Обвиняеми (наказателни производства)

Франция

Във Франция известен брой дребни закононарушения се разглеждат непосредствено от администрацията, а не от съдебните органи. Основно това са нарушения на Кодекса за движение по пътищата. Тези специфични процедури гарантират спазването на основните ви права и по-специално правото на защита. Освен това налаганата административна санкция никога не може да бъде лишаване от свобода. Санкцията ви се налага служебно, непосредствено от компетентния административен орган, който констатира неизпълнението на дадено законоустановено задължение. Всяко решение, с което се налага санкция, трябва да бъде мотивирано и можете да го оспорите. Наложената санкция подлежи на незабавно изпълнение, дори ако решите да обжалвате.

Съдържание, предоставено от
Франция

Как се разглеждат дребните закононарушения на Кодекса за движение по пътищата?

Правонарушенията на Кодекса за движение по пътищата (Code de la route) се разглеждат непосредствено от служителя, който съставя протокола, от служител на полицията или на жандармерията. При констатиране на правонарушение, съответната санкция ви се налага незабавно. Преди това мотивите за наложената санкция ви се разясняват и можете да изразите становището си. Връчва ви се констативен протокол за извършеното от вас закононарушение и за наложената санкция. Трябва да изпълните санкцията веднага след нейното налагане.

Санкциите са глоба с фиксиран размер и евентуално спиране от движение на превозното средство.

Като гражданин на друга държава-членка, ако не спазвате Кодекса за движение по пътищата, ще бъдете санкциониран във Франция. При неизпълнение на санкцията, преди да се завърнете в страната си, е възможно срещу вас да започне наказателно преследване.

Ако искате да оспорвате, можете да обжалвате решението в срок от два месеца. В такъв случай се ползвате от гаранция, че при обжалването наложената ви санкция не може да бъде увеличена.

Обжалването се извършва непосредствено пред администрацията, без процес. На първо време жалбата се подава до органа, наложил санкцията (жалба до органа, издал решението), а в случай на отхвърляне, можете да отнесете жалбата си до по-горестоящия му орган (жалба до по-горестоящия орган).

Процедурата, която трябва да се следва, ви се разяснява непосредствено във връчения ви протокол.

Можете да се обърнете към административния съд само след като изчерпите горепосочените средства за обжалване.

Как се разглеждат други дребни закононарушения?

Другите закононарушения, разглеждани по административен ред, са по-тежки закононарушения, свързани с правната уредба на финансовите пазари, с конкурентното право или още с данъчната или имиграционната правна уредба.

Ще бъдат ли вписани закононарушенията ми в регистъра за съдимост?

Закононарушенията, разглеждани по административен ред във Франция, и по-специално нарушенията на Кодекса за движение по пътищата, не се вписват в регистъра за съдимост.

Последна актуализация: 06/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.