Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Германия

Спиране и прекратяване на производството (1) Съкратено производство (2) Ускорено производство (3) Служебно назначен защитник (4) Данни за разследвания/обвинения/присъди (5) Обжалване по време на разследването (6)

Съдържание, предоставено от
Германия

Спиране и прекратяване на производството (1)

Производството може да бъде спряно или прекратено (Einstellung) във всеки един момент или от прокурора, или, след като е повдигнато обвинение, от съда. Има различни начини за спиране и прекратяване на производството. Основните разпространени в практиката са следните:

Производството може да бъде спряно, например ако отсъствате за продължителен период. То може да бъде спряно и ако при разследването не бъдат установени достатъчно основания за повдигане на обвинение, като в този случай прокурорът може да го възобнови по всяко време (до изтичане на погасителната давност), например при появата на нови доказателства.

Производството може да бъде и окончателно прекратено. Това може да стане при правонарушения с ниска степен на обществена опасност, при които няма основание да се смята, че съдебното преследване би било в интерес на обществото. Производството може също да бъде прекратено условно, тоест под условие за заплащане на глоба или за изпълнение на дадено задължение, например за посещаване на часове по безопасност на движението.

Съкратено производство (2)

В края на разследването на леко престъпление (Vergehen) вместо да повдига обвинение прокурорът може да поиска писмено от съда да издаде определение за налагане на наказание (Strafbefehl). Съдът може да издаде определение за налагане на наказание, ако намира, че доказателствата са достатъчни. В определението за налагане на наказание се описва накратко закононарушението и се налага наказание. Ако не възразите срещу определението за налагане на наказание, то има същото действие като окончателна присъда.

Определението за налагане на наказание има ограничени правни последици. Обикновено с него се налага наказание глоба. Възможно е също да бъде наложена забрана за шофиране. При условие, че сте имали адвокат, можете да бъдете осъден на лишаване от свобода до една година, но изтърпяването на наказанието задължително трябва да бъде отложено с даване на изпитателен срок.

Ако желаете да възразите, имате две възможности:

Ако наложеното наказание е глоба, можете да ограничите възражението си до дневната квота, използвана за изчисляване размера на глобата. Ако вие и прокурорът сте съгласни, съдът може да вземе решение в писмен вид без да се провежда съдебно заседание.

Ако не ограничите възражението си, ще бъде определена дата за съдебно заседание. Не сте длъжен да се явите лично, а можете да бъдете представляван от адвокат. Свидетелите също не е необходимо да се явяват лично. Протоколите от разпитите на свидетелите могат да бъдат прочетени с ваше съгласие, ако присъствате на процеса.

Накрая съдът ще постанови присъда. Той не е обвързан с наказанието, наложено с определението за налагане на наказание, а може да наложи и по-тежко наказание в определените от закона граници.

Ускорено производство (3)

Когато фактите са прости и доказателствата са ясни, прокурорът може също да поиска от съда да се произнесе в рамките на ускорено производство (beschleunigtes Verfahren). Към такова производство може да се прибегне например ако не живеете в Германия и има основание да се смята, че няма да се явите на по-късно заседание на съда.

Ако прокурорът поиска ускорено производство, компетентният съд постановява решение незабавно или в кратък срок, в основното съдебно заседание. Не е необходимо предварително съдебно решение, за да се пристъпи към разглеждането в съдебно заседание, за разлика от случаите, при които прокурорът сезира съда с обвинителен акт, тоест няма междинно производство.

При ускореното производство има по-прости правила, които позволяват на съда да отхвърли молби за разглеждане на определени доказателства.

Видът и размерът на наказанието също са ограничени. Съдът може да наложи само глоба или лишаване от свобода до една година. Той може също да отнеме свидетелството ви за правоуправление.

Служебно назначен защитник (4)

Ако не сте представляван от адвокат, съдът трябва служебно да ви назначи такъв, в случай че сте заподозрян в по-тежко престъпление (Verbrechen) или вероятното наказание в случай на осъждане е лишаване от свобода за повече от една година, както и ако ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража или ако не можете да се защитите по други причини. При ускореното производство се назначава служебен защитник, ако вероятното наказание е за срок от над шест месеца. Задължението на съда да назначи адвокат не зависи от вашето финансово положение.

Съдът решава кого да назначи за служебен защитник. При все това, той трябва да ви позволи сам да изберете адвоката си, ако желаете, и да съобщи името му на съда. Ако вие не посочите адвокат, съдът сам ще определи такъв.

Служебно назначеният адвокат може да бъде сменен само в изключителни случаи. Можете също да си наемете друг адвокат по ваш избор, като в такъв случай съдът обикновено оттегля заданието на служебно назначения защитник. Ако си наемете ваш адвокат, ще трябва сам да платите разноските, освен доколкото те трябва да бъдат поети от държавата в случай на оправдаване.

Данни за разследвания/обвинения/присъди (5)

Какви данни се регистрират?

Полицията поддържа свои бази данни с информация, получена по време на разследванията.

Прокуратурата също съхранява данни по време на разследването и след това. Информацията, получена в хода на разследване, се съхранява и в централен регистър на наказателните производства. Съществуват определени от закона срокове, след изтичането на които информацията трябва да бъде заличена.

Влезлите в сила присъди по наказателни дела се регистрират във Федералния централен регистър на престъпленията (Bundeszentralregister). Вие не можете да определяте дали тези данни да бъдат регистрирани. Присъдите се заличават след определен срок, ако няма добавени нови присъди. Срокът зависи от тежестта на наказанието.

С какви данни се прави справка при наказателно производство и кога?

Полицията и прокурорът имат право да влизат в своите бази данни по всяко време. Те нямат пряк достъп до Федералния централен регистър на престъпленията. Когато се подготвя за процеса, съдът ще изиска извлечение от регистъра.

Играят ли данните някаква роля във фазата на разследването?

Ако има данни от предишни разследвания, прокуратурата трябва да ги вземе предвид когато проверява например възможността за спиране или прекратяване на производството по членове 153 и 153a от германския Наказателно-процесуален кодекс.

Играят ли данните някаква роля във фазата на съдебния процес?

Законът допуска предишни присъди, регистрирани в централния регистър, да бъдат взети под внимание по време на процеса. Ако е установено, че имате предишни присъди, това може да повлияе отрицателно при определяне на настоящата присъда. Данните, съхранявани само в базите данни на прокуратурата или на полицията, не могат да бъдат вземани под внимание при определянето на наказанието.

Как мога да разбера каква информация се съхранява за мен и как да възразя срещу регистрирането на данни?

Можете да разберете какви данни се съхраняват за вас като подадете молба до отделите, които регистрират данните.

Можете да подадете молба за заличаване на данните пред компетентната служба. Ако службата откаже, можете да поискате преразглеждане на решението от съда.

Допълнителна информация

Централният регистър на престъпленията е предмет на Закона за федералния централен регистър на престъпленията. Данните, съхранявани от прокуратурата, се подчиняват на разпоредбите на чл. 483 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс; централният регистър на наказателните производства е предмет на чл. 492, алинея 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, като разпоредбите са доразвити в Наредба; базите данни на полицията са предмет на Закона за федералната служба за борба с престъпността и законодателството на отделните области (Länder) отнасящо се до полицията.

Обжалване по време на разследването (6)

Имате право да оспорвате някои следствени действия и мерки. Средствата за правна защита, които имате на разположение, включват подаване на жалба в полицията или на молба за решаване на въпроса от съда.

Можете да подадете жалба (Beschwerde) срещу такова решение на съда.

Ако полицията или прокурорът са предприели следствено действие без съдебно разпореждане, можете да поискате от съда да я преразгледа с обратна сила. Ако подадете възражение срещу изземване, въпросът автоматично ще бъде отнесен до съдия и не е необходимо вие да подавате молба до съда.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.