Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

Как се третират дребните пътни правонарушения?

Наказанията за превишена скорост, неправилно паркиране и други правила за движение по пътищата се налагат по процедурата за простъпки.

Процедурата за правонарушения се провежда от полицията или на мястото на нарушението, или в полицейския участък.

Няма задължение да бъдете наказан на място. Вместо това може да Ви бъде дадено предупреждение или да Ви бъде наложена предупредителна глоба (до 15 евро). Освен това е възможно да бъде взето решение на място по опростената процедура и да бъде наложена глоба до 400 евро. Процедурата на място може да бъде извършена само с Ваше съгласие. Могат да бъдат направени аудиозаписи или видеозаписи на изявленията, направени от лицето във връзка с простъпката.

Ако превишите скоростта и бъдете засечен с камера за следене на скоростта, на собственика или регистрирания ползвател на превозното средство може да бъде наложена предупредителна глоба. Максималната предупредителна глоба е 190 евро. Известието за глобата Ви се изпраща по пощата. Ако не сте съгласен с известието за глоба, имате право да го оспорите в срок от 30 дни от получаването му. Жалбата трябва да се подаде в полицейския участък, който Ви е пратил известието за глоба. Ако лицето, отговарящо за моторното превозно средство, оспорва налагането на глобата на основание, че моторното превозно средство е било използвано от някой друг, то трябва да посочи в жалбата личното и фамилното име на лицето, използвало колата във времето, отбелязано на известието за глоба, както и адреса, номера на свидетелството за управление, датата на раждане или ЕГН на това лице.

Ако не сте съгласен с мнението на полицията относно предполагаемото нарушение, имате право да възразите срещу процедурата на място. В такъв случай полицията ще изготви документи за нарушението на място, но наказанието няма да бъде наложено незабавно.

Документите ще бъдат препратени до полицейския участък, чиито служители трябва да съберат доказателства за нарушението. Ако бъдете разпитан, имате право да запазите мълчание. Имате право да присъстват адвокат и устен преводач. Имате право да прегледате събраните материали по време на процедурата за простъпка и да възразите срещу обвиненията.

Можете да подадете своите възражения в срок от 15 дни от получаването на констативния протокол за простъпката. Ще Ви бъде съобщено кога е възможно да получите копие от решението, взето от полицейския участък във връзка с простъпката. За да получите копие, Вие или Вашият адвокат трябва да отидете до полицейския участък. Копието не се изпраща по пощата.

Пътните правонарушения могат да се наказват с максимална глоба в размер на 1200 евро. За тежки пътни правонарушения може да бъдете лишен от свобода за период до 30 дни. Решението за налагане на наказание лишаване от свобода може да бъде взето само от съд. Освен това може да Ви бъде забранено да управлявате превозно средство за срок до 2 години.

Ако не сте съгласен с решението на полицията, имате право да подадете жалба до окръжния съд. Трябва да подадете жалбата в срок от 15 дни от датата, на която решението е станало известно.

Гражданите на други държави-членки на Европейския съюз също могат да бъдат наказвани за пътни правонарушения.

Ще бъдат ли вписани простъпките в съдебното ми досие?

Наказанията за пътни правонарушения ще бъдат вписани в регистъра за съдимост, с изключение на информацията за предупредителни глоби. Информацията за правонарушенията се заличава от регистъра и се архивира в едногодишен срок от плащането на глобата, наложена за простъпката, изтърпяването на наказанието лишаване от свобода, полагането на общественополезен труд или налагането на забрана за управление на моторно превозно средство като основна санкция.

Връзки по темата

Закон за движението по пътищата

Закон за движението по пътищата на английски език (не съдържа всички изменения)

Процесуален кодекс за правонарушенията

Процесуален кодекс за правонарушенията на английски език (не съдържа всички изменения)

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.