Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици естонски вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Естония

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни пътни правонарушения, за които обикновено се налага глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Естония

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу.

 • Възбуждане на наказателния процес
 • Досъдебно производство или разследване
 • Достъп до съдебното досие и подаване на молби за довеждане пред съдия
 • Повдигане на обвинение за престъплението
 • Досъдебно производство в съда
 • Съдебно заседание
 • Решение
 • Въззивно и касационно обжалване (в съдилища от втора и трета инстанция)
 • Изпълнение на решението

Подробности за всички етапи на процеса и за Вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да Ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация

1 — Получаване на правен съвет

2 — Моите права по време на разследването на престъплението

 • Започване на наказателното производство
 • Задържане и арест
 • Разпитване и събиране на доказателства
 • Достъп до съдебното досие, подаване на молби за довеждане пред съдия и представяне на обвинението
 • Допълнителна информация за чуждестранни граждани

3 — Моите права по време на процеса

4 — Моите права след процеса

5 — Пътни правонарушения

Връзки по темата

Преглед на наказателното производство в Естония на английски език

Последна актуализация: 01/10/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.