Обвиняеми (наказателни производства)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Каква е целта на разследването?

Целта е да се съберат и съхранят доказателства и да се изследват всички следи, оставени на местопрестъплението.

Какви са етапите на разследването?

Дознание/ предварително наказателно разследване/ наказателно разследване:

Чрез дознанието прокурорът установява дали обвинението е добре обосновано и каква е вероятността да е било извършено престъпление.

Предварително наказателно разследване се провежда предимно в случаите, когато заподозреният е бил заловен при извършването на престъплението или когато евентуално забавяне би довело до възникване на непосредствен риск.

Наказателно разследване се провежда само в случай на по-тежки престъпления.

Арест – Мерки за процесуална принуда – Задържане под стража:

Когато заподозреният е разкрит при извършване на престъплението или е арестуван до един ден след извършването на престъплението, той може да бъде арестуван без заповед.

Когато заподозреният не е бил заловен на местопрестъплението, е необходимо да бъде издадена заповед.

Арестуваното лице се изправя пред прокурора в срок от 24 часа.

Мерки за процесуална принуда (например гаранция, задължение за обвиняемия да се явява редовно в полицейския участък, забрана за напускане на страната) се налагат, за да се предотврати извършването на други престъпления и да се гарантира, че обвиняемият ще се яви на полицейски разпит и в съда.

Задържане под стража: Ако посочените по-горе мерки за процесуална принуда са недостатъчни, при по-тежки престъпления заподозрените могат да бъдат задържани под стража. Задържането под стража може да бъде до 18 месеца за по-тежки престъпления или 12 месеца за по-леки престъпления и 6 месеца за повторно непредумишлено убийство по непредпазливост. Този срок се излежава в затвора.

Производства пред обвинителните отделения

Можете да прибегнете до тези производства или с цел отмяна на мярката за процесуална принуда или оставането под стража, или за да се оплачете за нередности по време на досъдебното производство.

Кой отговаря за провеждането на всеки един от тези етапи?

Дознанието се извършва от следователи и от прокурора.

Предварителното наказателно разследване се извършва от посочените по-горе лица, включително от разследващия магистрат, а наказателното разследване или разпитът се води само от разследващия магистрат.

Заповед за арест се издава от обвинителното отделение или от разследващия магистрат. Когато заподозреният е хванат на местопрестъплението, следователите и съответните полицейски служители са задължени, а всички граждани имат право да арестуват извършителя. Заповед за ограничаването на личната свобода и оставането под стража се издава от разследващия магистрат със съгласието на прокурора, както и от обвинителното отделение.

Производството пред обвинителното отделение се води от съдебни съвети в тричленен състав, в присъствието на прокурор.

Моите права по време на разследването

За по-подробна информация относно вашите права по време на разследването, натиснете дадените по-долу връзки.

Дознание, предварително наказателно разследване, наказателно разследване (1)

Каква е целта на тези процедури?

Целта на дознанието е прокурорът да установи дали обвинението е основателно и да вземе решение за образуване на наказателно производство.

Предварително наказателно разследване се провежда, когато заподозреният е заловен по време на извършване на деянието или когато забавянето би довело до възникване на непосредствен риск (например унищожаване на отпечатъци от обувки, пръстови отпечатъци и др.).

Наказателно разследване се провежда само при престъпления или тежки наказуеми простъпки. Предварителното наказателно разследване и наказателното разследване се провеждат, за да се установят, съберат и съхранят доказателства, както и за да се съберат и изследват всички следи от престъплението.

Кой отговаря за този етап?

Дознанието се води от разследващите органи и от прокурора.

Предварителното наказателно разследване се води от горепосочените лица, заедно с разследващия магистрат.

Наказателното разследване се води само от разследващия магистрат.

Дознанието и предварителното разследване се наблюдават от прокурора към Наказателния съд за леки престъпления, а наказателното разследване – от прокурора към Апелативния съд.

Има ли приложими срокове?

Продължителността на дознанието е 4—8 месеца. Продължителността на наказателното разследване е максимум 18 месеца. Ако се провежда допълнително разследване, продължителността му е 3—5 месеца.

В големите градове тези срокове могат да бъдат удължени. Няма санкции за неспазването им.

Срокът за предоставяне на обяснения по време на дознанието и за внасяне на възражение по време на предварителното разследване и разследването е минимум 48 часа и може да бъде удължен.

Няма никакви санкции за неспазването от ваша страна на срока при първите две процедури. Въпреки това, при наказателно разследване, ако определеният срок не бъде спазен, разследващият магистрат има право да издаде заповед за принудително довеждане на обвиняемия пред съда и/или заповед за арест.

Какво ще ми кажат за случващото се?

Щом бъдете призовани да участвате в посочените по-горе процедури, имате право:

 • Да поискате от разследващия орган да ви бъде направено за ваша сметка фотокопие на всички съответни правни документи, включително описание на обвиненията,
 • Да поискате срок от минимум 48 часа и
 • Да си наемете адвокат.

Ще ми бъде ли предоставен преводач, ако не говоря езика?

Да. Преводачът ще превежда вашите показания на разследващите органи, както и техните въпроси.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Веднага щом се явите пред разследващия орган, можете да поискате вашия адвокат да бъде уведомен или да ви бъде разрешено да му се обадите. Имате право също така да откажете да говорите до пристигането на адвоката ви.

Властите са задължени да осигурят преводач единствено по време на разпита ви. През останалото време вие трябва да уредите с вашия адвокат осигуряването на преводач, ако искате такъв.

Задължително ли е да бъда представляван от адвокат? Мога ли да си избера адвокат?

Задължително е само при тежки престъпления. Изборът на адвокат зависи от вас. Въпреки това, ако нямате адвокат в случай на тежко престъпление, разследващият магистрат ще ви назначи такъв по време на разследването.

Ще ми искат ли сведения? Трябва ли да давам сведения?

Могат да ви зададат въпроси във връзка с обвиненията. Имате право да запазите частично или пълно мълчание и правото да не се самоуличавате. Можете да откажете да отговаряте по всички въпроси, които биха могли да ви навредят.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Имате право да се свържете със семейството си или с приятели по телефона. Допустими са посещения от членове на семейството ви и, по изключение, от приятели.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Ако имате здравословен проблем, можете да поискате да се консултирате с лекар.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, имате право на това.

Аз съм от друга държава. Длъжен ли съм да присъствам по време на разследването?

Не, не сте длъжен.

Мога ли да участвам чрез видеоконферентна връзка?

В Гърция законът не предвижда възможност за участие чрез видеоконферентна връзка.

Мога ли да бъда върнат в моята страна по местоживеене?

На този етап не можете да бъдете депортиран.

При какви обстоятелства бих могъл да бъда задържан или освободен?

Ще бъдете задържан, ако са налице достатъчно данни, че сте извършили тежко правонарушение и

 • нямате известен адрес в Гърция,
 • сте предприели стъпки за напускане на страната,
 • в миналото сте бягали от закона,
 • осъждани сте за бягство от затвора или за оказване помощ на задържано лице да избяга, или за нарушаване на ограниченията за местоживеене, както и ако
 • има основания да се смята, че възнамерявате да избягате,
 • сте били осъждани, което засилва вероятността да извършите други престъпления.

Могат също така да ви бъдат наложени мерки за процесуална принуда или можете да бъдете освободен.

Какви права/ задължения имам?

Имате право да ви бъде предоставено време да проучите съдебното досие и да си наемете до двама адвокати. Трябва да се явите лично на разследването, тъй като присъствието само на вашия адвокат не е достатъчно.

Ако разследващият магистрат реши, че трябва временно да бъдете задържан, можете да обжалвате в срок от 5 дни пред обвинителното отделение. Можете също така да подадете молба до самия разследващ магистрат или до обвинителното отделение за отмяна на решението за задържането ви под стража или за замяната му с друг вид мярка за неотклонение.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Да, ако не ви е наложено условие, забраняващо ви това.

Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК

За допълнителна информация относно вашите права, вижте Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК (4).

Мога ли да обжалвам?

Ако по време на досъдебната процедура е било предприето неправомерно действие, можете да се обърнете с молба до обвинителното отделение и да поискате да бъде отменено действие и досъдебният процес да бъде повторен.

Мога ли да се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията преди процеса?

Можете да се признаете за виновен на всеки един етап преди процеса. Можете също да се откажете от самопризнанието си. Във всички случаи съдът е свободен да прецени вашето самопризнание.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията не могат да се променят. Може само да бъдат формулирани по-точно. Не могат да се прибавят допълнителни обвинения.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Бихте могли да бъдете обвинен, ако правонарушението е било извършено в чужда страна срещу гръцки гражданин и се класифицира като тежко или леко престъпление по гръцките закони. При тежки престъпления гръцките закони са приложими за всички, без оглед на законите, действащи на мястото на престъплението.

Ще получа ли информация за свидетелите, които са дали показания срещу мен?

Имате право на такава информация, тъй като могат да ви бъдат предоставени всички документи в съдебното досие, които включват и показанията на свидетелите. Можете да получите информация преди да се изкажете в своя защита, а също и след това.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Следователят има задължението да ви предостави фотокопия от съдебното досие и да ви покаже всички имащи отношение материали преди да направите своето изявление.

Ще поискат ли от мен да предоставя информация за моето криминално досие?

Разследващият магистрат ще получи вашето криминално досие по надлежния ред по време на етапа на наказателното разследване.

Арест/ Наложени мерки за неотклонение/ Задържане под стража (2)

Защо се предприемат тези действия?

Когато извършителят е заловен при извършването на престъпление, арестът му има за цел да гарантира, че той ще бъде предаден на правосъдието. В други случаи на арест, задържане под стража и налагане на мерки за неотклонение, целта е да се гарантира, че обвиняемият ще се яви пред разследващите и съдебните власти.

Кой е отговорен?

Заповед за арест се издава от обвинителното отделение или от разследващия магистрат. Заповедта за задържането под стража и налагането на мерки за процесуална принуда също изхождат от същите лица. Когато извършителят е заловен при извършването на престъпление, арестът може да бъде извършен от следователите или полицейските служители.

Има ли приложими срокове?

След като ви арестуват, трябва да бъдете изправен пред прокурора в срок от 24 часа. Неспазването на този срок няма никакви последствия за вас. Има също срок за налагането на условие, изискващо от вас да се явявате периодично в полицията. Ако не спазите този срок, вместо условието за явяване в полицията може да ви бъде наложена мярка задържане под стража.

Какво ще ми кажат за случващото се?

Когато са ви заловили при извършването на престъпление, веднага при ареста ви полицейските служители трябва да ви кажат защо сте арестувани. Ако бъдете изправени пред разследващия магистрат, той ще ви даде пълна информация за обвиненията, които могат да ви бъдат предявени. Същото се отнася и за налагането на мярка за неотклонение, както и за задържането под стража.

Преди да бъде взето решение по тези въпроси, трябва да сте получили всички относими документи от разследващия магистрат.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не говорите езика, трябва веднага да съобщите за това и да поискате устен преводач. Устният преводач ще превежда всичко, което казвате, всички въпроси, които ви се задават, и всички документи, които ви се показват.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Ако бъдете арестуван, можете да поискате адвокатът ви да бъде уведомен незабавно или да ви се позволи да му се обадите. Освен това имате право да откажете да отговаряте на въпроси, ако той не се появи.

Ако не познавате адвокат, можете да се свържете с вашето посолство или с местната адвокатска колегия. Осигуряването на устен преводач, за да можете да разговаряте с адвоката си, е ваш проблем, а не на разследващите власти. При налагането на мярка за неотклонение, или при налагането на мярка „задържане под стража”, първо говорете с адвоката си. Той ще направи изявление от ваше име и ще присъства по време на наказателното разследване.

Трябва ли да бъда представляван от адвокат? Мога ли да си избера адвокат?

Задължително е само при тежки престъпления. Имате право да си изберете адвокат. При дело за тежко престъпление, ако нямате адвокат, ще ви бъде назначен такъв по време на разследването, ако поискате.

Ще ми искат ли сведения? Трябва да давам сведенията, поискани от мен?

Ще ви питат във връзка с обвиненията. Можете да откажете да отговаряте на всички въпроси, които биха могли да ви навредят.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Имате право да поискате от следователите разрешение да се свържете с тях.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Да, ако имате здравословни проблеми.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, имате право на това.

Аз съм от друга държава. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Не сте задължен, освен когато е необходимо да се извърши телесен обиск.

Мога ли да участвам чрез видеоконферентна връзка?

Законът все още не предвижда възможност за разследване на правонарушение чрез видеоконферентна връзка.

Мога ли да бъда върнат в моята страна по местоживеене?

На този етап не можете да бъдете депортиран.

При какви обстоятелства мога да бъда задържан под стража или освободен?

Ще бъдете задържан под стража, ако разследващият магистрат се споразумее с прокурора или ако обвинителното отделение издаде заповед за това. Ще бъдете задържан под стража, ако има сериозни признаци, че сте извършили тежко престъпление и:

 • Нямате известен адрес в Гърция,
 • Сте предприели стъпки за напускане на страната,
 • В миналото сте бягали от закона,
 • Осъдени сте за бягство от затвора или за оказване помощ на задържано лице за бягство, или сте нарушили ограниченията за местоживеене, както и ако
 • Има основания да се смята, че възнамерявате да избягате,
 • Били сте осъждан.

Също така могат да ви бъдат наложени мерки за процесуална принуда или можете да бъдете освободен.

Какви са моите права и задължения?

Имате право на време за проучване на съдебното досие, както и да си наемете до двама адвокати. Ако сте задържан под стража, можете в срок от 5 дни да обжалвате пред обвинителното отделение това решение на разследващия магистрат. Можете също така да подадете молба до самия разследващ магистрат или до обвинителното отделение за отмяна на решението за задържането ви под стража или за замяната му с друга мярка за неотклонение.

Мога ли да напусна страната по време на разследването?

Можете да направите това, след като изтече срокът на ареста ви и при условие че не е ви е наложена забрана за напускане на територията на Гърция.

Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК

За информация относно вашите права, вижте Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК (4).

Мога ли да обжалвам?

Ако в рамките на досъдебната процедура е било предприето неправомерно действие, можете да се обърнете с молба до обвинителното отделение и да поискате това действие да бъде отложено и досъдебният процес да бъде повторен.

Мога ли да се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията преди процеса?

Имате право да се признаете за виновен, като това ви действие не би трябвало да има никакви положителни или отрицателни правни последици за вас.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията не могат да се променят; възможно е само да им се даде по-точна формулировка. Не могат да се добавят никакви допълнителни обвинения.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, в което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Бихте могли да бъдете обвинен, ако деянието е извършено в чужда страна срещу гръцки гражданин. При тежки престъпления гръцките закони са приложими за всички, независимо от действащите закони по местоизвършване на престъплението.

Ще получа ли информация кои свидетели са свидетелствали срещу мен

Разбира се. Щом ви арестуват и ви бъде предявено предварително разследване или главно разследване, тази информация ще трябва да ви бъде предоставена преди да дадете своето обяснение за случилото се.

Ще получа ли информация за други доказателства срещу мен?

Следователят е задължен да ви предостави фотокопия от всички документи в съдебното досие преди да дадете своето обяснение за случилото се.

Ще поискат ли от мен да предоставя информация за моето криминално досие?

Не. Тази информация ще бъде изискана от съответния отдел.

Производство пред обвинителното отделение (3)

Каква е целта на този етап?

Обвинителните отделения са компетентните съдебни органи във връзка с досъдебното производство. Те осъществяват надзор за законността на предприеманите от разследващите органи действия, решават дали обвиняемият да бъде задържан под стража, дали следва да бъдат наложена мярка за неотклонение, вземат решения по други чувствителни въпроси, касаещи досъдебните процедури, и решават дали обвиняемият следва да бъде изправен пред съда или освободен.

Кой е отговорен на този етап?

Обвинителните отделения се състоят от трима съдии и включват обвинителното отделение при Наказателния съд за леки престъпления, обвинителното отделение при Апелативния съд и обвинителното отделение при Касационния съд.

Има ли приложими срокове?

Да, има срокове и ако не ги спазите, няма да можете да упражните правата си.

Какво ще ми кажат за случващото се?

Можете да получите информация за напредъка по вашето дело от Секретариата на съветите и ще бъдете надлежно уведомен за всички решения.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако се явите пред Съветите, имате право на устен преводач.

На какъв етап ще мога да говоря с адвокат?

Имате право на правен съвет и можете да комуникирате с вашия правен съветник на всеки етап от производството. Ако възникне проблем във връзка с превода, за него можете да се погрижите вие или вашия адвокат.

Трябва ли да бъда представляван от адвокат? Мога ли да си избера адвокат?

Не е задължително. Ако желаете, можете да се представлявате сам или да бъдете представляван от вашия адвокат. Имате право да си изберете адвокат, с изключение на случаите, когато ви е назначен такъв.

Могат ли да искат сведения от мен? Трябва ли да дам сведения?

Могат да поискат от вас да дадете сведения за престъплението, в което сте обвинен. Имате право да мълчите и да не се самоуличавате. Можете да откажете да отговаряте на въпроси, ако това би било във ваша вреда.

Мога ли да се свържа с член от семейството си или с приятел?

Да, можете. Ако сте задържан под стража, можете да направите това по време на часовете за посещения.

Мога ли да се консултирам с лекар, ако се нуждая от такъв?

Да, ако имате здравословни проблеми.

Мога ли да се свържа с моето посолство, ако съм от друга държава?

Да, имате право на това.

Аз съм от друга страна. Трябва ли да присъствам по време на разследването?

Само ако вие поискате и съдът разреши.

Мога ли да участвам чрез видеоконферентна връзка и др.?

В закона все още няма разписани процедури чрез видеоконферентна връзка.

Мога ли да бъда върнат в моята страна по местоживеене?

На този етап не можете да бъдете депортиран.

Ще бъда ли задържан под стража или ще бъда освободен? При какви обстоятелства?

Ще бъдете задържан под стража, ако обвинителното отделение издаде заповед за това. Също така може да ви бъде наложена мярка за неотклонение или можете да бъдете освободен.

Мога ли да напускам страната по време на разследването?

Можете, след като изтече срока на ареста ви и при условие че не ви е наложена забрана за напускане на територията на Гърция.

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, проби от моята ДНК (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Обвинителното отделение би могло да разпореди това.

Може ли да ми бъде извършен телесен обиск?

Не по нареждане на съвета, но евентуално по разпореждане на следователите или служителите от предварителното следствие. При всеки такъв случай можете да поискате адвокатът ви да присъства по време на обиска.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, на служебното ми място, колата ми и др.?

Такива претърсвания не могат да бъдат нареждани на етапа, на който участват съветите.

Мога ли да обжалвам?

Съществуват средства за правна защита, които можете да използвате, за да обжалвате решенията на съветите.

Мога ли да се призная за виновен за всички или за някои от обвиненията преди процеса?

Имате право да се признаете за виновен и можете да направите това, като подадете кратко писмено изявление до съветите. Тези изявления са обвързващи и могат да повлияят на решението на съда.

Могат ли обвиненията да бъдат променени преди процеса?

Обвиненията не могат да се променят. Те могат само да бъдат формулирани по-точно от съветите. Не могат да се добавят нови обвинения.

Мога ли да бъда обвинен в правонарушение, за което вече съм бил обвинен в друга държава-членка?

Бихте могли да бъдете обвинен, ако деянието е извършено срещу гръцки гражданин. При тежки престъпления гръцките закони са приложими за всички, независимо от действащите закони по местоизвършване на престъплението.

Ще получа ли информация за свидетелите, които са свидетелствали срещу мен?

Разбира се, можете да получите информация както по време на този етап, така и преди това. Имате право да получите информация за всяка подробност от съдебното досие.

Ще ми бъде ли поискана информация за моето криминално досие?

Не, информацията ще бъде изискана от съответния отдел.

Претърсвания, пръстови отпечатъци, ДНК (4)

Ще ми поискат ли пръстови отпечатъци, проби от моята ДНК (напр. косъм, слюнка) или други телесни течности?

Ако ви арестуват, ще поискат да ви вземат отпечатъци и вие сте задължен да дадете такива. Задължително е също да позволите да ви вземат ДНК проба, когато са налице сериозни признаци, че сте извършили тежко престъпление. При положителна ДНК проба имате право да поискате тя да бъде повторена; ако не направите това, взетият генетичен материал ще бъде унищожен.

Може ли да ми бъде извършен телесен обиск?

Може да се наложи да ви подложат на телесен обиск, ако това е необходимо според лицето, извършващо разследването. Обискът не трябва да накърнява достойнството ви и трябва да се извърши на уединено място. Ако сте жена, обискът трябва да бъде извършен от жена. Ако поискат от вас да представите нещо или някакъв документ и вие направите това, не би следвало да ви подлагат на телесен обиск.

Може ли да бъде извършено претърсване в дома ми, на служебното ми място, колата ми и др.?

Може да бъде извършен обиск в дома ви, при условие че се провежда от съдебен служител и следовател в рамките на разследване или предварително разследване. Обиск на коли се извършва, когато е налице сериозно подозрение, че е извършено престъпно деяние, или когато това е абсолютно наложително.

Последна актуализация: 17/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.