Обвиняеми (наказателни производства)

Дания

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага определено наказание като глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Дания

Кратко представяне на наказателния процес

Обичайните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

 • Полицията разследва всички криминални случаи. Това включва разпити на заподозрени лица, жертви и свидетели.
 • Ако полицията подозира, че Вие сте извършили престъпление, ще Ви бъде повдигнато обвинение. След като бъдете обвинен, Вие имате някои основни права, например правото на правен съвет в сериозни случаи.
 • Полицията ще реши дали да Ви арестува или не.
 • Ако сте извършили тежко престъпление, след представяне на случая пред съдия може да бъдете задържан под стража, докато случаят се разследва.
 • След приключване на разследването делото се изпраща на прокурорската служба, която решава дали обвиненията трябва да бъдат оттеглени или делото трябва да отиде на съд.
 • Ако прокурорската служба реши да заведе дело, тя може да направи това, като изготви известие за определено наказание, обвинителен акт или призовка с указания.
 • Наказателните дела се гледат в районните съдилища като съдилища от първа инстанция. Броят на съдиите зависи от тежестта на делото и дали се признавате за виновен или не.
 • Решението на съда обикновено може да се обжалва пред по-горестоящия съд. Можете да поискате или повторно разглеждане на делото, или да обжалвате присъдата.
 • Ще имате право на обезщетение за неправомерно задържане, ако делото срещу Вас бъде прекратено или ако бъдете оправдан.
 • Датската затворническа и пробационна служба отговаря на въпроси във връзка с излежаването на присъди.

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят във информационните листове. Тази информация не замества правния съвет и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Правилата относно наказателния процес, включително полицейските разследвания, подготвянето на процеса от прокурора и самия процес, са изложени в датския Закон за правораздаването.

Моля, имайте предвид, че в Гренландия и на Фарьорските острови се прилагат специални правила.

Съгласно Договора от Лисабон Дания предпочете да се оттегли от сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи в ЕС и следователно не участва в сътрудничеството по същия начин, по който участват другите държави-членки. Поради това трябва да разберете кои конкретни законодателни актове на ЕС се прилагат в Дания във всеки отделен случай.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 — Получаване на правен съвет

2 — Моите права по време на разследването на престъпление

 • Предварително обвинение, включително разпит
 • Арест (включително Европейска заповед за арест)
 • Предварително законоустановено изслушване и задържане под стража
 • Силови мерки
 • Решение дали срещу Вас да се повдигнат обвинения или не
 • Подготовка за процес от защитата

3 — Моите права по време на процеса

4 — Моите права след процеса

5 — Пътни и други дребни правонарушения

Връзки по темата

Датската правна система

База данни с пълните законодателни текстове

Намиране на датски адвокат

Информация за излежаване на присъдите

Последна актуализация: 13/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.