В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Англия и Уелс

Моля, обърнете внимание, че тези информационни листове се отнасят само за Англия и Уелс. Ако искате да научите какви са Вашите права в други части на Обединеното кралство, вижте отделните информационни листове за Шотландия и Северна Ирландия. В тези информационни листове се обяснява какво се случва, ако сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни пътни правонарушения, за които обикновено се налага определено наказание като глоба, вижте информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Кратко представяне на наказателния процес

Обичайните етапи на наказателния процес са следните:

 • Службите на полицията разследват дали е извършено престъпление и от кого. Те събират доказателствен материал.
 • След като идентифицира дадено лице като заподозряно, полицията, ако счете това за необходимо, може да арестува лицето и да го разпита относно престъплението.
 • Ако полицията счита, че заподозреният може да е извършил престъпление, тя се консултира с Кралската прокурорска служба (Сrown Prosecution Service) дали да повдигне обвинение срещу него — т. е. дали да повдигне официални обвинения за наказателно съдопроизводство.
 • Кралската прокурорска служба взема решение относно квалификацията на деянието и връчва официален документ на заподозрения, в който е описано обвинението.
 • Преди процеса чрез съдебни заседания се установява каква теза ще защитава заподозреният и се проверява дали делото е готово за внасяне в съда.
 • Прокурорът представя доказателствата на процеса. Подсъдимият също може да представи доказателства в своя защита. Тежките случаи се гледат от съдебни заседатели, а по-леките — от магистрати.
 • След като бъдат разгледани всички доказателства, магистратите или съдебните заседатели произнасят присъда.
 • Ако подсъдимият е обявен за виновен, съдията определя наказанието.
 • Решението може да бъде обжалвано.

Подробна информация за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества правния съвет и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте връзките по-долу, за да намерите информацията, от която се нуждаете

1 – Получаване на правен съвет

2 – Моите права по време на разследване на престъпление

 • Разследване и арест
 • Разпит и повдигане на обвинение
 • Първо довеждане пред съда преди процеса
 • Подготовка на делото преди процеса

3 – Моите права по време на процеса

4 – Моите права след процеса

 • Повече информация относно разглеждането на обжалване

5 – Пътни правонарушения

Връзки по темата

Кралска прокурорска служба (Сrown Prosecution Service)

Ръководство на Liberty по правата на човека

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.