В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Как се третират правонарушения при паркиране и други подобни?

Ако паркирате на неразрешено място в обществената пътна мрежа, може да получите фиш за глоба за неправилно паркиране. Различни образувания следят за прилагането на правилата за паркиране и издават фишове за глоби на различните места. Сред тях са общинските съвети, полицията, частни дружества или предприятието Transport for London. За спазването на по-голямата част от правилата за паркиране по улиците следят разпоредители на паркинги, назначени към общинските съвети, като те издават известия за глоба (Penalty Charge Notice — PCN) чрез системата на гражданското правосъдие. Назначените към полицията пазители на реда по пътищата (traffic wardens) обаче работят на места, където спазването на правилата за паркиране не е декриминализирано. Те издават известия за фиксирано наказание (Fixed Penalty Notice — FPN) чрез системата на наказателното правосъдие.

PCN обикновено се поставят на предното стъкло на автомобила или се връчват на лицето, което явно отговаря за автомобила. Те могат да се изпращат също и по пощата. Обикновено разполагате с 28 дни да платите или да оспорите PCN, а ако платите бързо, размерът на глобата може да бъде намален. Неформалните жалби могат да бъдат в писмена форма: ако искате да подадете жалба, на този етап не плащайте фиша за глоба за неправилно паркиране, тъй като след като платите глобата е почти невъзможно сумата да Ви бъде възстановена.

Поставяне на скоби

В определени случаи общинските власти в Англия и Уелс могат да вдигат принудително или да поставят скоби на превозните средства. Скоби може да бъдат поставени на автомобила Ви не по-рано от 30 минути след издаването на PCN. Ако смятате, че автомобилът Ви е блокиран неоснователно, можете да подадете жалба. За да бъде освободен автомобилът, трябва да платите и да обжалвате по-късно. Ако подадете писмена жалба и общинският съвет не Ви отговори в срок от 56 дни от получаването ѝ, той трябва да отмени фиша за PCN и да Ви възстанови таксата за освобождаване на автомобила, която сте платили.

Съвет как да постъпите, ако сте блокирани на частен терен, може да намерите тук.

Мога ли да подам жалба?

Ако общинският съвет отхвърли Вашата неформална жалба срещу фиша за неправилно паркиране, можете да подадете официална жалба. Съветът ще Ви информира как да го направите. Ако той отхвърли Вашата жалба, получавате известие до собственика (Notice to Owner — NTO), с което Ви се разпорежда да платите първоначалната глоба. В него Ви се съобщава също как да подадете следваща жалба до независим правораздавателен орган. Съществуват различни служби за правораздаване във връзка с неправилно паркиране: PATAS обслужва Лондон, Трибуналът за пътни правонарушения обслужва останалата част от Англия и Уелс.

Разполагате с 28 дни от датата, на която Ви е връчено NTO, за да платите глобата за неправилно паркиране или да внесете официална жалба срещу фиша за глоба. Ако не направите нито едно от двете, съветът има право да увеличи глобата с 50 %. Ако отново не платите, съветът може да инициира по-официално гражданско производство, за да събере сумата на глобата.

Известията за фиксирано наказание (FPN) се издават от полицейски служители или от разпоредители на паркинги към полицията и се третират в рамките на системата за наказателно правосъдие. Единствената официална система за обжалване на фиш с FPN е да изберете делото Ви да бъде гледано в съда и да пледирате, че сте невинен. Някои полицейски органи обаче допускат неформално обжалване на фиша за глоба за неправилно паркиране, при което можете да напишете обяснение защо смятате, че не трябва да платите глобата. Ако във Вашия район това е възможно, на фиша с FPN ще бъде посочена подробна информация.

Как се третират правонарушения във връзка с превишена скорост и други подобни?

Ако превишите разрешената скорост и бъдете заловени от полицията или от охранителна камера, полицията може:

  • да Ви отправи устно предупреждение
  • да Ви предложи курс относно рисковете от превишена скорост (за който трябва да платите)
  • да Ви издаде Известие за фиксирано наказание (FPN) с глоба в размер на 60 £ и три наказателни точки. Това е най-вероятният вариант.
  • да възбуди наказателно преследване за превишена скорост. Това означава, че ще трябва да се изправите пред съд и може да Ви бъде наложена глоба в размер до 1 000 £ (2 500 £, ако сте превишили скоростта на автомагистрала), между три и шест наказателни точки в свидетелството Ви за правоуправление и е възможно да Ви бъде отнето правото да управлявате МПС.

Какво ще се случи, ако Ви спрат?

Полицията има право да спира всеки водач и отказът за спиране сам по себе си е нарушение. Когато Ви спре полицията, може да бъдете приканени да представите свидетелство за правоуправление, застраховка и регистрационен талон на автомобила. Ако не ги носите със себе си, имате 7 дни да ги представите в полицейския участък.

Ако Ви спрат и сте извършили пътно нарушение, полицията може да Ви издаде Известие за фиксирано наказание (FPN) или предписание за отстраняване на неизправност по автомобила.

Ако сте извършили леко пътно нарушение, например не сте поставили предпазен колан или управлявате автомобил с неработещи фарове, полицията може да Ви издаде FPN. Полицията няма право да изисква от Вас да платите глоба на място. Разполагате с 28 дни да платите фиксираното наказание или да поискате изслушване, в противен случай размерът на глобата ще бъде увеличен с 50 %. Ако в срок от 28 дни не платите фиксирано наказание за нарушение, засечено с автоматична камера, срещу Вас ще бъде образувано наказателно производство.

Предписание за отстраняване на неизправност по автомобила може да Ви бъде издадено, ако по Вашия автомобил има повреда, например някоя от пътепоказателните светлини е счупена.

Полицията може да поиска да направите тест с дрегер (да поиска от Вас тест на издишан въздух), ако се съмнява, че сте употребил алкохол. Ако не издържите теста с дрегер, полицията ще Ви отведе в полицейския участък, където ще бъдете обвинени в нарушение и доказателствата (теста на издишан въздух) ще бъдат задържани. Трябва да оставите автомобила си, докато сте достатъчно трезвен, за да го преместите, или друг водач може да го премести с Ваше съгласие. Ако сте превишили горната граница съвсем незначително, може да дадете кръвна проба. Отказът да направите тест с дрегер е нарушение. Пътни правонарушения вследствие употреба на алкохол задължително водят до лишаване от право за управление на МПС.

  • Ако в срок от 3 години получите 12 точки в свидетелството за правоуправление, обикновено свидетелството за правоуправление Ви се отнема за най-малко 6 месеца.
  • Полицията може да изземе автомобила, ако той се използва по противообществен начин (за нарушаване на спокойствието, причиняване на тормоз или страдания).
  • Полицията може да изземе автомобила, ако водачът не притежава необходимото свидетелство за правоуправление или застраховка.
  • Тежките пътни правонарушения (например причиняване на смърт чрез опасно управление на МПС) могат да доведат до лишаване от свобода.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в моето съдебно досие?

Съдебните досиета се поддържат от Бюро „Регистри за съдимост“ (Criminal Records Bureau — CRB). Всяка осъдителна присъда се отразява в съдебното досие в този регистър. Ако съдът не Ви осъди, в съдебното досие не се отбелязва нищо — следователно фиксираните наказания се вписват в досието Ви само ако бъдете осъден в съда.

Повече по темата

Фишовете за глоба за неправилно паркиране и Вашите права

Допълнителна информация относно паркирането

Пълномощия на пътната полиция

Глобите за превишена скорост и Вашите права

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.