Обвиняеми (наказателни производства)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Къде се провежда процесът?

Всички наказателни дела се разглеждат от окръжните съдилища. Обикновено решението се взема от един съдия. Делата за престъпления от първа степен се разглеждат от съдебен състав, състоящ се от председател и двама непрофесионални съдии.

Публичен ли е процесът?

Процесът е публичен.

Съдът може да реши процесът да се проведе отчасти или изцяло при закрити врати:

  • за защита на държавни или търговски тайни;
  • за опазване на нравствеността, семейния или личния живот;
  • в интерес на малолетно или непълнолетно лице;
  • в интерес на правораздаването, включително в случаи, в които публичен процес може да застраши сигурността на съда, страните в производството или свидетелите.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Преди края на процеса прокуратурата може да промени обвиненията или да добави нови обвинения срещу Вас. Ако това се случи, прокуратурата ще изготви нов обвинителен акт. Това няма да се случи, ако обвиненията се променят във Ваша полза. Ако обвиненията бъдат променени, Вие и Вашият адвокат имате право да поискате отлагане на делото, така че да подготвите Вашата защита

Какво ще се случи, ако се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията по време на процеса?

Вашето признание се третира като едно от доказателствата за престъплението. Дори да се признаете за виновен, прокуратурата пак трябва да докаже Вашата вина с други доказателства.

Трябва ли да присъствам по време на процеса? Може ли процесът да бъде проведен без мен?

Участието на обвиняемия в процеса е задължително. По изключение може да бъде проведен без Вас в следните случаи:

  • когато сте създали безредици по време на процеса и сте пренебрегнали нарежданията на съдията и в резултат на това сте бил изгонен от съдебната зала;
  • ако се намирате извън Република Естония и не сте се явил пред съда и ако е възможно делото да се разгледа във Ваше отсъствие;
  • когато след Вашия разпит в съда се намирате в такова състояние, че не можете да продължите да участвате в процеса и ако е възможно делото да се разгледа във Ваше отсъствие.

Ако живея в друга държава, мога ли да участвам чрез видео-връзка?

Съдът има право да Ви разреши да участвате в процеса чрез видео-връзка, ако за Вас е трудно да се явите в съда. Такова участие е възможно само с Ваше съгласие.

Ще ми бъде ли осигурен превод, ако не разбирам какво се случва?

Ако не разбирате езика, на който се води процесът, съдът трябва да Ви осигури устен преводач по време на процеса. Осигурява се само устен превод (не и писмен)..

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли осигурен адвокат?

Вие трябва да имате адвокат и, ако не сте го избрали сам, адвокатската колегия на Естония ще Ви определи такъв (виж информационен лист 1).

Мога ли да направя изказване по време на процеса? Трябва ли да направя изказване по време на процеса?

Имате право да се изказвате по време на процеса и да изразите своето мнение относно всички обстоятелства по Вашето дело. Не сте длъжен да се изказвате по време на процеса и имате право да запазите мълчание.

Какво ще се случи, ако не кажа истината по време на процеса?

Обвиняемият не е длъжен да казва истината в съда. Няма да бъдете санкционирани, ако не кажете истината. Ако по време на процеса бъде доказано, че сте излъгал в съда, всички Ваши показания (включително истинната част) могат да бъдат счетени за ненадеждни. В такъв случай показанията Ви няма да се считат за доказателство.

Мога ли да оспоря доказателство, представено срещу мен?

Имате право да внасяте възражения срещу доказателства, представени срещу Вас в съда. Доказателствата няма да могат да се използват в съда, ако са били придобити в нарушение на закона. Имате право да оспорите надеждността на доказателствата, както и правната им допустимост.

Вие и Вашият адвокат можете да оспорите доказателствата устно и писмено на всеки етап от производството до края на процеса.

Какъв вид доказателства мога да представя в своя полза?

Имате право да представите пред съда всички доказателства, които имат отношение към делото и са били получени по законен начин.

Какви условия се прилагат по отношение на моите доказателства?

Обикновено за представянето на нови доказателства трябва да се подаде искане след прегледа на съдебното досие или поне 3 работни дни преди предварителното заседание в съда. При все това е възможно да се представят нови доказателства и по време на процеса, ако поради основателни причини не е било възможно да се представят по-рано.

Мога ли да използвам частен детектив за събиране на доказателства?

Имате право да използвате частен детектив, за да се сдобиете с доказателства. Събраните от частния детектив доказателства са допустими в съда, ако той се е сдобил с доказателствата, без да наруши закона.

Мога ли да поискам свидетели да дадат показания в моя полза?

Имате право да поискате дадени лица, които разполагат с важна информация, необходима за решаване на Вашето дело, да бъдат поканени в съда.

Мога ли аз или моят адвокат да зададем въпроси на други свидетели в моето дело? Мога ли аз или моят адвокат да оспорим това, което казват?

Вие и Вашият адвокат имате право да задавате въпроси на всички свидетели. Имате право да изразявате мнението си относно относимостта и истинността на показанията на свидетеля. Имате право да представите доказателства, които ще оборят показанията на свидетеля или ще доведат до съмнения относно тяхната надеждност.

Ще бъде ли взета предвид информация за предишни мои престъпления?

Съдът може да вземе под внимание само информация за Ваши предишни престъпления, която е отбелязана в регистъра за съдимост и която не е била заличена от Вашето съдебно досие (престъпления се заличават от Вашето съдебно досие в рамките на 1—15 години от излежаването на присъдата, в зависимост от тежестта на престъплението).

Информация от други държави във връзка с Ваши предишни престъпления също може да се вземе под внимание. Престъпленията, които ще бъдат взети под внимание, трябва да се посочат в обвинителния акт. При определени престъпления предишното извършване на подобно престъпление може да доведе до налагането на по-тежко наказание.

Какви са възможните резултати от процеса?

В края на заседанието съдът или Ви осъжда, или Ви оправдава. Ще бъдете оправдан, ако по време на процеса не бъде доказано, че е извършено престъпление или че Вие сте го извършил. Освен това ще бъдете оправдан, ако прокуратурата оттегли обвиненията. Ще бъдете осъден, ако в съда бъде доказано, че сте извършил престъплението.

Ако бъдете признат за виновен, съдът ще Ви наложи наказание съгласно закона. Възможните наказания са както следва:

  • глоба, чийто размер може да бъде между 30 и 500 пъти Вашите средни дневни доходи;
  • лишаване от свобода за срок от 30 дни до 20 години или доживотна присъда.

Ако сте съгласен, съдът може да замени лишаването от свобода с общественополезен труд.

В определени обстоятелства съдът може също така да приложи по отношение на Вас условно осъждане. В такъв случай няма да се налага да излежите първоначалната присъда или ще трябва да излежите само част от нея, освен ако не извършите ново престъпление по време на изпитателния срок. Изпитателният срок период е между 3 и 5 години.

Освен основното наказание съдът може да наложи допълнителни наказания, например да Ви забрани да участвате в определени дейности или да Ви експулсира от Естония. Освен това имуществото, свързано с престъплението, може да бъде конфискувано.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата има право да участва в процеса, да дава показания и да представя доказателства, да иска обезщетение за щети, за да покрие загубите в резултат на престъплението, и да изрази мнение относно присъдата, предложена от прокуратурата като Ваше наказание.

Връзки по темата

Наказателно-процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Наказателен кодекс

Наказателен кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.