Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Германия

Съдържание, предоставено от
Германия

Как се третират дребните пътни нарушения?

Дребните пътни нарушения, като превишена скорост, се преследват по административен ред. Те не се считат за углавни престъпления (Straftaten), а само за наказуеми простъпки (Ordnungswidrigkeiten). За разлика от тях тежките пътни нарушения, особено такива, които водят до излагане на опасност или нараняване на участниците в движението, обикновено се считат за углавни престъпления.

Дребните пътни нарушения се разследват от административните власти. По време на производството можете да представите вашата гледна точка в писмена форма. За съвсем дребно нарушение (например неправилно паркиране) ще ви бъде дадено предупреждение чрез съставяне на акт и ще ви бъде предоставена възможност да платите предупредителна глоба (Verwarnungsgeld) в размер до 35 евро. Ако платите, с това въпросът е приключен; ако не платите и административните власти считат, че сте виновен, те могат да издадат заповед за налагане на глоба (Bußgeldbescheid), съгласно която трябва да платите глоба (Bußgeld). Тази заповед може да предвижда и налагане на забрана за шофиране. Размерът на глобите и срокът на забраната за шофиране са посочени в каталог на наказанията .

Можете да подадете възражение (Einspruch) срещу заповедта за налагане на глоба. Прокурорът ще внесе делото в съда. По принцип след това трябва да има процес, като процедурата е аналогична на посочената в информационен лист 4. Но ако съдът не намери за необходимо провеждането на пълен процес, и ако вие и прокурорът сте съгласни, съдът може да реши въпроса с издаване на съдебно определение (Beschluss). Можете да обжалвате решение или определение, издадени в резултат на такова производство, като подадете жалба на основание неправилно тълкуване или прилагане на закона (Rechtsbeschwerde) в регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandsgericht). Но тази форма на обжалване е приложима само при определени обстоятелства, например ако ви е наложена глоба над 250 евро или ако казусът би допринесъл за изясняване на закона.

Преследват ли се за такива нарушения граждани на други държави-членки. Ако да, каква е процедурата?

Гражданите на други държави-членки също се преследват за такива нарушения. Ако извършите нарушение при шофиране, могат да ви наложат на място предупредителна глоба или гаранционно плащане. Всяко такова гаранционно плащане ще бъде приспаднато от глобата, определена при приключването на производството. Ако не бъдете спрени при извършването на нарушението, можете да бъдете наказателно преследван, ако вашата държава обменя данни за идентификация на превозни средства с Германия. Германия очаква да се присъедини към европейската система за принудително изпълнение на глоби през есента на 2010 г. От този момент глоби, наложени в Германия, ще подлежат на принудително изпълнение във вашата страна.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в досието ми в регистъра за съдимост?

Дребните пътни нарушения не се регистрират във Федералния централен регистър на престъпленията, а в отделен Централен регистър на извършителите на пътни нарушения. Той съдържа данни за лицата, извършили пътни нарушения в Германия, независимо дали свидетелството им за правоуправление е издадено в Германия или в чужбина. Нарушенията се регистрират, когато наложената глоба е в размер на 40 евро или повече. В зависимост от тежестта на нарушението се вписват и определен брой наказателни точки. На шофьорите в Германия се отнема свидетелството за правоуправление при 18 или повече точки, докато шофьорите, които не са граждани на Германия, губят право да шофират в страната.

Допълнителна информация

Пътните нарушения и съответните процедури са предмет на Закона за движение по пътищата (Straßenverkehrsgesetz), Закона за пътищата (Straßenverkehrsordnung) и Закона за наказуемите простъпки (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten).

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.