Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница фински е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Как се третират дребните нарушения при движението по пътищата?

Често срещано наказание за дребните нарушения, свързани с движението по пътищата, е фиксираната по размер глоба. Тя може да бъде наложена за нарушения, при които най-тежкото наказание е глоба или до шест месеца лишаване от свобода. Размерът на фиксираната глоба е от 10 до 115 евро. Фиксираната глоба може да бъде наложена от полицейски служител, служител на граничната охрана или на митниците.

Ако не сте съгласен с наложената ви фиксирана глоба, имате право да отнесете въпроса до окръжния съд. В този случай трябва да информирате канцеларията на окръжния съд по мястото на извършване на нарушението. Трябва да направите това в едноседмичен срок от получаване на известието за фиксираната глоба. Не можете да обжалвате решението на окръжния съд относно фиксираната глоба.

Ако за въпросното пътно нарушение не е възможно да се наложи фиксирана глоба, полицията може също така да издаде незабавна наказателна заповед и да я изпрати на прокурора за потвърждаване. В този случай глобата не е фиксирана по размер. Наказанието се определя в единици. Имате право да възразите срещу незабавната наказателна заповед. Възражението се прави чрез уведомяване на прокурора.

Ако възразите срещу незабавната наказателна заповед и прокурорът реши да повдигне обвинение, окръжният съд ще разгледа въпроса като обикновено наказателно дело. В този случай имате право на обжалване както при обикновено наказателно дело (виж информационен лист 4).

Фиксираните глоби и незабавните наказателни заповеди, издадени при пътни нарушения, могат да се изпълнят и в друга държава-членка.

Ако нарушите правилата за спиране и паркиране на превозно средство, ще трябва да платите фиш за глоба за паркиране.  Той се издава от полицията или от общински служител по пътното движение. Сумата по фиша е между 10 и 50 евро в зависимост от населеното място. В Хелзинки например размерът е 50 евро в центъра на града и 40 евро — в други райони.

Имате право да възразите срещу фиша за глоба за паркиране. В този случай трябва да представите възражението си пред службата по пътното движение в двуседмичен срок от поканата за плащане. Ако службата приеме възражението ви, тя ще оттегли поканата за плащане. Ако възражението се отхвърли, имате право да подадете жалба срещу плащането до административния съд. Трябва да подадете жалбата в срок от 30 дни от датата, на която сте бил известен за отрицателното решение. Решението на административния съд е окончателно.

Фишът за глоба за паркиране не може да се изпълни в друга държава-членка, тъй като се смята за административно наказание.

Вписват ли се тези нарушения в регистъра за съдимост?

Глобите не се вписват в регистъра за съдимост. Така че, ако ви бъде наложена фиксирана глоба или получите незабавна наказателна заповед, те няма да бъдат вписани в досието ви. Фишът за глоба за паркиране не е наказателна глоба; той е административно наказание, така че също няма да бъде вписан в досието.

Връзки по темата

Автоматичен контрол на скоростта

Последна актуализация: 15/01/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.