Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Мога ли да обжалвам решението?

Имате право да обжалвате решението. Може да обжалвате както присъдата, така и наказанието. Имате право да обжалвате цялото решение или част от него.

Как мога да обжалвам?

Трябва да уведомите съда, който Ви е осъдил, че желаете да подадете жалба. Трябва да направите това писмено в срок от 7 дни от обявяването на решението на съда. Това може да се направи и по факс.

Жалбата се представя пред съда, който е произнесъл присъдата, в срок от 15 дни от датата, на която сте получили възможност да прегледате решението. Жалбата е писмена и се изпраща на съда по поща или по факс. Протестите на прокуратурата и жалбите, изготвени от защитниците, се изпращат също по електронен път.

Съдът, който е произнесъл присъдата, изпраща жалбата и преписката по делото на областния съд.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате, първоначалното решение няма да влезе в сила, докато районният съд не вземе решение. Ако сте бил арестуван преди произнасяне на решението или след това, няма да бъдете освободен въз основа на обжалването. Може да бъдете задържан в ареста до излизане на решението по жалбата. Няма определен от закона срок за разглеждане на жалбата, но тя трябва да бъде разгледана в рамките на разумен срок.

Мога ли да представя нови доказателства за моята жалба? При какви условия?

Имате право да представите нови доказателства при обжалването, ако разполагате с основателна причина, поради която не сте представили тези доказателства преди това.

Какво ще се случи на заседанието по обжалването?

На заседанието в районния съд ще бъдат разгледани аргументите, описани в жалбата. Ако не се явите в съда, районният съд може да разгледа жалбата без Ваше участие. След като разгледа жалбата, районният съд може да:

  • отхвърли жалбата;
  • измени решението на съда от първа инстанция или да произнесе ново решение;
  • анулира решението на съда от първа инстанция и да прекрати наказателното производство;
  • анулира решението на съда от първа инстанция и да върне делото там за повторно разглеждане.

Възможно ли е по-нататъшно обжалване, ако първото обжалване е неуспешно?

Възможно е да се подаде „касационна жалба“ срещу решението на районния съд до Върховния съд. „Касационната жалба“ може да бъде подадена единствено чрез адвокат.

Ако желаете да подадете „касационна жалба“, трябва да уведомите районния съд в срок от 7 дни от публичното оповестяване на решението по жалбата.

Самата „касационна жалба“ трябва да бъде представена в срок от 30 дни от деня, в който сте получил възможност да прегледате решението на районния съд. „Касационна жалба“ се представя на Върховния съд чрез районния съд, който е произнесъл решението по жалбата.

Върховният съд има право да реши дали да разгледа „касационната жалба“ или не. Ако съдът откаже да проведе „касационното производство“, той не е длъжен да дава причина за това.

Кога присъдата е окончателна?

Присъдата става окончателна, когато решението влезе в сила. Това се случва, когато срокът за подаване на жалба или касационна жалба изтече. В случай на касационна жалба, решението ще влезе в сила, ако Върховният съд откаже да проведе касационно производство или вземе решение по делото.

Ще бъде ли вписана присъдата при успешно обжалване?

Вашата присъда може да бъде вписана в регистъра на наказанията, ако влезе в сила. Ако Върховният съд анулира решението на съда, който Ви е осъдил, присъдата не се вписва в регистъра на наказанията.

Ще получа ли компенсация, ако първото решение е било неправилно?

Имате право на компенсация за причинените щети, ако сте били лишени от свобода без основание. Може да кандидатствате писмено за компенсация до Министерство на финансите в срок от 6 месеца от влизането в сила на оправдателната присъда или на решението, с което се прекратява наказателното производство.

Размерът на компенсацията е фиксиран и се равнява на 7 пъти минималната дневна заплата в сила в Република Естония за всеки ден, прекаран в ареста. Освен това имате право да поискате от държавата да възстанови парите, които сте заплатили на своя адвокат.

Аз съм от друга държава. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте чуждестранен гражданин, който законно живее в Естония, и сте осъден на затвор за умишлено престъпление, като допълнително наказание съдът може да Ви експулсира от Естония и да Ви забрани да влизате в Естония за 10 години. Тъй като експулсирането от Естония също е наказание, имате право да го обжалвате.

Ако нямате право да живеете в Естония, Вашето експулсиране от Естония ще стане автоматично без решение на съда. Имате право да оспорите експулсирането, като внесете оплакване в Административния съд. Фактът, че сте оспорили експулсирането, няма да го отложи за периода на провеждане на съдебното производство.

Бях осъден; може ли да бъде повдигнат нов процес срещу мен по същите обвинения?

Ако сте осъден, срещу Вас не може да бъде повдигнат нов процес по същите обвинения.

Ще бъде ли вписана информацията за моята присъда и как ще се съхранява тази информация?

Информацията за Вашата присъда се въвежда в регистъра за съдимост. Регистърът се поддържа от Министерство на правосъдието и се обслужва от Центъра за регистрите и информационните системи. Информацията вписана в регистъра е публична, освен ако законът не предвижда изключения.

Информацията може да бъде препратена на чуждестранни държавни органи, ако това е разрешено в съответствие с международни споразумения. Информацията относно Вашето наказание се съхранява без Ваше съгласие. Данните ще бъдат заличени след изтичане на периода, предвиден по закон (1—15 години от излежаване на присъдата в зависимост от тежестта на престъплението).

Връзки по темата

Наказателно-процесуален кодекс

Наказателно-процесуален кодекс на английски език (не съдържа всички изменения)

Закон за регистъра на наказанията

Закон за регистъра на наказанията на английски език (не съдържа всички изменения)

Закон за компенсация на щети, причинени от държавата чрез неправомерно лишаване от свобода на лица

Закон за компенсация на щети, причинени от държавата чрез неправомерно лишаване от свобода на лица на английски език (не съдържа всички изменения)

Закон за задължение за напускане и забрана за влизане

Закон за задължение за напускане и забрана за влизане на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.