В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.

Обвиняеми (наказателни производства)

Англия и Уелс

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Мога ли да обжалвам?

Ако сте признат за виновен или осъден в Магистратски съд (Мagistrates’ Court), можете да обжалвате пред местния Кралски съд (Сrown Court). Можете да обжалвате също пред Aдминистративния съд в Лондон, ако считате, че магистратите са тълкували неправилно закона.

Ако сте признат за виновен или осъден в Кралски съд (Crown Court), можете да обжалвате само ако получите разрешение да го направите, например поради това, че съдията е допуснал грешка. В този случай можете да обжалвате пред Апелативния съд в Лондон.

Как да обжалвам?

Ако делото е гледано в Магистратския съд, трябва да обжалвате в срок от 21 дни. Ако делото е гледано в Кралския съд, трябва да обжалвате в срок от 28 дни. Вашият адвокат ще Ви посъветва дали и как да обжалвате.

Какви са правните основания за обжалване?

Имате право да обжалвате всяко решение на Магистратски съд, но трябва да попълните и върнете формуляр, който Ви се предоставя от съда.

Обжалването на решения на Кралския съд изисква по-официална процедура. Когато внасяте жалбата си, трябва да представите подробно изложение на мотивите си. Правните основания за обжалване включват следното:

  • съдията е дал погрешни указания на съдебните заседатели;
  • в съдебната процедура е допусната грешка или нередност;
  • доказателства са допуснати неоснователно или не са допуснати.

Правните основания за обжалване на присъда включват следното:

  • съдията е допуснал грешка при прилагане на правото;
  • размерът на присъдата е прекомерен.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

Апелативното производство от Магистратски съд обикновено се гледа от състав от съдия и двама магистрати (различни от тези, които са гледали делото първоначално). Това е ново заседание и могат да се привеждат нови доказателства и факти. Ако жалбата е само срещу размера на присъдата, Кралският съд може да я намали, да я потвърди или да я увеличи.

Ако атакувате тълкуването на закона от магистратите в Административния съд и съдът се произнесе, че магистратите са допуснали грешка, присъдата ще бъде отменена. В някои случаи делото може да бъде върнато в Магистратския съд за ново разглеждане.

Апелативно производство срещу обвинение в Кралския съд се провежда в Апелативния съд. Вашият адвокат и прокурорът ще представят доводи по съществото на Вашата жалба. Съдът може да изиска допълнителни доказателства. По принцип не можете да представите доказателства, които са били налични по време на процеса, които сте решили да не използвате на процеса. Обжалването е публично.

Ако не сте в затвора, имате право да присъствате на обжалването. Ако сте в затвора, имате право да присъствате, освен ако обжалването не е само във връзка с въпроси по прилагане на правото. Съдът може да Ви разреши да участвате чрез видеовръзка.

Какво ще се случи, ако съм в затвора, когато обжалвам?

След като подадете жалба, Вие можете да внесете искане за освобождаване от затвора до гледането на апелативното дело, въпреки че освобождаването при такива обстоятелства е рядкост. Ако бъдете пуснати под гаранция, тя може да е предмет на условия.

След колко време ще се гледа апелативното дело?

Обикновено жалбите срещу Магистратския съд, атакуващи присъда, се гледат бързо, ако сте задържани, а в останалите случаи — в срок от 3 до 6 месеца. За да обжалвате решение на Кралския съд пред Апелативния съд, Ви е необходимо разрешение от старши съдия. Средният срок за гледане на жалби срещу обвинения е до 8 месеца, а за обжалване на присъда — до 5 месеца. Можете да прекратите обжалването по всяко време, като се обърнете писмено към Cлужбата за жалби по наказателни дела (Сriminal Appeal Office).

Какво ще стане, ако обжалването на присъдата е успешно/неуспешно?

Ако обжалването е успешно, съдът ще отмени Вашата присъда и тя ще бъде заличена от официалния регистър. В някои случаи съдът може да отмени присъдата, но да разреши на прокурора да започне нов процес срещу вас.

Ако обжалването е неуспешно, обикновено не се правят промени в присъдата по делото, но в някои случаи апелативният съд може да замени присъдата с такава за по-леко престъпление (обикновено това не може да се направи при обжалване на решение на Магистратския съд).

Какво ще стане, ако обжалването на размера на присъдата е успешно/неуспешно?

Ако обжалването е успешно, съдът ще постанови нова присъда. Ако обжалването е неуспешно, съдът ще потвърди първоначалната присъда, а може също да я увеличи.

Съществува ли право на ново обжалване пред по-висшестоящ/друг съд?

Ако сте подали жалба срещу Магистратския съд и жалбата Ви е била отхвърлена от Кралския съд, можете да се обърнете към Комисията за преразглеждане на наказателни дела (Сriminal Cases Review Commission) (CCRC) с искане да върне делото Ви в Апелативния съд. Това се случва рядко.

Ако сте подали жалба пред Административния съд или пред Апелативния съд, може да имате право да обжалвате допълнително пред Върховния съд на Обединеното кралство, ако жалбата Ви повдига въпрос от обща правна значимост.

Ако жалбата ми е успешна, ще получа ли някакво обезщетение?

Можете да поискате обезщетение в срок от 2 години, като попълните този формуляр. Решението се взема от държавата. Вашият адвокат ще Ви разясни как функционира схемата

Ако първата жалба бъде отхвърлена, възможно ли е допълнително обжалване?

По изключение може да предприемете ново обжалване, ако възникне ново правно основание за такова. Ако искате да представите нови доказателства, трябва да обясните защо те не са разгледани по време на процеса.

Разполагам ли с други начини да обжалвам?

Можете да се обърнете към Комисията за преразглеждане на наказателни дела (СCRC) с искане за разследване на съдебна грешка. Комисията може да отнесе Вашето дело пред подходящ апелативен съд. Ако го направи, Вашето дело се гледа като нормално апелативно производство.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте признат за виновен или осъден на лишаване от свобода, може да подлежите на изселване след освобождаването Ви. Ако не сте британски гражданин и присъдата е 12 месеца или повече или ако сте осъден за тежки престъпления, държавата обикновено разпорежда изселване след изтичане на срока на лишаване от свобода.

Във всички останали случаи, при които е възможна присъда за лишаване от свобода, ако сте на възраст над 17 години, съдията може да препоръча да бъдете изселен след изтърпяване на присъдата. Това е възможно независимо дали сте въдворен в затвора или не. Държавата ще реши въз основа на препоръката на съдията. Препоръката на съдията съставлява част от присъдата и може да бъде обжалвана, както е описано по-горе. Държавата може да поиска да Ви изсели дори без препоръка от съда, ако това „допринася за общественото благо“.

Ако сте граждани на друга държава-членка, може да бъдете изселен единствено поради съображения, свързани с обществената политика, обществената сигурност и общественото здраве. Осъждането за престъпление само по себе си не е основание за изселване. Имате право да обжалвате решение за изселването Ви пред специализиран съд.

Ако съм осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

Ако сте осъден или оправдан за престъпление след съдебен процес в която и да било част на Обединеното кралство, не може отново да бъдете съден в Англия за същото престъпление, освен в специални случаи. Същото правило се прилага, когато присъдата е произнесена след съдебен процес, ако той се е провел в друга държава-членка.

Информация относно присъдите

Присъдите и предупрежденията се съхраняват в Националния компютър на полицията (Police National Computer – PNC), докато изтекат 100 години от датата на раждането Ви. Ако считате, че информацията относно вашето досие е неточна, можете да я оспорите. Вашият адвокат ще Ви посъветва как да го направите. Можете също да поискате от началника на полицията в района, в който е извършено престъплението, да коригира или заличи информацията.

Предупреждения, порицания и окончателни предупреждения се третират като присъди.

Дори и след като сте изтърпели присъда, трябва при поискване да предоставяте данни за присъдата или предупреждението (например при кандидатстване за работа) докато срокът на присъдата не изтече. Докога ще продължи това зависи от вида на престъплението и от  присъдата.

Ако Ви е съставено известие за фиксирано наказание или акт за нарушаване на обществения ред, това не се вписва в съдебното Ви досие.

Връзки по темата

Апелативен съд

Ръководство за образуване на производство в Апелативния съд

Върховен съд на Обединеното кралство

Комисия за преразглеждане на наказателни дела (Сriminal Cases Review Commission)

Бюро „Регистри за съдимост“ (Сriminal Records Bureau)

Реабилитация на закононарушители

Закон за апелативното производство от 1968 г. (изменен)

Закон за реабилитация на закононарушители от 1974 г.(изменен)

Закон за освобождаване под гаранция от 1976 г. (изменен)

Закон за Магистратските съдилища от 1980 г. (изменен)

Закон за Висшите съдилища (Senior Courts) от 1981 г. (изменен)

Закон за апелативното производство от 1995 г. (изменен)

Закон за полицията от 1997 г. (изменен)

Закон за правата на човека от 1998 г. (изменен)

Закон за полицията и правораздаването от 2006 г. (изменен)

Европейска конвенция за правата на човека (ЕКПЧ)

Последна актуализация: 01/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.