трябва да кажете на полицията, че трябва да видите лекар и ако имате нужда от специални лекарства.

Мога ли да се свържа с адвокат?

Ако сте арестуван, имате право да се свържете с адвокат по Ваш избор преди да решите дали да се съгласите на разпит от полицията. В определени случаи полицията може да Ви откаже да изберете конкретен адвокат. Можете да подадете оплакване за това в съда.

Полицията и Вашият адвокат трябва да Ви обяснят, че имате право на адвокат, определен от съда, и кой ще трябва да заплати за него или нея.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Ако сте гражданин на друга държава, имате право да се свържете с Вашето посолство. Полицията може да Ви помогне да се свържете с посолството.

Мога ли да се свържа с член от семейството си?

Имате право да уведомите своето семейство или работодател, че сте бил арестуван. Полицията може да откаже да изпълни Вашето искане да се свържете с тях, ако смята, че това би попречило на делото. Полицията може да предпочете да уведоми Вашето семейство от Ваше име.

За колко дълго време мога да бъда арестуван?

Трябва да бъдете освободен веднага щом основанията за Вашия арест спрат да важат. Ако не бъдете освободен в рамките на 24 часа, трябва да бъдете изправен пред съд (предварително законоустановено явяване пред съда), така че съдията да може да реши дали следва да бъдете освободен, дали Вашият арест трябва да бъде удължен (което е възможно за срок до 3 x 24 часа) или трябва да бъдете задържан (Предварително съдебно заседание и задържане в досъдебното производство (3)).

Кога арестът може да бъде удължен за повече от 24 часа?

Ако съдията, който гледа делото на предварителното съдебно заседание, счете, че представените доказателства не позволяват да се вземе решение дали да продължите да бъдете задържан, Вашият арест може да бъде удължен за 3 x 24 часа от момента на приключване на първото заседание.

Предварително законоустановено съдебно заседание и задържане (3)

Защо ме задържат?

Вие сте задържан, защото полицията счита, че е необходимо да Ви задържи за известно време или докато тече разследването. Освен това можете да бъдете задържан, за да се гарантира, че ще може да бъдете екстрадиран в друга държава-членка съгласно Европейска заповед за арест.

Кой решава дали трябва да бъда задържан?

Съдията решава дали са спазени условията да бъдете държан под арест. Преди съдията да вземе решение дали трябва да бъдете задържан по искане на полицията, се провежда съдебно заседание (предварително законоустановено съдебно заседание). По време на това заседание прокурорът ще представи начина, по който полицията тълкува случая, а Вие ще получите възможност да представите своята гледна точка. Съдията ще реши дали да бъдете задържан, но не и дали сте виновен съгласно обвиненията.

Мога ли да бъда задържан при всички видове случаи?

Можете да бъдете задържан при следните условия:

 • Полицията трябва да е в състояние да обясни защо подозира, че Вие сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече.
 • Евентуалната присъда трябва да е лишаване от свобода за повече от 30 дни.
 • Полицията трябва да е в състояние да убеди съдията, че е важно да не бъдете освободен докато тече полицейското разследване поради една от следните причини:
 • Полицията смята, че ще се укриете.
 • Има причина да се смята, че ще продължите да извършвате същия вид престъпление.
 • Има причина да се смята, че ще попречите на разследването, ако бъдете освободен.
 • Престъплението е толкова тежко, че би било в ущърб на други лица, ако Ви бъде разрешено да сте на свобода, докато изчаквате процеса.

В редки случаи може да не бъдете задържан дори ако са изпълнени условията за Вашето задържане, а именно ако задържането ще окаже изключително отрицателно въздействие върху Вашето състояние. Важно е да уведомите своя адвокат за такива обстоятелства.

Къде ще бъде проведено предварителното законоустановено съдебно заседание?

Предварителното законоустановено съдебно заседание ще бъде проведено в местния съд. Обикновено ще бъдете задържан в килия за изчакване, докато влезете в съдебната зала.

Трябва ли да свидетелствам по време на предварителното законоустановено съдебно заседание?

Не сте длъжен да давате показания или да говорите истината. Дали за Вас ще е от полза да дадете показания на съда ще зависи от естеството на Вашия случай и тежестта на обвиненията. Трябва да се посъветвате с адвоката си, за да решите дали ще е добре за Вас да свидетелствате или не.

Ще мога ли да говоря с адвокат?

Съдът ще определи адвокат, който да Ви представлява в съда. Ако не поискате конкретен адвокат, съдът ще определи адвоката, който е на смяна в този ден. За повече информация вижте Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 1.

Имате право да обсъдите случая с адвоката си преди изслушването. Ако Вие и Вашият адвокат не говорите същия език, ще имате право на услугите на устен преводач. Вашият адвокат ще защитава интересите Ви по време на съдебното заседание и освен това може да Ви задава въпроси.

Мога ли да проверя дали съдът правилно е разбрал моите показания?

Съдията ще въведе съществените елементи от Вашите показания в съдебния протокол. Вашите показания ще бъдат прочетени на глас, за да се гарантира, че всичко е правилно разбрано.

Какво ще стане, ако кажа нещо, което е неблагоприятно за моя случай?

Вашите показания в съда могат да бъдат използвани като доказателство по делото.

За колко дълго време мога да бъда задържан?

По време на заседанието съдията ще реши дали трябва да бъдете освободен или задържан под стража. В някои случаи съдията ще постанови, че Вашето задържане трябва да бъде удължено с 3 x 24 часа (вижте арест (2)).

Ако сте лишен от свобода, съдията ще определи максимален период от четири седмици. Това означава, че трябва или да бъдете освободен преди изтичането на този период, или Вашето дело отново да бъде разгледано от съдия, за да се гарантира, че условията за удължено лишаване от свобода са изпълнени. Няма максимален срок, в който можете да бъдете задържан. Това зависи от естеството на случая.

Трябва да бъдете освободен веднага щом основанието за Вашето задържане спре да важи.

Какво означава изолация?

Понякога полицията ще поиска да бъдете задържан в изолация, така че да нямате контакт с други затворници. Можете да пишете или да се обаждате по телефона на други лица само под полицейски надзор. Съдията решава дали трябва да бъдете задържан в изолация.

Мога ли да обжалвам решението за задържане и изолация?

Можете да обжалвате решение за задържане или изолация пред висшия съд. Обичайният начин за това е да заявите, че искате да обжалвате по време на заседанието, на което се гледа Вашето дело.

Мога ли да избегна задържане, ако предам своя паспорт или заплатя гаранция?

Наказателният кодекс Ви дава възможност да избегнете задържане, ако предадете своя паспорт или заплатите гаранция. Това обаче на практика се случва рядко.

Силови мерки (4)

По време на разследването полицията може да се сдобие с информация, като използва различни силови мерки, някои от които са описани по-долу.

Има ли полицията право да снема моите пръстови отпечатъци или да ми прави снимки?

Полицията може да снеме Вашите пръстови отпечатъци и да Ви направи снимка при следните условия:

 • Ако сте заподозрян за извършване на престъпление и мярката е необходима за полицейското разследване.
 • Полицията има основателни причини да вярва, че сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече.

Има ли полицията право да взема моя ДНК или кръвна проба?

Полицията може да вземе Вашата ДНК или кръвна проба при следните условия:

 • Налице са основателни причини да се подозира, че Вие сте извършил престъпление, за което може да бъдете осъден на лишаване от свобода за 18 месеца или повече, и мярката се счита за много важна за разследването.
 • Може да бъде взета кръвна проба, ако употребата на алкохол или наркотици е елемент от престъплението, в което Ви подозират.

Има ли полицията право да ми извърши личен обиск и да претърси дрехите ми?

Полицията може да претърси горните Ви дрехи при същите условия като условията, които се прилагат за снимките.

Има ли полицията право да провери мобилния ми телефон и да претърси колата ми?

Полицията може да провери Вашия мобилен телефон, за да разбере Вашия телефонен номер и международния идентификационен номер на Вашия телефон и освен това може да претърси колата Ви при следните условия:

 • Полицията има основателни причини да подозира, че сте извършил наказуемо престъпление.
 • Приема се, че обискът е много важен за разследването.

Има ли полицията право да извърши обиск на дома ми?

Полицията може да извърши обиск на Вашия дом при следните условия:

 • Полицията има основателни причини да подозира, че сте извършил наказуемо престъпление.
 • Приема се, че обискът е много важен за разследването.
 • Престъплението се наказва с лишаване от свобода.
 • Полицията може да даде доводи, че съществува голяма вероятност да намери доказателства, свързани с престъплението, или предмети, които трябва да конфискува поради други причини.

Кой решава дали да се използват силови мерки?

Съдът решава дали Вашият дом може да бъде претърсен. Ако има причина да се вярва, че доказателствата могат да изчезнат, ако обискът не бъде извършен незабавно, полицията може да извърши обиска, без да разполага със заповед за обиск. На съда трябва да бъде съобщено за обиска в рамките на 24 часа след неговото провеждане. Ако дадете писмено съгласие за обиск на дома си, полицията може да вземе решение дали да извърши обиск на Вашия дом.

Полицията взема решение дали да снеме Вашите пръстови отпечатъци, дали да вземе Ваша ДНК и кръвна проба или да Ви направи снимка. Освен това полицията има право да провери Вашия мобилен телефон, да извърши обиск на Вашата кола и др.

Мога ли да се оплача?

Ако искате да се оплачете от разследването, извършено от полицията, можете да подадете оплакване до съда.

Съдебните решения относно извършването на обиск и планирането на разследването могат да се обжалват пред висшия съд в срок от две седмици от решението на съда.

Мога ли да поискам полицията да унищожи пръстовите отпечатъци, снимките, следите от ДНК и резултатите от кръвните проби?

Ако прокуратурата прекрати делото или ако бъдете оправдан, полицията трябва да унищожи Вашата снимка. Полицията може да задържи Вашите пръстови отпечатъци и ДНК проби, но трябва да ги унищожи след определен период от време.

Мога ли да поискам компенсация?

Ако бъдете задържан, лишен от свобода или сте обект на силова мярка и впоследствие се окаже, че задържането, лишаването от свобода или силовата мярка са били неоснователни, обикновено имате право на обезщетение. Директорът на прокуратурата издава ежегодно известие със ставките, които се използват, когато се определя размерът на това обезщетение.

Решение дали да се повдигне обвинение срещу Вас или не (5)

След като полицията приключи своето разследване, Вашият случай ще бъде изпратен на прокурорската служба, която ще реши как да действа.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Ако по време на полицейското разследване сте се признали за виновен за повечето от тежките обвинения срещу Вас, прокурорът обикновено ще направи опит делото да бъде гледано като дело с признание за вина.

 

Какво представлява обвинителният акт?

Обвинителният акт представлява основата на довеждането на делото пред съда. В обвинителния акт трябва да се посочат законоустановените разпоредби, в чието нарушаване Ви обвиняват, и описание на начина, по който сте извършил престъплението или престъпленията. Описанието трябва да е достатъчно точно, така че да можете да подготвите своята защита въз основа на това описание.

Мога ли да бъда обвинен в други престъпления, различни от тези, в които ме е обвинила полицията?

Прокурорската служба изготвя обвинителния акт. Ако мнението на прокурорската служба по случая е различно от мнението на полицията, обвинителният акт може да съдържа нови или различни обвинения.

Могат ли да се добавят нови точки към обвинителния акт?

Прокуратурата трябва да се опита да обедини всички текущи обвинения срещу Вас, така че да може да се произнесе обща присъда. Поради това обвинителният акт срещу Вас може да съдържа нови точки, ако бъдете обвинен в престъпление в няколко различни случая.

Прилагат се специални правила, ако сте бил екстрадиран в Дания съгласно Европейска заповед за арест или съгласно споразумение за екстрадиция. Ако срещу Вас са повдигнати нови обвинения, трябва да се посъветвате със своя адвокат за тях.

Може ли обвинителният акт да бъде променен?

Обвинителният акт може да бъде променен или разширен, ако бъде изготвен и връчен нов обвинителен акт, което може да стане до датата на започване на съдебното производство.

Ако прокурорът по делото смята, че присъдата по дадено обвинение трябва да е по-строга от посочената в обвинителния акт, такава промяна е възможна само ако прокурорската служба се съгласи да промени обвинителния акт. Ако той бъде променен, Вие трябва да бъдете уведомен в срок от два месеца.

След като започне съдебното производство по обвинителния акт могат да се правят само ограничени промени. Съдът решава дали да разреши извършването на промяна.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Не може да се изключи възможността да бъдете обвинен в правонарушение, за което вече сте бил обвинен в друга държава. При все това не може да бъдете признат за виновен по обвинение, по което вече сте бил осъден или оправдан в друга държава.

Ще получа ли информация за свидетелите срещу мен?

Прокурорът трябва да внесе обвинителния акт в съда заедно със списък с доказателства, в който се посочват имената на свидетелите. Вашият адвокат ще получи копие от този списък. Обикновено имате право да узнаете самоличността на свидетелите.

Подготовка на защитата (6)

На какво основание можем аз и моят адвокат да подготвим моята защита?

Обикновено Вашият адвокат ще получи копия от всички доклади, изготвени от полицията по време на нейното разследване. Имате общо право да разгледате материалите. Вашият адвокат има право да Ви даде копие от материалите само ако полицията разреши това.

Имам ли право да разгледам всички материали, изготвени от полицията?

Полицията може да нареди на Вашия адвокат да не Ви съобщава определена информация относно материалите по делото, ако това бъде счетено за необходимо за защита на интересите на чуждестранни сили или за предоставяне на доказателства. Такава заповед може да бъде издадена само при тежки случаи и само докато дадете своите показания в съда.

Кой решава дали мога да разгледам всички материали?

Полицията ще предаде материалите и ще вземе решение дали да бъде издадено забранително разпореждане за част от или цялото дело. Решението на полицията може да бъде обжалвано в съда, който след това се произнася по случая.

Мога ли да участвам във всички заседания по делото?

Обикновено имате право да присъствате на всички съдебни заседания, по време на които съдът решава дали да бъдете задържан или по време на които съучастници или свидетели ще бъдат разпитани преди процеса.

Ако полицията поиска това, съдът може да не Ви разреши да присъствате на заседанията. В такъв случай имате право да узнаете какво се е случило по време на заседанието. Съдът може да постанови да не получавате такава информация. Имате право да узнаете какво се е случило по време на заседание, на което не сте могли да присъствате. Тази информация Ви се съобщава най-късно след като сте свидетелствали в съда.

Може ли моят адвокат да участва във всички заседания по делото?

Вашият адвокат има право да участва във всички заседания по делото. Това важи и за заседания, по време на които съдът решава дали да разреши използване на подслушващи устройства или за подслушване на телефон, обиски или други силови мерки, които изискват предварително съдебно разрешение.

Може ли моят адвокат да участва в полицейското разследване?

Вашият адвокат трябва да бъде информиран за разследването и има право да участва в в тази част от разследването, която може да послужи като доказателство в делото срещу Вас. Примерите включват очните ставки, възстановките и др.

Може ли моят адвокат да проведе свое собствено разследване?

Ако вярвате, че полицията не се е сдобила с информация, която би могла да е от Ваша полза в делото, Вашият адвокат обикновено ще поиска от полицията да проведе допълнително разследване. Ако полицията откаже да извърши такова допълнително разследване, въпросът може да бъде отнесен пред съда, който може да нареди на полицията да извърши съответното допълнително разследване.

Освен това Вашият адвокат може да реши да извърши свое собствено разследване. Това обаче на практика се случва рядко. Ако адвокатът извърши свое собствено разследване по случая, той не трябва да пречи на полицейското разследване и собственотото разследване на Вашия адвокат трябва да спазва етичния кодекс, приложим по отношение на адвокатите.

Може ли моят адвокат да призовава свидетели, които да свидетелстват в съда?

Вашият адвокат може да поиска определени свидетели да бъдат призовани да свидетелстват в съда. Ако прокурорът възрази срещу изслушването на тези свидетели, съдът ще реши дали изслушването на въпросните свидетели е уместно.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за правораздаването

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за създаването на централен регистър на ДНК

Връзката отваря нов прозорецДиректор на прокуратурата

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за екстрадицията

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 — Моите права в съда

Къде ще се проведе процесът?

Процесът ще се проведе в местния градски съд и ще бъде открит за обществеността. Ако сте признали, че сте извършили престъплението или престъпленията, в които сте обвинени, прокуратурата ще поиска производство при признаване на вина. В такъв случай съдът ще се състои само от един професионален съдия. Същото важи в случай че единственото поискано наказание е глоба.

Ако не се признаете за виновен, Вашето дело ще бъде разгледано и от непрофесионални съдии и в такъв случай съдебният състав ще се състои от един професионален и двама непрофесионални съдии.

Ако прокурорът поиска лишаване от свобода за четири години или повече, делото ще се гледа от съдебни заседатели. В такъв случай съдебният състав се състои от трима професионални съдии и шестима съдебни заседатели. Изключения от това правило са дела по престъпления във връзка с наркотици и икономически престъпления, които се гледат от професионални и непрофесионални съдии независимо от поисканата присъда.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Ако делото ще бъде разгледано като дело с признание за вина, може да бъде решено обвиненията да се променят, така че да отговарят на престъплението, което признавате, че сте извършили.

След като процесът срещу Вас започне, могат да се променят само несъществени елементи от обвинението. Обвиненията не могат да бъдат разширени без Ваше съгласие.

Какви са моите права по време на процеса?

Трябва да присъствате по време на целия процес. Съдът може да Ви разреши да напуснете дадено заседание, след като вече сте дали показания.

Ако бъдете уведомени за заседание, но не се явите пред съда без уважителна причина, съдът може да реши да разпита свидетелите във Ваше отсъствие. Съдът може да произнесе своето решение във Ваше отсъствие, ако прокурорът е поискал лишаване от свобода до шест месеца и ако Вие сте дали своето съгласие, че процесът може да приключи. Ако получите безусловна присъда за лишаване от свобода за до три месеца, делото може да приключи и без Ваше съгласие.

От 1 ноември 2009 г. насам е възможно на съдебно производство да се присъства чрез видео-връзка, ако максималната поискана присъда е глоба или лишаване от свобода за срок до една година. Не всички съдилища обаче разполагат с необходимото оборудване, за да Ви предложат този вариант.

Ако не говорите и не разбирате езика на съда, имате право на услугите на устен преводач по време на целия процес. Освен това устният преводач ще Ви съдейства, ако трябва да говорите със своя адвокат по време на дадено съдебно заседание.

Ако не разполагате с адвокат, съдът ще определи такъв за Вас, ако не се признаете за виновен по обвиненията срещу Вас и ако поисканата присъда е по-тежка от заплащането на глоба. Ако се признаете за виновен по дело, в което прокуратурата иска присъда за лишаване от свобода, съдът ще определи адвокат за Вас, ако поискате такъв. Ако не сте съгласен с Вашия адвокат или искате нов адвокат по друга причина, Вашето желание обикновено ще бъде изпълнено.

Не сте длъжен да отговаряте на въпроси по време на процеса или да говорите истината. Не можете да бъдете наказан за представяне на неверни доказателства по време на процеса. Вашият адвокат ще Ви посъветва дали ще е във Ваш интерес на направите изявление по делото.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Използването на писмени доказателства по време на процеса се урежда подробно от закона. Няма почти никакви други правила освен тези и Вие можете да представяте всякакви доказателства. Вие и Вашият адвокат можете да оспорите допустимостта на свидетели или доказателства, по-специално ако не са свързани с Вашето дело или ако доказателството е било придобито по незаконен начин. Съдът решава дали да допусне такива свидетели или доказателства, оспорени от Вас, или не. В повечето случаи придобитите по незаконен начин доказателства ще бъдат обявени за недопустими в съда. Съдът ще прецени тежестта на въпросното доказателство, след като разгледа и другите доказателства.

Можете да поискате да бъдат призовани определени свидетели, които да дадат показания по време на заседанието, или да бъде събрано определено доказателство в подкрепа на Вашите твърдения. Това може например да е списък с пътници, който показва, че не сте били на местопрестъплението в момента, в който е било извършено престъплението. Ако прокуратурата не се съгласи с уместността на определено доказателство, съдът ще вземе отношение по въпроса.

Страната, която призовава свидетел, ще го разпита първа. След това другата страна ще има възможност да подложи свидетеля на кръстосан разпит. Когато произнася своята присъда, съдът ще оцени сигурността и надеждността на показанията на свидетелите по време на процеса.

Ще бъде ли взета под внимание информация за моето съдебно досие?

Информацията относно предишни присъди ще бъде взета под внимание, ако съвпада с описанието на престъплението, тоест ако става въпрос за повторно нарушение. В редки случаи може да бъде използвана информация за начина на действие, използвана в предишно дело, за да се докаже вина или невинност в настоящото дело. Ако преди това сте бил осъждан за подобно престъпление или ако сте извършил престъплението по време на пробационния период след условна присъда или след освобождаване под гаранция, това обикновено ще окаже въздействие върху продължителността на Вашата присъда.

Обикновено не се отправят запитвания за предишни Ваши присъди в друга държава-членка.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът приключва с решението на съда. Резултатът може да е един от следните:

 • оправдаване
 • глоба
 • условна присъда, която може да представлява разпореждане за лечение или разпореждане за общественополезен труд
 • безусловна присъда за лишаване от свобода

В случай на условна присъда съдът обикновено ще определи присъда за лишаване от свобода, която няма да сте длъжен да излежите, ако не извършите друго престъпление по време на пробационния период, който обикновено продължава една или две години. Като условия за пробацията съдът може да поиска да останете под наблюдението на пробационен служител, да се лекувате за алкохолизъм или други видове зависимост, да се подложите на психиатрично лечение и/или да положите определен брой часове неплатен общественополезен труд по преценка на съда.

Има специални санкции за непълнолетни нарушители (нарушители под 18-годишна възраст).

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата се счита за свидетел като всички други свидетели. При все това в определени случаи жертвата ще има право на адвокат, който се определя отделно от съда, и/или получава обезщетение за вреди по време на процеса, при условие че искът за обезщетение е прост и добре документиран и решението на съда за обезщетението за вреди не води до материално затруднение.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатски закон за правораздаването

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 — Моите права след постановяване на решението от съда

Мога ли да обжалвам?

Съдът произнася своето решение по време на заседанието. Можете да обжалвате решението, присъдата или наказанието пред висшия съд. Можете да поискате или оправдаване, или намаляване на наказанието Ви. Ако смятате, че по време на процеса по Вашето дело пред районния съд са били допуснати сериозни грешки, можете да поискате делото да бъде върнато на районния съд за повторно разглеждане с нови съдии.

Можете да обжалвате устно присъдата, решението или наказанието по време на заседанието, на което се произнася решението. Освен това можете да обжалвате писмено пред районния съд или прокурорската служба. Жалбата Ви трябва да бъде внесена в срок от две седмици. Ако имате адвокат, той или тя обикновено може да се погрижи за практическите аспекти във връзка с Вашата жалба. Ако Вашата присъда е глоба в размер на 3000 датски крони или по-малко, Ви трябва разрешение от Датския съвет за апелативни разрешения, за да обжалвате решението. Вашата молба до Съвета за апелативни разрешения трябва да бъде подадена в срок от две седмици след решението.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате решението на съда, делото ще бъде разгледано от висшия съд. Това заседание също е публично. Няма срок, в който делото трябва да бъде разгледано от висшия съд.

Ако сте задържан под стража, висшият съд трябва да разгледа Вашето дело преди всички останали дела. Висшият съд трябва също така да реши дали трябва да останете задържан до и по време на въззивното производство.

Ако обжалвате за оправдателна присъда, Вашето дело трябва да бъде повторно разгледано от висшия съд. В този случай имате право да представите нови доказателства. Трябва да обсъдите със своя адвокат колкото се може по-бързо какви нови доказателства трябва да се представят на въззивното дело. Веднага след като прокуратурата разкрие на какви доказателства ще се обоснове в производството пред висшия съд, Вашият адвокат обикновено ще разполага с 14 дни да представи Вашите доказателства. Имате право на освобождаване от 14-дневния срок.

Ако обжалвате само за намаляване на Вашата присъда, висшият съд ще разгледа единствено присъдата. В такъв случай страните няма да представят доказателства пред висшия съд, но Вашият адвокат може да поиска от съда да се сдобие с допълнителна информация относно Вашето лично положение, която е от значение за определяне на присъдата или въпроса с екстрадицията.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Ако обжалвате за оправдателна присъда, делото ще бъде разгледано отново от висшия съд. На практика висшият съд често ще започне, като прочете показанията, направени от Вас и свидетелите, по време на производството в районния съд. Ако обаче Вие или Вашият адвокат не сте съгласни с тази процедура, показанията трябва да бъдат дадени отново.

Ако обжалвате за намаляване на Вашата присъда, висшият съд ще вземе предвид доказателствата, представени в районния съд, и ще се произнесе по присъдата на това основание.

Висшият съд ще произнесе своето решение по време на заседанието. Висшият съд може да реши да потвърди присъдата на районния съд, да увеличи или намали присъдата или да Ви оправдае. Ако бъдете оправдан или ако присъдата бъде намалена, разходите за обжалването ще бъдат заплатени с държавни средства. Същото важи, ако прокуратурата обжалва решението, а висшият съд потвърди присъдата. Във всички други обстоятелства вероятно ще Ви бъде наредено да заплатите разходите за въззивното производство.

Какво ще стане, ако обжалването е успешно/неуспешно?

Решението на висшия съд отменя решението на районния съд и обикновено е окончателно. По изключение делото може да се представи пред Върховния съд с разрешение от съвета за апелативни разрешения. Такова разрешение обикновено се дава само ако делото е принципно и поради това представлява прецедент или поради други специални причини. Съветът дава разрешение само няколко наказателни дела да се представят пред Върховния съд. Вашият адвокат може да Ви посъветва относно шансовете да получите такова разрешение.

Ако бъдете оправдан и ако по време на разследването са били използвани силови мерки, като арест, задържане или обиск, можете да подадете иск за щети. Вашият иск трябва да бъде подаден в писмен вид до районния прокурор не по-късно от два месеца след решението на съда. Вашият адвокат обикновено ще се погрижи за практическите аспекти във връзка с подаването на иска. Не забравяйте да съобщите на Вашия адвокат как може да се свърже с Вас във Вашата държава.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Обикновено могат да Ви изпратят в друга държава-членка за излежаване на Вашата присъда. Обичайно това се случва само ако поискате да бъдете изпратен във Вашата държава за излежаване на Вашата присъда. Трябва да подадете заявление до датското Министерство на правосъдието за излежаване на Вашата присъда във Вашата държава.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

В Дания не можете да бъдете съден два пъти за едно и също престъпление. Същият принцип важи и в другите европейски държави. Тъй като разпоредбите за наказанията могат да бъдат различни в отделните държави, трябва да зададете този въпрос в държавата, която може евентуално да иска наказание за същото престъпление.

Информация за обвиненията/присъдата

Веднага след като бъде произнесено решение по делото, решението се докладва на централния регистър за престъпления. Решения във връзка с нарушения на датския Наказателен кодекс се вписват в раздела за решения на регистъра. Решения във връзка с нарушения на други законодателни актове се вписват, ако бъдете осъден с присъда за лишаване от свобода или присъда за лишаване от права (присъда, с която Ви се отнема дадено право). Решението ще бъде вписано, като се посочи името на съда, който е произнесъл решението, датата на решението, законовите разпоредби, които са били нарушени, и самата присъда.

Има ограничения какви решения могат да се вписват в досието за съдимост, което може да бъде изготвено за Ваша лична употреба. Данните се съхраняват в електронен вид и заличаването на данните зависи от сериозността на санкцията. Можете да подадете оплакване за грешки при вписването или заличаването, но не и относно самото вписване на дадено решение. Оплакванията относно вписване на решения трябва да се подадат до службата на националния комисар на датската полиция, тъй като това е органът, който обработва данни във връзка с досиетата за съдимост.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецДатският закон за правораздаването

Връзката отваря нов прозорецИзпълнителна заповед за обработка на лични данни в централния регистър за престъпления

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 — Дребни правонарушения

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Ако Ви спре пътна полиция, която се занимава с прилагане на законите за движение по пътищата, можете да признаете или да отречете своята вина. Полицията трябва да Ви обвини за нарушението, което смята, че сте извършили. Имате правата на обвиняем и не сте длъжен да давате показания на полицията.

Наказанието за пътно правонарушение обикновено е глоба. Пътните правонарушения се третират по същия начин както други правонарушения, за които наказанието е глоба. Полицията ще Ви изпрати квитанция за глобата. Ако заплатите глобата, това означава, че приемате обвиненията. Ако не я заплатите, делото ще бъде изпратено на съд. Ще бъдете призован да се явите на съдебно заседание, на което могат да бъдат представени доказателства във връзка с нарушението.

Директорът на прокуратурата е изготвил Връзката отваря нов прозорецкаталог с наказания за пътни правонарушения, в който може да проверите дали Вашата глоба съответства на глобите, които обичайно се дават за вида пътно правонарушение, което сте извършили.

Връзката отваря нов прозорецЗаконът за движението по пътищата позволява на полицията да задържи Вашето превозно средство, ако живеете извън Дания, и колата Ви е регистрирана в държава, различна от Дания. Превозното средство може да бъде задържано до заплащане на глобата или до предоставяне на гаранция за плащане на глобата. Ако не сте съгласен, че сте извършили пътно правонарушение, в определени случаи ще трябва да предоставите гаранция за плащането на глобата и да поискате случаят да бъде разгледан от съда. Полицията често използва правото си да задържа превозни средства.

Има специални правила за превозни средства и шофьори от други скандинавски държави.

Как се третира неправилното паркиране?

Ограниченията за паркиране обикновено се прилагат от служители по контрола на движението по пътищата, които работят за местните власти или за частно дружество, а не от полицията. Ако паркирате неправилно, ще Ви бъде наложена глоба за неправилно паркиране. Глобата за неправилно паркиране ще бъде поставена върху колата Ви.

Ако се срещнете със служителя по контрола на движението по пътищата преди той или тя да състави фиш за неправилното паркиране, можете да повдигнете своите възражения директно пред служителя. Служителят по контрола на движението по пътищата може да реши да не съставя фиш за нарушението или да отбележи Вашето възражение. Ако получите глоба за неправилно паркиране, глобата трябва да бъде придружена от насоки как да подадете жалба във връзка с глобата. Няма централен орган за жалби.

Глобите за неправилно паркиране се събират по същия начин като други граждански искове. Това означава, че искът ще бъде изпратен до агенция за събиране на вземания в държавата, в която пребивавате, ако не заплатите глобата.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в съдебното ми досие?

Вашето съдебно досие обикновено не включва глоби. При все това глобите за престъпления ще бъдат вписани във Вашето съдебно досие.

Глобите за неправилно паркиране не се считат за наказателна санкция и поради това не се вписват във Вашето съдебно досие.

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.