Обвиняеми (наказателни производства)

Гърция

Получаването на независим правен съвет е много важно, когато сте замесени по някакъв начин в наказателен процес. От информационните листове ще научите кога и при какви обстоятелства имате право да бъдете представляван от адвокат. В тях ще намерите разяснения и за това, какво ще направи адвокатът за вас. Този общ информационен лист ще ви упъти как да си намерите адвокат и как ще бъдат покрити разходите за него, ако не можете да си позволите да платите за правния съвет.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Намиране на адвокат

Ако се нуждаете от адвокат и не сте задържан под стража, можете да се свържете с Атинската адвокатска колегия или адвокатската колегия на района, където ще се води вашият процес (напр. Солунска адвокатска колегия, Адвокатска колегия на Пирея, Адвокатска колегия на Хераклион и др.).

Ако се нуждаете от адвокат, а сте задържан под стража, можете да поискате от полицията или от затворническите власти да ви помогнат за намирането на адвокат или да ви насочат към горепосочените адвокатски колегии.

Заплащане на адвокат

Ако сте с ниски доходи, можете да получите безплатна правна помощ. Тази помощ се състои в назначаването на адвокат, който да ви представлява. Назначението е валидно до края на процеса или на процедурата пред съдилищата от същото ниво, както и на всяко обжалване на решението.

Може да бъде назначен адвокат:

  • по време на изготвянето и предявяването на обвинението при някои конкретно определени правонарушения;
  • на етапа на наказателното разследване и разглеждането на делото, когато случаят касае тежко престъпление;
  • по време на разглеждането на делото – при наказуеми простъпки (дребни престъпления), разглеждани от Съд за дребни престъпления в тричленен състав, за които се налага минимално наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца;
  • за да подаде жалба и да ви представлява по време на разглеждането на жалбата пред второинстанционния съд, ако сте осъден на най-малко шест месеца лишаване от свобода от първоинстанционния съд;
  • за да подаде жалба срещу неправилно тълкуване и прилагане на закона, ако сте осъден на най-малко една година лишаване от свобода;
  • за да подаде молба за повторно разглеждане на делото, ако сте осъден на лишаване от свобода за срок от най-малко шест месеца.

Имате право на безплатна правна помощ дори когато доходите ви не са изключително ниски, стига да можете да докажете, че не сте в състояние да платите правните разноски поради разлика в издръжката на живота в държавата-членка, в която е постоянното ви местожителство, и в Гърция.

За да получите безплатна правна помощ и да ви бъде назначен адвокат, трябва да подадете молба до съда, който ще гледа делото, или до съда, пред който обжалвате или в който ще се разглежда молбата за повторно разглеждане на делото.

Тази молба трябва да бъде подадена 15 дни преди процеса или иска, за който търсите правна помощ. Молбата трябва да включва кратко описание на предмета на процеса или иска, както и доказателства за допустимостта ви за правна помощ и всички необходими документи за финансовото ви състояние (за повече подробности виж Закон 3226/4-2-2004, Държавен вестник Α’ 24/2004).

Връзки по темата

Списък на адвокатските колегии

Последна актуализация: 29/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.