Обвиняеми (наказателни производства)

Германия

Ако съдът ви осъди, можете да обжалвате присъдата. Ако бъдете оправдан, нямате никакво право да обжалвате, дори ако не сте съгласен с основанията за оправдаването ви. Съдът трябва да ви информира за възможностите за обжалване, с които разполагате. Има два вида обжалване на присъдите на районен съд (Amtsgericht): пълно въззивно обжалване (Berufung) — на основания, свързани с установяването и тълкуването на фактите или с неправилно тълкуване и прилагане на закона, и молба за преразглеждане (Revision), която може да се основава единствено на неправилно тълкуване и прилагане на закона. Присъдите на окръжните съдилища (Landgericht) могат да се обжалват само по втория начин.

Съдържание, предоставено от
Германия

Мога ли да обжалвам присъдата?

Веднага щом присъдата бъде постановена, вие или вашият адвокат можете да заявите за протокола, че имате намерение да обжалвате. Можете да обжалвате и в срок до една седмица след постановяване на присъдата. Можете да обжалвате писмено или чрез официално изявление в канцеларията на съда, с което заявявате, че обжалвате. Имате право да обжалвате, дори ако присъдата се предхожда от споразумение за признаване на вина срещу по-лека присъда.

Можете да обжалвате самата осъдителна присъда или размера на наказанието.

Ако подадете пълна въззивна жалба, не сте длъжен да посочите основанията за нея.

Ако подадете молба за преразглеждане, трябва да представите изложение на основанията за жалбата в срок от един месец считано от датата, на която сте бил информиран за мотивите на присъдата. За тази цел ще ви е необходим адвокат, защото нямате право да подавате такова изложение на основанията за жалбата без професионална помощ.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате присъдата, за момента тя няма да влезе в сила. Това означава, че за момента не трябва да плащате глобата или да изтърпявате наложеното ви наказание. Все пак, ако ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража, няма да бъдете освободен. Можете да бъдете освободен, само ако съдът оттегли или спре временно изпълнението на заповедта за задържане под стража, издадена в рамките на досъдебното производство.

Няма определени срокове, в които трябва да бъде взето решение по вашата жалба. Общоприетото изискване обаче е наказателните производства да се приключват във възможно най-кратък срок.

При подаване на пълна въззивна жалба се провежда нов процес по същество пред окръжния съд. Съдът сам решава кои доказателства ще приеме за съществени. Той може да разгледа същите доказателства, които е разгледал и първоинстанционният съд, но може да разгледа и други доказателства. Вие самият също можете да подадете молба за разглеждане на нови доказателства.

При подаване на молба за преразглеждане не се представят нови доказателства. Съдът разглежда само дали са допуснати грешки при прилагане на правото в предишното решение и в производството, въз основа на което последното е постановено.

Какво се случва при разглеждането на жалбата?

При подаване на пълна въззивна жалба пред окръжния съд разглеждането ѝ следва същия ред като това в районния съд. Съдът постановява нова присъда. Процедурата е различна, само ако сте ограничили жалбата си до размера на наказанието. В такъв случай съдът ще разгледа само доказателствата, имащи отношение към размера на наказанието, например относно мотивите ви и обстоятелства, касаещи личното ви положение.

При подаване на молба за преразглеждане, решението може да бъде издадено без устно производство.

Какво ще се случи, ако жалбата бъде уважена/отхвърлена?

Ако сте подали пълна въззивна жалба и тя бъде уважена, ще бъдете оправдан или наказанието ви ще бъде намалено. Ако не ви оправдаят, можете да подадете молба за преразглеждане на решението по първата жалба.

Ако сте подал молба за преразглеждане на първата присъда и тя бъде уважена, съществуват две възможности. При определени обстоятелства, съдът, който извършва преразглеждането може сам да постанови решение по същество и може например да ви оправдае. Но в някои случаи съдът трябва да отмени предишната присъда и да върне делото в съда от по-нисша инстанция.

Решение, което е било отменено, не се вписва в регистъра за съдимост.

Решението е окончателно, ако в установения срок няма подадена жалба от някоя от страните, т.е. от вас, прокурора или друга страна, на която е било разрешено да присъедини гражданския си иск към публичното наказателно производство.

Аз съм от друга държава. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Като гражданин на ЕС можете да бъдете експулсиран и депортиран от Германия само при строго определени обстоятелства. Подробностите са посочени в Закона за свободното движение на граждани на ЕС. Ако се опасявате, че може да ви депортират, можете да се консултирате с адвокат.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

По принцип не можете да бъдете съден два пъти за едно и също престъпление. Но дали осъждането действително се отнася до същото престъпление е въпрос, който може да изисква да се направи много тънко разграничение от правна гледна точка.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.