Обвиняеми (наказателни производства)

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

Мога ли да обжалвам присъдата?

При делата, свързани с дребни нарушения, можете да обжалвате въззивно някои решения на полицейския съд (tribunal de police) и на юрисдикцията за дребни нарушения (juridiction de proximité) в срок от 10 дни, считано от постановяването им, пред Отделението по обжалване на присъди по дела за дребни нарушения (Chambre des appels correctionnels).

При делата за леки престъпления, можете да обжалвате въззивно присъдата на наказателния съд за леки престъпления в срок от 10 дни, считано от нейното постановяване, пред Отделението по обжалване на присъди по дела за леки престъпления.

При наказателните дела, можете да обжалвате въззивно осъдителната присъда на наказателния съд (cour d'assises) в срок от 10 дни, считано от нейното постановяване, пред друг наказателен съд.

Можете да обжалвате въззивно или присъдата, постановена по наказателното преследване (наказанието) или решението, взето по гражданския иск (присъденото обезщетение на жертвата).

Можете да подадете и касационна жалба срещу въззивните решения и решенията, постановени на последна инстанция, до Наказателното отделение (Chambre criminelle) на Касационния съд (Cour de Cassation) в срок от пет дни, считано от деня, следващ постановяването на обжалваната присъда.

Като върховна юрисдикция Касационният съд се произнася в определен срок по допустимостта на жалбата; ако жалбата се приеме като допустима, Касационният съд се произнася единствено по прилагането на правото и следователно не разглежда спора по същество.

Въззивната или касационната жалба трябва да бъдат подадени в канцеларията на юрисдикцията, която е постановила обжалваната присъда или чрез началника на мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода, ако сте задържан.

Във всички положения вие задължително трябва да подпишете жалбата.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

По време на въззивното обжалване и разглеждането на жалбата от въззивната инстанция или в срока за касационно обжалване и по време на разглеждането на жалбата от касационната инстанция, изпълнението на обжалваната присъда по принцип се спира.

Ако обаче сте осъден с наказание лишаване от свобода и след това сте задържан, подадената жалба срещу обжалваната присъда не прекратява задържането докато се чака нова присъда.

Съдебното заседание трябва да се проведе в „разумен срок“, считано от регистрирането на въззивната или касационната жалба от сезираната юрисдикция.

Какво ще се случи на заседанието при въззивното или касационното производство?

Тъй като наказателното производство е устно, вие имате възможност да представите и да изложите нови доказателствени средства и елементи по време на съдебното заседание на въззивната инстанция, които ще бъдат разгледани при условията на състезателност.

Отделението по обжалване на присъди за дребни нарушения или наказателният съд, които се произнасят въззивно, могат или да потвърдят обжалваната присъда или да я отменят.

Само в някои случаи, и по-специално в тези, при които прокуратурата е подала основната или насрещна въззивна жалба, във въззивната инстанция може да ви се определи по-тежко наказание от първоначално наложеното, както и увеличение на обезщетението, искано от гражданския ищец (жертвата).

Касационният съд, който се произнася по прилагането на правото, може да отмени и обезсили обжалваната присъда и може да върне делото в апелативния съд.

Постановена присъда може да влезе в сила едва след като сроковете за използване на способите за защита изтекат.

Ако в рамките на въззивно обжалване на първоначалната осъдителна присъда сте освободен или оправдан с влязло в сила решение на въззивната юрисдикция, при определени ограничения вие можете да искате пълното обезщетяване на материалните и морални вреди, които ви е нанесло това „произволно“ задържане.

Ще бъдете информиран за правото си да получите обезщетение при уведомяването за решението за освобождаване или оправдаване.

За тази цел разполагате със срок от 6 месеца, считано от уведомяването за решението за освобождаване или оправдаване, за да сезирате с иск първия председател на Апелативния съд, в чиято юрисдикция е постановено решението.

Той се произнася по иска за обезщетение с мотивирано решение, постановено след открито съдебно заседание, по време, на което можете да поискате да бъдете изслушан лично или чрез вашия адвокат.

Решението на първия Председател на Апелативния съд може да се обжалва пред Националната комисия „за обезщетяване на задържани лица“ — Commission Nationale „de réparation des détentions“ (CNR) в срок от 10 дни, считано от уведомяването за него.

CNR разглежда жалбата при условията на независимост и постановява решение, което не може да се обжалва.

Отпуснатото обезщетение е за сметка на държавата.

Каква информация се съхранява в регистъра за съдимост?

Ако след въззивното или касационното обжалване сте осъден да изтърпите наказание на основание влязла в сила присъда, постановената присъда ще бъде вписана в регистъра за съдимост, съхраняван от съдебната администрация във вашата страна по произход.

Гражданин съм на друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Съгласно Конвенцията за трансфер на осъдени лица от 21 март 1983 г., трансферът във вашата страна по произход може да се поиска или от нея, или от Франция, която е осъдилата държава.

Въпреки това за извършването на трансфера се изисква вашето предварително и свободно съгласие, дадено при добра осведоменост, което предполага наличието на пълна и точна информация за последиците от трансфера.

Освен това вие можете лично да поискате доброволен трансфер във вашата страна по произход. Уважаването на молбата ви зависи от изпълнението на редица условия.

Ако съм осъден, може ли да бъда съден отново за същите деяния?

Съгласно правилото „Non bis in idem“, което ръководи френското наказателно право, ако вече сте съден и впоследствие осъден с влязла в сила присъда в една държава-членка, повече не може нито да бъдете преследван наказателно, нито осъждан за същите деяния в друга държава-членка.

Последна актуализация: 30/01/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.