Defendants (criminal proceedings)

Германия

These factsheets explain what happens if you are suspected of committing a crime.

Съдържание, предоставено от
Германия

For information on traffic offences which may be subject only to a fine, see factsheet 6.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Criminal proceedings in brief

This section contains a brief outline of the steps involved in criminal proceedings.

Criminal proceedings are divided into three stages: Investigation, intermediate proceedings, and the main proceedings or trial (including appeals and enforcement).

 • Investigation (Ermittlungsverfahren): The prosecuting authorities (either the public prosecutor or the police) will start an investigation if they suspect you of a criminal offence. The aim of the investigation is to establish whether or not the suspicion against you is justified. In order to conduct their investigation they may take a variety of measures, including searching your home. When the investigation is complete, the public prosecutor will decide whether to discontinue the proceedings on lack of suspicion or whether to charge you.
 • Intermediate proceedings (Zwischenverfahren): In the intermediate proceedings a court assesses the charge and decides whether or not the prosecution should proceed. If the court believes that there is enough evidence to make a conviction likely, it will open the main proceedings.
 • Main proceedings (Hauptverfahren): In the main proceedings, the court prepares and conducts the trial. The court tests the charge at an oral hearing on the basis of the evidence available (eyewitnesses, documents, etc.). You will also be given the opportunity to tell the court your version of events and to comment on the allegations. If you are found to have committed the offence, you will be convicted. If not, you will be acquitted. You can appeal against a judgment within certain time‑limits. In a full appeal (Berufsverfahren), the main proceedings are repeated before a higher court. In review proceedings (Revisionsverfahren), the judgment is checked only for legal defects.

There are variations on this. The main variations are summary proceedings (Strafbefehlsverfahren), discontinuation of proceedings (Einstellung des Verfahrens), and expedited proceedings (beschleunigtes Verfahren).

These factsheets contain details of the individual steps in criminal proceedings and of your rights. The information is for guidance only, and should not be considered a substitute for legal advice.

The European Commission’s role

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.

Please click the following links to find the information you need.

1 – Notes

2 – Getting legal advice

3 – My rights during the investigation

 • Questioning
 • Identification procedure/body search
 • Search/seizure/wiretapping
 • Arrest
 • Pre‑trial custody
 • The charge

4 - My rights in court

5 - My rights after the trial

6 - Traffic offences

Related links

Code of Criminal Procedure

Last update: 30/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Спиране и прекратяване на производството (1)

Производството може да бъде спряно или прекратено (Einstellung) във всеки един момент или от прокурора, или, след като е повдигнато обвинение, от съда. Има различни начини за спиране и прекратяване на производството. Основните разпространени в практиката са следните:

Производството може да бъде спряно, например ако отсъствате за продължителен период. То може да бъде спряно и ако при разследването не бъдат установени достатъчно основания за повдигане на обвинение, като в този случай прокурорът може да го възобнови по всяко време (до изтичане на погасителната давност), например при появата на нови доказателства.

Производството може да бъде и окончателно прекратено. Това може да стане при правонарушения с ниска степен на обществена опасност, при които няма основание да се смята, че съдебното преследване би било в интерес на обществото. Производството може също да бъде прекратено условно, тоест под условие за заплащане на глоба или за изпълнение на дадено задължение, например за посещаване на часове по безопасност на движението.

Съкратено производство (2)

В края на разследването на леко престъпление (Vergehen) вместо да повдига обвинение прокурорът може да поиска писмено от съда да издаде определение за налагане на наказание (Strafbefehl). Съдът може да издаде определение за налагане на наказание, ако намира, че доказателствата са достатъчни. В определението за налагане на наказание се описва накратко закононарушението и се налага наказание. Ако не възразите срещу определението за налагане на наказание, то има същото действие като окончателна присъда.

Определението за налагане на наказание има ограничени правни последици. Обикновено с него се налага наказание глоба. Възможно е също да бъде наложена забрана за шофиране. При условие, че сте имали адвокат, можете да бъдете осъден на лишаване от свобода до една година, но изтърпяването на наказанието задължително трябва да бъде отложено с даване на изпитателен срок.

Ако желаете да възразите, имате две възможности:

Ако наложеното наказание е глоба, можете да ограничите възражението си до дневната квота, използвана за изчисляване размера на глобата. Ако вие и прокурорът сте съгласни, съдът може да вземе решение в писмен вид без да се провежда съдебно заседание.

Ако не ограничите възражението си, ще бъде определена дата за съдебно заседание. Не сте длъжен да се явите лично, а можете да бъдете представляван от адвокат. Свидетелите също не е необходимо да се явяват лично. Протоколите от разпитите на свидетелите могат да бъдат прочетени с ваше съгласие, ако присъствате на процеса.

Накрая съдът ще постанови присъда. Той не е обвързан с наказанието, наложено с определението за налагане на наказание, а може да наложи и по-тежко наказание в определените от закона граници.

Ускорено производство (3)

Когато фактите са прости и доказателствата са ясни, прокурорът може също да поиска от съда да се произнесе в рамките на ускорено производство (beschleunigtes Verfahren). Към такова производство може да се прибегне например ако не живеете в Германия и има основание да се смята, че няма да се явите на по-късно заседание на съда.

Ако прокурорът поиска ускорено производство, компетентният съд постановява решение незабавно или в кратък срок, в основното съдебно заседание. Не е необходимо предварително съдебно решение, за да се пристъпи към разглеждането в съдебно заседание, за разлика от случаите, при които прокурорът сезира съда с обвинителен акт, тоест няма междинно производство.

При ускореното производство има по-прости правила, които позволяват на съда да отхвърли молби за разглеждане на определени доказателства.

Видът и размерът на наказанието също са ограничени. Съдът може да наложи само глоба или лишаване от свобода до една година. Той може също да отнеме свидетелството ви за правоуправление.

Служебно назначен защитник (4)

Ако не сте представляван от адвокат, съдът трябва служебно да ви назначи такъв, в случай че сте заподозрян в по-тежко престъпление (Verbrechen) или вероятното наказание в случай на осъждане е лишаване от свобода за повече от една година, както и ако ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража или ако не можете да се защитите по други причини. При Връзката отваря нов прозорецускореното производство се назначава служебен защитник, ако вероятното наказание е за срок от над шест месеца. Задължението на съда да назначи адвокат не зависи от вашето финансово положение.

Съдът решава кого да назначи за служебен защитник. При все това, той трябва да ви позволи сам да изберете адвоката си, ако желаете, и да съобщи името му на съда. Ако вие не посочите адвокат, съдът сам ще определи такъв.

Служебно назначеният адвокат може да бъде сменен само в изключителни случаи. Можете също да си наемете друг адвокат по ваш избор, като в такъв случай съдът обикновено оттегля заданието на служебно назначения защитник. Ако си наемете ваш адвокат, ще трябва сам да платите разноските, освен доколкото те трябва да бъдат поети от държавата в случай на оправдаване.

Данни за разследвания/обвинения/присъди (5)

Какви данни се регистрират?

Полицията поддържа свои бази данни с информация, получена по време на разследванията.

Прокуратурата също съхранява данни по време на разследването и след това. Информацията, получена в хода на разследване, се съхранява и в централен регистър на наказателните производства. Съществуват определени от закона срокове, след изтичането на които информацията трябва да бъде заличена.

Влезлите в сила присъди по наказателни дела се регистрират във Връзката отваря нов прозорецФедералния централен регистър на престъпленията (Bundeszentralregister). Вие не можете да определяте дали тези данни да бъдат регистрирани. Присъдите се заличават след определен срок, ако няма добавени нови присъди. Срокът зависи от тежестта на наказанието.

С какви данни се прави справка при наказателно производство и кога?

Полицията и прокурорът имат право да влизат в своите бази данни по всяко време. Те нямат пряк достъп до Връзката отваря нов прозорецФедералния централен регистър на престъпленията. Когато се подготвя за процеса, съдът ще изиска извлечение от регистъра.

Играят ли данните някаква роля във фазата на разследването?

Ако има данни от предишни разследвания, прокуратурата трябва да ги вземе предвид когато проверява например възможността за спиране или прекратяване на производството по членове 153 и 153a от германския Наказателно-процесуален кодекс.

Играят ли данните някаква роля във фазата на съдебния процес?

Законът допуска предишни присъди, регистрирани в централния регистър, да бъдат взети под внимание по време на процеса. Ако е установено, че имате предишни присъди, това може да повлияе отрицателно при определяне на настоящата присъда. Данните, съхранявани само в базите данни на прокуратурата или на полицията, не могат да бъдат вземани под внимание при определянето на наказанието.

Как мога да разбера каква информация се съхранява за мен и как да възразя срещу регистрирането на данни?

Можете да разберете какви данни се съхраняват за вас като подадете молба до отделите, които регистрират данните.

Можете да подадете молба за заличаване на данните пред компетентната служба. Ако службата откаже, можете да поискате преразглеждане на решението от съда.

Допълнителна информация

Централният регистър на престъпленията е предмет на Връзката отваря нов прозорецЗакона за федералния централен регистър на престъпленията. Данните, съхранявани от прокуратурата, се подчиняват на разпоредбите на чл. 483 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс; централният регистър на наказателните производства е предмет на чл. 492, алинея 1 от Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс, като разпоредбите са доразвити в Връзката отваря нов прозорецНаредба; базите данни на полицията са предмет на Връзката отваря нов прозорецЗакона за федералната служба за борба с престъпността и законодателството на отделните области (Länder) отнасящо се до полицията.

Обжалване по време на разследването (6)

Имате право да оспорвате някои следствени действия и мерки. Средствата за правна защита, които имате на разположение, включват подаване на жалба в полицията или на молба за решаване на въпроса от съда.

Можете да подадете жалба (Beschwerde) срещу такова решение на съда.

Ако полицията или прокурорът са предприели следствено действие без съдебно разпореждане, можете да поискате от съда да я преразгледа с обратна сила. Ако подадете възражение срещу изземване, въпросът автоматично ще бъде отнесен до съдия и не е необходимо вие да подавате молба до съда.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

2 – Консултиране с адвокат

Получаването на независим правен съвет от адвокат е много важно, когато сте замесен по някакъв начин в наказателен процес. В информационните листове ви се обяснява кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. Обяснява се и какво ще направи адвокатът за вас. Настоящият общ информационен лист ви ориентира как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за адвоката, ако не можете да си позволите да му платите.

Намиране на адвокат

Когато научите, че сте обект на наказателно разследване, можете да потърсите специализирани адвокати по наказателно право, например в интернет. Всеки адвокат (Anwalt) вписан в Германия, има право да предоставя защита по наказателни дела. Ако въпросът е спешен, защото има риск да ви арестуват или в помещенията ви ще бъде извършено претърсване, можете да потърсите адвокат 24 часа в денонощието чрез Връзката отваря нов прозорецгорещата линия за адвокати по наказателно право. Ако се нуждаете от човек със специални езикови умения или който се намира на определено място, можете да ползвате формуляра за Връзката отваря нов прозорецтърсене на адвокати по наказателно право, предоставена от Наказателния отдел на Германската асоциация на адвокатите (Deutsches Anwaltverein). Можете да потърсите и в регионалната адвокатска колегия (Rechtsanwaltskammer). От 1 януари 2010 г. има регионални списъци на адвокатите, които са готови да поемат Връзката отваря нов прозорецназначение за служебна съдебна защита. Можете да разберете къде да намерите тези списъци и как да ги използвате чрез вашата местна адвокатска колегия (включително Връзката отваря нов прозорецтук).

Ако сте арестуван или ви е наложена Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение задържане под стража, няма да имате достъп до тази информация. Полицията е задължена да ви предостави списък на адвокати или телефонен указател, ако го поискате. Полицията познава и Връзката отваря нов прозорецгорещите линии. Ако тя не ви позволи да се свържете с адвокат, трябва да съобщите това на съда веднага щом се явите пред него. Съдилищата също имат списъци с адвокати, които са готови да поемат Връзката отваря нов прозорецназначение за служебна съдебна защита.

Заплащане на адвокат

Ако бъдете оправдан, разходите за адвокат трябва да бъдат заплатени от държавата. Ако производството бъде Връзката отваря нов прозорецпрекратено на етапа на разследването или ако бъдете осъден, ще трябва сам да поемете разходите.

Дори ако доходите ви са ниски или изобщо нямате такива, не съществува никакво основно право на финансова помощ от държавата при наказателно производство. Можете да кандидатствате за Връзката отваря нов прозорецпомощ за първоначален правен съвет от вашия местен съд (Amtsgericht).

Има специални правила за заплащането в случай на Връзката отваря нов прозорецслужебно назначени адвокати. В този случай първоначално държавата плаща на адвоката, но законоустановеното заплащане на служебен защитник е по-ниско от това, което той би получил, ако не е назначен от съда. Ако бъдете осъден, в края на производството ще ви начислят разходите за служебния защитник. Тогава ще трябва да платите на държавата правните разходи, като в допълнение на това ще трябва да платите на адвоката разходите, които би имал право да начисли, ако не ви е бил назначен за адвокат от съда, като винаги се предполага, че сте в състояние да платите.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

3 – Моите права по време на разследването

Този информационен лист дава информация относно фазата на разследването, която започва с извършването от правоприлагащите власти на първите следствени действия и завършва с повдигането на обвинение или прекратяването на производството от прокурора.

Какви са етапите на наказателното разследване?

Разследващите органи (прокурорът или полицията) ще започнат разследване, ако сте заподозрян в извършването на престъпление. Целта на разследването е да се установи дали подозренията по отношение на Вас са основателни. Следователно трябва да бъдат изследвани и всички доказателства, които са във Ваша полза. Ако прокурорът намери, че подозрението е основателно, той ще повдигне обвинение срещу Вас (или ще поиска издаване на Връзката отваря нов прозорецнаказателно постановление (Strafbefehl)).

Има редица мерки, които полицията и прокурорът могат да приемат във връзка с разследването на случая. Какви мерки ще бъдат предприети и кога зависи от обстоятелствата. Например може да бъдете арестуван веднага след извършването на нарушението. Арестът може да бъде последван от Връзката отваря нов прозорецмярка за неотклонение задържане под стража.

Ако смятате, че дадено следствено действие Ви уврежда, можете да го обжалвате пред съда веднага или с обратна сила.

Могат да бъдат поискани данни за предишни разследвания или присъди. Подробностите са обяснени Връзката отваря нов прозорецтук.

Моите права по време на разследването

Имате право на адвокат през цялото време на разследването. За информация как да си намерите адвокат и какви са съответните разноски вижте Връзката отваря нов прозорецтук. Ако не говорите немски, можете да поискате устен преводач за срещите с Вашия адвокат.

Нямате право да видите досието си. Все пак може да Ви бъдат предоставени извлечения от документите, ако това не излага на риск разследването или не нарушава правата на трети страни. Когато разследването приключи, на Вашия адвокат ще бъде предоставен достъп до документите. Преди това достъп се предоставя, само ако това не излага на риск целта на разследването.

За информация относно Вашите права в случай на предприемане на някои от посочените по-долу действия по разследването или мерки вижте следните раздели:

Аз съм гражданин на чужда държава. Как ще повлияе това на разследването?

В общи линии имате право да напуснете Германия по време на наказателно разследване. Нямате право да напускате страната, ако сте арестуван или ако е издадена условна заповед за арест, например при условие да не напускате местожителството си без разрешението на съда.

Ако знаете, че Ви разследват, следва да се уверите, че прокурорът и съдът могат да се свържат с Вас по пощата.

Можете да се свържете с Вашето консулство по всяко време в хода на разследването.

Разпит (1)

Ако сте заподозрян в извършването на закононарушение, полицията или прокурорът ще Ви разпита във връзка с обвиненията, за да се увери, че ще Ви бъде гарантирано подходящо изслушване. В някои случаи по искане на прокурора може да бъдете разпитан от съдия.

Какво следва да направя, ако съм призован на разпит?

Ако прокурорът или съдът Ви е призовал на разпит (Vernehmung), трябва да се явите. Ако не се явите, можете да бъдете принудително изправен пред прокурора или съда. Ако сте призован за разпит от полицията, длъжен сте да се явите.

Какво ще ми кажат преди разпита?

Преди разпита ще Ви кажат в какво сте обвинен и какви закони може да са нарушени. Ще Ви кажат също, че имате право да запазите мълчание, че можете да се консултирате с адвокат преди да Ви разпитат и че можете да поискате да бъдат взети предвид доказателства във Ваша полза.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако немският Ви не е достатъчно добър, ще Ви бъде осигурен преводач. Това няма да Ви струва нищо. Преводачът ще присъства по време на целия разпит и ще превежда въпросите, Вашите отговори и писмения протокол от разпита.

Мога ли да си наема адвокат?

В качеството Ви на заподозрян можете да говорите с Връзката отваря нов прозорецадвокат сам или в присъствието на преводач. Ако Ви разпитва прокурор или съдия, можете да поискате адвокатът да присъства, но не и когато Ви разпитва полицията.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да дам сведения?

Преди края на разследването полицията или прокурорът трябва да Ви разпита, освен в случай на прекратяване на производството. Ако случаят е ясен, можете да бъдете разпитан писмено.

Когато Ви разпитват, дори и писмено, трябва да дадете личните си данни. Те включват Вашето име, презиме и фамилия, името, дадено Ви при раждането ви, място и дата на раждане, семейно положение, Вашето занятие, Вашият адрес и националност.

Все пак не сте длъжен да отговаряте на обвинението нито да давате информация във връзка със случая. Какво и колко ще кажете решавате вие, въпреки че може да предпочетете първо да говорите с адвоката си.

Какво ще стане, ако кажа нещо в моя вреда?

Всичко, което кажете по време на разпит, ще бъде отразено в протокол. Ако кажете нещо, което е във Ваша вреда, съдът, който ще гледа делото Ви след като Ви бъде повдигнато обвинение, ще научи за него. Дори в случай, че на по-късен етап решите да запазите мълчание или оттеглите казаното от Вас, съдът може по свое усмотрение да вземе предвид казаното от Вас на по-ранен етап.

Ще ме информират ли за състоянието на разследването, когато ме разпитват?

Прокурорът решава дали да Ви информира за състоянието на разследването. Все пак прокурорът не може да Ви предоставя информация, въвеждаща в заблуждение.

Какви методи не могат да бъдат използвани?

По време на разпита Ви не могат да се отнасят с Вас лошо или да Ви тормозят физически по друг начин. Никой няма право да Ви заплашва или да Ви обещава нещо, което не е разрешено от закона. Нищо, което кажете при такива условия, не може да бъде взето под внимание дори с Ваше съгласие.

Допълнителна информация

Правилата за разпит на заподозрени са установени в членове 136, 136a и 163a от Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс.

Процедура на установяване на самоличността/обиск/вземане на кръвни проби и др. (2)

Подробности относно това как да оспорите такива мерки можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Какво включва процедурата по установяване на самоличността? Кога ще бъде извършена?

Целта на процедурата по установяване на самоличността (Erkennungsdienstliche Behandlung, ED-Behandlung) е да бъдат взети личните Ви данни, за да може да се установи вината или невинността ви в предстоящото наказателно производство. Може да Ви фотографират, да Ви вземат пръстови отпечатъци или отпечатъци от дланите, могат да запишат всички Ваши особени белези като например татуировки.

Процедурата по установяване на самоличността може да бъде разпоредена от съда, от прокурора или от полицията. В общи линии тя се извършва от полицията.

Процедурата по установяване на самоличността може да бъде извършена принудително, което означава, че полицията може да Ви задържи и да изпъне Вашите ръце и пръсти, за да Ви вземе например пръстови отпечатъци.

Може ли да бъде извършена процедура по установяване на самоличността, ако не е необходима за дадената цел (например ако е очевидно, че извършителят съм аз)?

Процедури по установяване на самоличността могат да се извършват и за целите на бъдещо наказателно производство, например не за целите на конкретното дело, което предстои да бъде заведено, а с цел да бъдат запазени данните за Вас за евентуални бъдещи случаи, които биха могли да възникнат на по-късен етап. В тази връзка трябва да е налице основание да се смята, че в бъдеще вие бихте могли да бъдете обект на други наказателни производства.

Разрешени ли са обиски?

Телесен обиск може да бъде разпореден с цел да се установят факти, които са съществени за наказателното производство.

При обикновен телесен обиск, извършван от полицията, тялото Ви ще бъде претърсено, за да се установи дали има нещо скрито в естествените отвори на тялото ви. Ако в този обиск има нещо, което би могло да Ви смути, той ще бъде извършен от лице от същия пол или от лекар. Преди обиска трябва да Ви информират, че можете да поискате да присъства лице, на което имате доверие и, ако имате законна причина за това, имате право да изберете лице от същия пол, което да извърши обиска. Задължен сте да понесете обиска, но никой не може да Ви принуди да участвате активно в него.

Могат ли да ми бъдат взети проби от моята кръв, други телесни течности или моята ДНК (напр. косъм, слюнка)?

Кръв и други телесни материали могат да се вземат например за да се извърши проверка за наличие на алкохол в кръвта Ви или за да се сравни Вашата ДНК със следите от ДНК, намерени на местопрестъплението. Такива проби могат да се вземат от лекар, а не от полицията. Когато пробите повече не са необходими за наказателното производство, те трябва да бъдат унищожени. Все пак, моделът на Вашата ДНК може да бъде съхранен в досие, ако има основание да се смята, че в бъдеще срещу Вас ще бъде заведено производство за тежко престъпление.

Ако не се съгласите на телесен обиск или ДНК тест, съдът ще трябва да разпореди извършването им. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, разпореждането може да бъде издадено от прокурора или полицията. Може да бъде използвана сила.

Допълнителна информация

Процедурите по установяване на самоличността са предмет на чл. 81б от Наказателно-процесуалния кодекс, телесният обиск и вземането на кръвни проби са предмет на чл. 81a и 81г, а ДНК тестовете са предмет на чл. 81д, 81е и 81ж.

Претърсване, изземване, подслушване на телефона (3)

Подробности за това как да оспорите такива мерки можете да намерите Връзката отваря нов прозорецтук.

Може ли да бъде извършено претърсване на дома ми, служебното ми място, колата ми и др.?

Ако сте заподозрян в престъпление, прокурорът или полицията могат да извършат претърсване на дома Ви и други помещения, включително автомобила ви, ако очакват да намерят доказателства там или ако трябва да Ви арестуват.

По принцип претърсването трябва да бъде разпоредено от съда. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, заповед може да бъде издадена от прокурора или полицията.

Имате право да присъствате по време на претърсването. Вашият адвокат също може да присъства. Ако съдия или прокурор не са на разположение, за да присъстват на претърсването, по възможност следва да бъдат извикани двама служители от местните власти. Но вие можете да минете и без тяхното присъствие. След като претърсването приключи, по Ваше искане трябва да Ви предоставят документ, в който са посочени основанията за претърсването и правонарушението, в което сте обвинен.

Може ли имуществото ми да бъде конфискувано?

Разследващите власти могат да изземат Ваши вещи, ако те представляват важни доказателства. Ако не ги предоставите доброволно, те могат да бъдат иззети. За изземването на имущество се изисква съдебна заповед. Ако има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, заповед може да бъде издадена от прокурора или полицията. Можете да оспорите заповедта в съда по всяко време, дори след извършване на претърсването.

Ако по време на претърсването са били иззети или конфискувани някакви вещи, имате право да Ви бъде предоставен опис при поискване.

Може ли да ми бъде отнето свидетелството за правоуправление?

Съдът може временно да отнеме свидетелството Ви за правоуправление, ако с основание може да се приеме, че съдът ще го отнеме при последващо решение във връзка с пътно нарушение. Това обикновено се отнася до случаи, в които сте извършили пътно нарушение, което е показало, че не сте годен да управлявате превозно средство. Временното отнемане на свидетелството Ви за правоуправление се явява потвърждение от съда на всяка предишна конфискация на свидетелството. Полицията или прокурорът може да конфискува свидетелството Ви за правоуправление, когато забавянето би било опасно, а са налице неотложни основания за отнемане на правото Ви да шофирате.

Разрешено ли е подслушване на телефона?

Всички съобщения (например по телефона) и разговори, които водите в дома си, могат да бъдат следени и записвани при строго определени юридически условия; все пак трябва да сте заподозрян в извършването на тежко или много тежко престъпление. И за двете мерки се изисква съдебна заповед. Когато има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, такива мерки могат да бъдат разпоредени също от прокурора. Впоследствие трябва да Ви информират за мерките.

Допълнителна информация

Претърсването и изземването са предмет на член 102 и сл. и член 94 и сл. от Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуалния кодекс, временното отнемане на свидетелство за правоуправление (конфискация на свидетелство за правоуправление) е предмет на чл. 111a, а подслушването на телефона е предмет на чл. 100a и сл.

Арест (4)

Прокурорът или полицията могат да Ви арестуват временно, ако Ви спрат на местопрестъплението или Ви преследват от местопрестъплението и имат подозрения, че се опитвате да избягате. Прокурорът или полицията могат също да Ви арестуват временно, ако има опасност от забавяне, а въпросът е спешен, при условие че са изпълнени изискванията за издаване на заповед за арест. Това става в случаите, когато са налице неопровержими основания да бъдете заподозрян в извършването на престъпление, както и конкретни основания за арест. Към момента на арестуването Ви вече може да има издадена заповед или да предстои издаването й от съдия по искане на прокурора.

Арест може да бъде разпореден, ако се налага да бъдат извършени принудително конкретни разследващи мерки като разпит или Връзката отваря нов прозорецобиск.

Ще ми кажат ли защо съм арестуван?

При всички случаи ще Ви информират за основанията за ареста ви. Ако има издадена заповед, копие от нея трябва да Ви бъде предоставена при ареста ви.

Колко дълго могат да ме задържат?

Ако сте задържан на основание на вече издадена заповед за арест или предстоящо подаване на искане за издаването ѝ, срокът на задържането Ви е в следните граници.

Ако сте арестуван, за да могат да бъдат принудително извършени разследващи мерки, те трябва да бъдат изпълнени незабавно и след приключването им трябва да бъдете освободен. Необходимото време зависи от обстоятелствата. В такива случаи не можете при никакви обстоятелства да бъдете задържан след изтичане на следващия ден след ареста ви.

Ако сте арестуван и в последствие се окаже, че вече имате условно наказание, което все още не сте изтърпели, след ареста Ви може да бъдете задържан под стража като наказателна мярка.

Мога ли да се свържа с някого?

Когато Ви арестуват, имате право по всяко време да поискате консултация с избран от Вас адвокат. Можете да информирате член на семейството или някой, на когото имате доверие, ако това не излага на риск целта на разследването. Можете също да поискате да бъде информирано Вашето консулство.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Имате право също да бъдете прегледан от избран от Вас лекар.

Какво представлява европейската заповед за арест и как мога да я оспоря?

Целта на европейската заповед за арест е да разпореди арестуването и предаването на лице, издирвано в ЕС с цел наказателно преследване или изпълнение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща задържане. Ако за Вас има издадена европейска заповед за арест, могат да Ви арестуват във всяка държава-членка и да Ви предадат на държавата-членка, издала заповедта.

Ако сте задържан в Германия на основание на европейска заповед за арест, първо ще бъдете разпитан в най-близкия местен съд (Amtsgericht), за да бъде установена самоличността Ви и да бъдат взети личните Ви данни, както и за бъдат изслушани евентуалните Ви възражения срещу екстрадирането ви. Решението по направените възражения ще бъде взето от регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandsgericht).

Имате право на процесуално представителство по време на всеки един етап от процедурата.

Ако се съгласите на екстрадиране, ще бъдете екстрадиран незабавно („опростена процедура за екстрадиране”). Ще Ви информират, че имате право да отхвърлите „специалното правило”. Ако направите това, можете да бъдете изправен пред съда в страната, издала заповедта, и по друго висящо производство, което не е предмет на заповедта. Съгласието Ви за опростена процедура за екстрадиране или отказа Ви от специалното правило са неотменими.

Ако не се съгласите, регионалният съд от по-висша инстанция ще се произнесе по валидността на екстрадирането в срок от 60 дни. Решението на съда не може да бъде обжалвано.

За допълнителна информация вижте Връзката отваря нов прозорецтук и Връзката отваря нов прозорецтук.

Мярка за неотклонение задържане под стража (5)

Кога трябва да ме информират за заповедта за арест?

Ако сте задържан на основание на заповед за арест, тя трябва да Ви бъде връчена при ареста ви. Ако сте арестуван временно, трябва да се явите пред съд не по-късно от деня след ареста. Ако тогава съдът издаде заповед за арест, ще бъдете информиран съответно. Ако съдът не издаде заповед за арест, ще бъдете освободен.

Кога мога да бъда задържан под стража преди процеса?

Можете да бъдете задържан под стража, ако са налице неопровержими основания да бъдете заподозрян и когато е налице едно от основанията за арест. Тези основания включват много тежко престъпление, опит за бягство и укриване, опасност от рецидив или опасност от възпрепятстване от Ваша страна на разследването на престъплението, например чрез унищожаване на доказателства или оказване на влияние на свидетели. Ще се счита, че има вероятност да избягате и да се укриете, ако нямате постоянен адрес, постоянна работа и нямате близки социални контакти.

Какво мога да направя, за да оспоря заповед за мярка за неотклонение задържане под стража?

Можете да оспорите заповедта за мярка за неотклонение задържане под стража пред съда от по-висша инстанция. Можете също да поискате преразглеждане на заповедта от съда, който я е издал. Но ако поискате преразглеждане от същия съд, не можете да оспорите заповедта пред съд от по-висша инстанция.

Колко дълго мога да бъда задържан под стража като мярка за неотклонение?

До края на наказателното производство. Можете да бъдете освободен по-рано при оттегляне на заповедта за арест или прекратяване на ареста ви. Прекратяването на ареста Ви може да бъде условно: например обвързано с внасянето на парична сума като гаранция или изискване за редовното Ви явяване на отчет в полицията.

Можете да бъдете задържани под стража като мярка за неотклонение за повече от шест месеца само при определени обстоятелства (напр. при особено трудно или необичайно широкомащабно разследване или по други важни причини), които трябва да бъдат разгледани от прокурора или съда, дори ако се наложи да се самосезират.

Какво ще ми кажат при ареста ми?

Когато Ви арестуват, ще трябва да Ви кажат на език, който разбирате, че

 • Ще бъдете изправен пред съда незабавно или не по-късно от един ден след ареста ви;
 • Имате право да изразите Вашето виждане за обвинението или да запазите мълчание;
 • Имате право да поискате разглеждането на доказателства във Ваша полза, а в противен случай да запазите мълчание;
 • Можете да се консултирате по всяко време с избран от Вас адвокат, дори преди да бъдете разпитан официално;
 • Имате право да поискате преглед от избран от Вас лекар; и
 • Можете да съобщите на роднина или на лице, на което имате доверие, при условие, че това не излага на риск целта на разследването.

Трябва да Ви информират, че можете да поискате безплатен преводач и че можете да информирате Вашето консулство, което има право да кореспондира с Вас. При официалния Ви разпит трябва да Ви съобщят всички инкриминиращи обстоятелства. Трябва да Ви позволят да оборите основанията за заподозирането Ви и за Вашия арест и да насочите вниманието към всички обстоятелства, които са във Ваша полза. В заключение, трябва да Ви информират за правото Ви да оспорите Вашия арест в същия съд или в съд от по-висша инстанция.

Мога ли да приемам посетители, да получавам поща, да нося собствените си дрехи и др., когато съм задържан под стража?

Като цяло имате право да получавате поща, когато Ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража. Все пак могат да Ви бъдат наложени някои ограничения. Например, да искате разрешение, за да бъдете посетен и за да използвате телекомуникационни средства. Възможно е да бъде определено изискване за наблюдение на всички Ваши телекомуникационни връзки и цялата поща или пакети, които получавате, както и задължение да искате разрешение за получаването на неща по време на посещенията. Можете да оспорите всяко едно от тези ограничения. От друга страна като цяло няма никакви ограничения по отношение на устното или писменото Ви общуване с Вашия адвокат на защитата. Възможно е да има различия между отделните провинции ( Land ) по отношение на тези правила за мярката за неотклонение задържане под стража.

Обвинението (6)

Ако при разследването бъдат установени достатъчно основания, за да бъдете обвинен, прокурорът ще изготви обвинителен акт с изложение на обвинението (Anklage) или ще поиска Връзката отваря нов прозорецопределение за налагане на наказание (Strafbefehl) от съответния съд. В противен случай прокурорът ще прекрати производството. В обвинителния акт прокурорът обобщава обвиненията срещу Вас, законите, които сте нарушили и наличните доказателства.

Какво ще означава, ако съдът ми изпрати обвинителен акт?

На междинния етап съдът трябва да прецени дали делото трябва да стигне до основния етап на производството, т.е. до процес. Той първо ще Ви връчи копие от обвинителния акт и ще поиска от Вас да декларирате в определен срок дали има други доказателства във Ваша полза, които трябва да бъдат разгледани, както и дали имате възражение срещу откриването на основния етап от производството.

При съкратеното производство обвинението се третира по различен начин. Вижте Връзката отваря нов прозорецтук.

Какво мога да направя, ако не разбирам обвинението, защото не говоря немски?

Ако сте обвинен на език, който не разбирате, можете да поискате обвинението да бъде преведено безплатно и да Ви бъде връчено отново.

Какво мога да направя, ако смятам, че обвиненията са неверни?

Съдът ще Ви предостави срок, в който да заявите основанията, които според Вас правят обвинението невярно. Можете също да представите за разглеждане доказателства, които смятате, че ще бъдат във Ваша полза.

Може ли съдът да отхвърли обвинението?

Ако съдът смята, че вероятно няма да бъдете осъден въз основа на обвинителния акт, например ако според него няма достатъчно доказателство, той няма да допусне делото до процес. Прокурорът може незабавно да обжалва това решение.

Може ли обвинението да бъде променено преди етапа на процеса?

Прокурорът може да оттегли или да промени обвинението по всяко време преди съдът да допусне делото до процес. Така или иначе, прокурорът може да представи нови доказателства във всеки един момент по време на наказателното производство.

Мога ли да бъда обвинен за престъпление, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Наличието на обвинение в друга държава-членка не изключва възможността да бъдете обвинен в Германия. Но ако вече сте били осъден за същото правонарушение, няма отново да бъдете дадени под съд.

Ще бъда ли информиран за свидетелите и доказателствата срещу мен?

В обвинителния акт прокурорът ще изброи доказателствата в подкрепа на обвинението. Вашият адвокат на защитата ще може да разгледа досието не по-късно от края на разследването и преди повдигането на обвинение срещу Вас. Вие самият имате право на информация от досието и на копия от отделните документи.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 – Моите права в съда

Прокурорът ще внесе обвинителния акт в съда, който в междинно производство ще вземе решение дали да премине към основния етап на производството, т.е. към процес.

Ако съдът допусне обвинителния акт до съдебен процес, основното производство започва със съдебно заседание. Съдебните заседания могат да се проведат в един ден или в няколко дни. Обвинителният акт може да бъде разгледан и в рамките на Връзката отваря нов прозорецсъкратено производство, което се подчинява на отделни правила.

Как ще продължи процесът?

Преди всичко, съдът ще отбележи кой присъства: прокурорът, вие и вашият адвокат (ако имате такъв) и свидетелите. След това свидетелите ще бъдат помолени да изчакат извън съдебната зала.

Ще ви помолят да съобщите личните си данни. Трябва да посочите вашето име, адрес, място на раждане, семейно положение и занятие. Не е необходимо да посочвате какви са доходите ви.

След това ще бъде прочетено обвинението.

Ще имате възможност да изложите своята гледна точка относно повдигнатите обвинения. Не сте длъжни да казвате нищо — можете да запазите мълчание. Съдът не може да прави никакви заключения срещу вас въз основа на мълчанието ви. След това ще бъдат представени доказателствата, т.е. ще бъдат разпитани свидетелите, ще бъдат изслушани вещите лица и/или ще бъдат прочетени документи.

След това прокурорът и вашият адвокат (ако имате такъв) ще изразят становищата си по доказателствата и ще предложат да бъдете осъден или оправдан.

Ще имате право на последна дума.

След това съдът ще постанови решението си и ще посочи основанията, на които е взето.

Къде ще се проведе процесът?

Процесът ще се проведе на мястото, където прокурорът е повдигнал обвинението; има специфични правила, отнасящи се до този аспект. Много често процесът се води в съда, който има компетентност в района, където е извършено закононарушението.

Дали производството ще се води в местния съд (Amtsgericht), регионалния съд (Landgericht) или регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandesgericht) зависи от вероятното наказание за закононарушението. Ако може да се очаква глоба или лишаване от свобода за не повече от две години, делото ще бъде гледано от един съдия в местния съд. Ако се очаква наказание лишаване от свобода от две до четири години, делото ще се гледа от местния съд в състав от трима съдии – един професионален и двама непрофесионални съдии (Schöffen). Ако се очаква наказание лишаване от свобода над четири години, делото ще се гледа от регионалния съд в състав от двама или трима професионални съдии и двама непрофесионални съдии. Въпроси, свързани с националната сигурност, се разглеждат от регионалния съд от по-висша инстанция в състав от трима професионални съдии.

Ще бъде ли публичен съдебният процес?

Процесът е публичен. Обществеността се отстранява само при извънредни обстоятелства, например, за да се защитят свидетели.

Могат ли обвиненията да бъдат променяни по време на процеса?

Могат да бъдат правени малки промени в обвиненията по указание на съда. По време на процеса могат да бъдат повдигани допълнителни обвинения, но те ще бъдат разгледани, само ако вие и съдът сте съгласни.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по някои или по всички от обвиненията по време на процеса?

Признанието няма да доведе до прекратяване на производството. Все пак съдът може да вземе решение да не разглежда някои от доказателствата, ако счете признанието ви за надеждно, например защото е подкрепено с вече разгледани доказателства. Ако се признаете за виновен по някое от обвиненията, съдът може да намали присъдата. В някои случаи признанието ви може да бъде включено в Връзката отваря нов прозорецспоразумение между обвиняемия и прокурора за признаване на вина срещу по-лека присъда. Споразумението между обвиняемия и прокурора за признаване на вина срещу по-лека присъда се отнася до наказанието, а не до признаването за виновен или за невинен.

Какви са моите права по време на процеса?

Ще трябва да присъствате на процеса. Ако не се освободен от това задължение и въпреки това не се явите, процесът ще бъде отложен и може да бъде издадена заповед за ареста ви. Производството за постановяване на Връзката отваря нов прозорецнаказателно постановление е изключение от това правило.

Ако не говорите добре езика на съда, съдът ще ви осигури преводач, който да ви преведе всички важни предприети стъпки и направените изявления по време на процеса.

Можете да наемете адвокат, който да ви защитава. В някои случаи трябва да имате адвокат и ако не наемете такъв, съдът ще определи Връзката отваря нов прозорецслужебно назначен защитник.

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен?

При представяне на доказателства срещу вас, можете да изразите мнението си по тях. Можете да оспорите представянето и използването на всяко доказателство, за което смятате, че е незаконосъобразно.

Можете също да подадете заявление за представяне на допълнителни доказателства. Можете и сам да съберете доказателства, но няма да имате същите правомощия като полицията. Не можете например, да подслушвате телефонни разговори и да представяте записите като доказателство.

Можете да поискате от свидетели да се явят и да кажат каквото знаят и можете да ги призовете пред съда. Не забравяйте обаче, че свидетелите са задължени да кажат истината пред съда.

Свидетелите се разпитват първо от съдията или съдиите и след това от прокурора. Вие и вашият адвокат можете да ги разпитате след това.

По правило ще бъде прочетено извлечение за вас от Връзката отваря нов прозорецрегистъра за съдимост. Ако вече сте бил осъждан за престъпление, сходно с разглежданото в настоящото производство, може да бъде прочетена и предишната присъда. Регистърът за съдимост не съдържа информация за предишни присъди в други държави-членки. Все пак, ако съдът научи по друг начин за предишни присъди, той може да ги вземе предвид.

Какво ще се случи в края на процеса?

Процесът завършва с произнасянето на решение/присъда или производството може да бъде Връзката отваря нов прозорецпрекратено.

В мнозинството от случаите процесът завършва с присъда. В зависимост от доказателствата, съдът може да ви намери за виновен или да ви оправдае. С присъдата може да бъде наложена глоба или наказание лишаване от свобода. При определени обстоятелства, предвидени от закона, съдът може да разпореди мерки като настаняване в психиатрична клиника или център за рехабилитация на лица зависими от наркотици или задържане като превантивна мярка. Отнемането на свидетелството ви за правоуправление е друга възможна мярка от този род. Като допълнително наказание може да бъде наложена забрана за шофиране.

Връзката отваря нов прозорецГлобата е наказание в размер на определен брой дневни квоти (Tagessätze, например 50 дневни квоти по 15 евро). Дневната квота е винаги в размер на една тридесета от месечния доход на осъдения. Можете също да работите, за да изплатите глобата. Ако не платите наложената ви глоба и не я отработите, ще бъдете лишен от свобода по един ден за всяка дневна квота. Ако глобата е в размер на не повече от 180 дневни квоти, тя може да бъде условна. Това означава, че ще ви бъде отправено предупреждение и ще трябва да платите глобата, само ако след осъждането ви извършите ново нарушение или не спазите по друг начин разпорежданията на съда.

Лишаването от свобода до две години също може да бъде условно. Ако не изпълните наложените условия, наказанието може да бъде приведено в изпълнение.

Към присъдата могат да бъдат добавени други мерки или допълнителни наказания.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

В мнозинството от случаите жертвата е важен свидетел и ще бъде изслушана в това си качество.

Жертвите на определени видове престъпления могат също да участват активно в процеса, ако имат право да присъединят своя граждански иск към публичния наказателен процес. Тогава те могат сами да задават въпроси или да поискат разглеждането на доказателства, като могат да бъдат представлявани от адвокат, който ще извърши тези действия от тяхно име. В края на процеса жертвата или нейният адвокат може да направи заключително изявление с искане за определена присъда.

Допълнителна информация

Основните видове производства са предмет на германския Връзката отваря нов прозорецНаказателно-процесуален кодекс и Връзката отваря нов прозорецЗакона за организация на съдилищата.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 – Моите права след съдебния процес

Ако съдът ви осъди, можете да обжалвате присъдата. Ако бъдете оправдан, нямате никакво право да обжалвате, дори ако не сте съгласен с основанията за оправдаването ви. Съдът трябва да ви информира за възможностите за обжалване, с които разполагате.

Има два вида обжалване на присъдите на районен съд (Amtsgericht): пълно въззивно обжалване (Berufung) — на основания, свързани с установяването и тълкуването на фактите или с неправилно тълкуване и прилагане на закона, и молба за преразглеждане (Revision), която може да се основава единствено на неправилно тълкуване и прилагане на закона. Присъдите на окръжните съдилища (Landgericht) могат да се обжалват само по втория начин.

Мога ли да обжалвам присъдата?

Веднага щом присъдата бъде постановена, вие или вашият адвокат можете да заявите за протокола, че имате намерение да обжалвате. Можете да обжалвате и в срок до една седмица след постановяване на присъдата. Можете да обжалвате писмено или чрез официално изявление в канцеларията на съда, с което заявявате, че обжалвате. Имате право да обжалвате, дори ако присъдата се предхожда от споразумение за признаване на вина срещу по-лека присъда.

Можете да обжалвате самата осъдителна присъда или размера на наказанието.

Ако подадете пълна въззивна жалба, не сте длъжен да посочите основанията за нея.

Ако подадете молба за преразглеждане, трябва да представите изложение на основанията за жалбата в срок от един месец считано от датата, на която сте бил информиран за мотивите на присъдата. За тази цел ще ви е необходим адвокат, защото нямате право да подавате такова изложение на основанията за жалбата без професионална помощ.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Ако обжалвате присъдата, за момента тя няма да влезе в сила. Това означава, че за момента не трябва да плащате глобата или да изтърпявате наложеното ви наказание. Все пак, ако ви е наложена мярка за неотклонение задържане под стража, няма да бъдете освободен. Можете да бъдете освободен, само ако съдът оттегли или спре временно изпълнението на заповедта за задържане под стража, издадена в рамките на досъдебното производство.

Няма определени срокове, в които трябва да бъде взето решение по вашата жалба. Общоприетото изискване обаче е наказателните производства да се приключват във възможно най-кратък срок.

При подаване на пълна въззивна жалба се провежда нов процес по същество пред окръжния съд. Съдът сам решава кои доказателства ще приеме за съществени. Той може да разгледа същите доказателства, които е разгледал и първоинстанционният съд, но може да разгледа и други доказателства. Вие самият също можете да подадете молба за разглеждане на нови доказателства.

При подаване на молба за преразглеждане не се представят нови доказателства. Съдът разглежда само дали са допуснати грешки при прилагане на правото в предишното решение и в производството, въз основа на което последното е постановено.

Какво се случва при разглеждането на жалбата?

При подаване на пълна въззивна жалба пред окръжния съд разглеждането ѝ следва същия ред като това в районния съд. Съдът постановява нова присъда. Процедурата е различна, само ако сте ограничили жалбата си до размера на наказанието. В такъв случай съдът ще разгледа само доказателствата, имащи отношение към размера на наказанието, например относно мотивите ви и обстоятелства, касаещи личното ви положение.

При подаване на молба за преразглеждане, решението може да бъде издадено без устно производство.

Какво ще се случи, ако жалбата бъде уважена/отхвърлена?

Ако сте подали пълна въззивна жалба и тя бъде уважена, ще бъдете оправдан или наказанието ви ще бъде намалено. Ако не ви оправдаят, можете да подадете молба за преразглеждане на решението по първата жалба.

Ако сте подал молба за преразглеждане на първата присъда и тя бъде уважена, съществуват две възможности. При определени обстоятелства, съдът, който извършва преразглеждането може сам да постанови решение по същество и може например да ви оправдае. Но в някои случаи съдът трябва да отмени предишната присъда и да върне делото в съда от по-нисша инстанция.

Решение, което е било отменено, не се вписва в регистъра за съдимост.

Решението е окончателно, ако в установения срок няма подадена жалба от някоя от страните, т.е. от вас, прокурора или друга страна, на която е било разрешено да присъедини гражданския си иск към публичното наказателно производство.

Аз съм от друга държава. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Като гражданин на ЕС можете да бъдете експулсиран и депортиран от Германия само при строго определени обстоятелства. Подробностите са посочени в Закона за свободното движение на граждани на ЕС. Ако се опасявате, че може да ви депортират, можете да се консултирате с адвокат.

Ако бъда осъден, могат ли да ме съдят отново за същото престъпление?

По принцип не можете да бъдете съден два пъти за едно и също престъпление. Но дали осъждането действително се отнася до същото престъпление е въпрос, който може да изисква да се направи много тънко разграничение от правна гледна точка.

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница немски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

6 – Пътни нарушения

Как се третират дребните пътни нарушения?

Дребните пътни нарушения, като превишена скорост, се преследват по административен ред. Те не се считат за углавни престъпления (Straftaten), а само за наказуеми простъпки (Ordnungswidrigkeiten). За разлика от тях тежките пътни нарушения, особено такива, които водят до излагане на опасност или нараняване на участниците в движението, обикновено се считат за углавни престъпления.

Дребните пътни нарушения се разследват от административните власти. По време на производството можете да представите вашата гледна точка в писмена форма. За съвсем дребно нарушение (например неправилно паркиране) ще ви бъде дадено предупреждение чрез съставяне на акт и ще ви бъде предоставена възможност да платите предупредителна глоба (Verwarnungsgeld) в размер до 35 евро. Ако платите, с това въпросът е приключен; ако не платите и административните власти считат, че сте виновен, те могат да издадат заповед за налагане на глоба (Bußgeldbescheid), съгласно която трябва да платите глоба (Bußgeld). Тази заповед може да предвижда и налагане на забрана за шофиране. Размерът на глобите и срокът на забраната за шофиране са посочени в Връзката отваря нов прозорецкаталог на наказанията .

Можете да подадете възражение (Einspruch) срещу заповедта за налагане на глоба. Прокурорът ще внесе делото в съда. По принцип след това трябва да има процес, като процедурата е аналогична на посочената в Връзката отваря нов прозорецинформационен лист 4. Но ако съдът не намери за необходимо провеждането на пълен процес, и ако вие и прокурорът сте съгласни, съдът може да реши въпроса с издаване на съдебно определение (Beschluss). Можете да обжалвате решение или определение, издадени в резултат на такова производство, като подадете жалба на основание неправилно тълкуване или прилагане на закона (Rechtsbeschwerde) в регионалния съд от по-висша инстанция (Oberlandsgericht). Но тази форма на обжалване е приложима само при определени обстоятелства, например ако ви е наложена глоба над 250 евро или ако казусът би допринесъл за изясняване на закона.

Преследват ли се за такива нарушения граждани на други държави-членки. Ако да, каква е процедурата?

Гражданите на други държави-членки също се преследват за такива нарушения. Ако извършите нарушение при шофиране, могат да ви наложат на място предупредителна глоба или гаранционно плащане. Всяко такова гаранционно плащане ще бъде приспаднато от глобата, определена при приключването на производството. Ако не бъдете спрени при извършването на нарушението, можете да бъдете наказателно преследван, ако вашата държава обменя данни за идентификация на превозни средства с Германия. Германия очаква да се присъедини към европейската система за принудително изпълнение на глоби през есента на 2010 г. От този момент глоби, наложени в Германия, ще подлежат на принудително изпълнение във вашата страна.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в досието ми в регистъра за съдимост?

Дребните пътни нарушения не се регистрират във Връзката отваря нов прозорецФедералния централен регистър на престъпленията, а в отделен Връзката отваря нов прозорецЦентрален регистър на извършителите на пътни нарушения. Той съдържа данни за лицата, извършили пътни нарушения в Германия, независимо дали свидетелството им за правоуправление е издадено в Германия или в чужбина. Нарушенията се регистрират, когато наложената глоба е в размер на 40 евро или повече. В зависимост от тежестта на нарушението се вписват и определен брой наказателни Връзката отваря нов прозорецточки. На шофьорите в Германия се отнема свидетелството за правоуправление при 18 или повече точки, докато шофьорите, които не са граждани на Германия, губят право да шофират в страната.

Допълнителна информация

Пътните нарушения и съответните процедури са предмет на Връзката отваря нов прозорецЗакона за движение по пътищата (Връзката отваря нов прозорецStraßenverkehrsgesetz), Връзката отваря нов прозорецЗакона за пътищата (Връзката отваря нов прозорецStraßenverkehrsordnung) и Закона за наказуемите простъпки (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten).

Последна актуализация: 30/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.