Обвиняеми (наказателни производства)

Франция

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в закононарушение, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни закононарушения като нарушения на правилата за движение по пътищата, които обикновено се санкционират с фиксирано наказание като глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Франция

Общо представяне

Съдебните юрисдикции са общо четири:

  • Полицейски съд (Tribunal de police)

Заседава в състав само от един съдия и разглежда главно дребните нарушения от пети клас. Въззивното обжалване е пред Отделението по обжалване на присъди по дела за леки престъпления (Chambre des appels correctionnels), но само в определени случаи.

  • Юрисдикция за дребни нарушения (Juridiction de proximité)

Заседава в състав само от един съдия. Тя разглежда дребните нарушения от първите  четири класа.

Въззивното обжалване се извършва по същите правила както въззивното обжалване на решенията на полицейския съд.

  • Наказателен съд за леки престъпления (Tribunal correctionnel)

Обикновено е съставен от трима съдии и разглежда главно леки престъпления (délits).

Наказателното преследване може да се извършва било в съда по извършване на закононарушението, било в съда по местоживеене на наказателно преследваното лице или на едно от тези лица, било в съда, в чиято юрисдикция е арестувано наказателно преследваното лице.

Първоинстанционните решения се обжалват въззивно пред апелативния съд, в отделението по обжалване на присъди по дела за леки престъпления.

  • Наказателен съд (cour d’assises)

Той е компетентен да разглежда престъпления, извършени от пълнолетни лица, които не се разглеждат от някоя специализирана юрисдикция.

Съставен е от трима професионални магистрати и от девет съдебни заседатели, определени с жребий измежду френските граждани.

Въззивното обжалване на осъдителните присъди от прокуратурата и осъдените обвиняеми се извършва пред наказателен съд, съставен от дванадесет граждани съдебни заседатели и трима професионални магистрати. Обвиняемият и генералният прокурор могат да обжалват въззивно присъдата, постановена от наказателния съд, независимо дали е осъдителна или оправдателна. Гражданският ищец може да обжалва въззивно само частта относно определеното му от съда обезщетение.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу

Разследване

Води се от полицията или жандармерията и има за цел да установи извършването на определено закононарушение, да събере доказателства за него и да издири неговите извършители. Разследването се води под надзора на прокурора на Републиката (procureur de la République). То е поетапно, когато наказателното преследване е възбудено от прокуратурата.

По-специално съществува разследване на заварено закононарушение (enquête de flagrance) и предварително разследване, което се извършва служебно от служител от съдебната полиция или съобразно указанията на прокурора на Републиката.

Във всички случаи разследването е закрито и без участие на страните.

Следствие

Разследването, водено от съдия-следовател, има за цел да събере доказателствата за извършване на определено закононарушение и да издири неговия извършител. То определя дали има достатъчно улики за предаване на извършителя за съдене от компетентната юрисдикция. То подготвя случая за разглеждане по същество в съда. То е закрито, но лицата, които са страни в процеса имат достъп до преписката и при определени условия могат да правят искания за извършване на следствени действия.

Съдебно решение

Съдебното заседание протича при условията на състезателност, то е публично и устно. След обсъждане съдиите вземат решение, което може да бъде обжалвано.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да Ви помогне, ако имате оплакване. Настоящите информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата ви информация.

1 ― Консултация с адвокат

2 ― Моите права по време на разследването

  • Моите права по време на задържането под стража
  • Моите права по време на разпита при първото явяване
  • Статут на обвиняем и на помощен свидетел
  • Приключване на следствието
  • Европейска заповед за арест
  • Подготовка за процес от защитата

3 ― Моите права по време на съдебния процес

4 ― Моите права след процеса

5 ― Нарушения на Кодекса за движение по пътищата и други дребни закононарушения

Връзки по темата

Вашите права

Последна актуализация: 06/12/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.