Обвиняеми (наказателни производства)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Предварителна процедура

Кой ме уведомява, че трябва да се явя в съда, и как става това?

Прокурорът изготвя обвинителния акт, определя датата на процеса и призовава ответника, ищеца и свидетелите най-малко 15 дни преди процеса или 30 дни, ако живеят в други европейски страни.

Процедурата по време на процеса

Кой съд ще гледа делото?

Основните наказателни съдилища са Магистратският съд — за дребни правонарушения, Наказателният съд за леки престъпления и Наказателният апелативен съд в тричленен състав или юрисдикциите със смесен състав — за тежки престъпления. По принцип компетентен е местният съд по мястото на извършване на закононарушението.

Ще бъде ли открит процесът?

Да, освен когато публичността може да има неблагоприятен ефект върху обществения морал или когато това е в интерес на защитата на личния живот на страните в съдебния процес.

Кой ще постанови решение по делото?

В съдилищата от по-ниска инстанция решението се взема от съдиите, а в юрисдикциите със смесен състав – от съдиите и съдебните заседатели.

Могат ли обвиненията да бъдат променени по време на процеса?

Обвинението може да бъде променено в сходно с него обвинение. Единствено съдът е компетентен да се произнесе по правилната правна квалификация на фактите, предмет на доказване по делото, или по най-точната им характеристика.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по някои или всички обвинения по време на процеса?

Ако се признаете за виновен по конкретни обвинения, съдът ще ви определи наказание при отчитане на направените самопризнания. Възможно е да бъдете третирани по-снизходително при определянето на присъдата.

Какви са моите права по време на процеса?

Трябва ли да присъствам на процеса?

Не е необходимо да присъствате. Можете да бъдете представляван от вашия адвокат, освен ако съдът не реши, че присъствието ви е необходимо.

Ако живея в друга държава-членка, мога ли да участвам чрез видеовръзка?

Не можете, защото законът все още не предвижда възможност за участие по този начин.

Ще присъствам ли през цялото време на процеса?

Не е необходимо. Можете да се явите, след което да си тръгнете и по-нататък да бъдете представляван от вашия адвокат.

Ще разполагам ли с преводач, ако не разбирам какво става?

Ако не разбирате езика, на който се водят съдебните заседания, съдът е задължен да ви назначи преводач.

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли назначен адвокат? Мога ли да сменя адвоката си?

Трябва да имате адвокат само в случай на тежки престъпления, както и пред касационния съд. Ако не сте в състояние да си наемете адвокат, съдът е задължен да ви назначи такъв. Имате право да смените адвоката си, освен ако той не е назначен от самия съд (ex officio) при съдилищата от по-висша инстанция.

Мога ли да говоря на процеса? Трябва ли да говоря на процеса?

Можете, но не сте длъжни. Имате право да запазите мълчание.

Какви са последствията, ако не кажа истината по време на процеса?

Можете да не кажете истината. Ако ответникът дава неверни данни за себе си, това не се счита за престъпление.

Какви са правата ми по отношение на доказателствата срещу мен?

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен?

Можете и имате право да направите това по време на защитата ви, или като вие самият дадете показания, като представите опровергаващи доказателства или като призовете ваши собствени свидетели.

Какви доказателства мога да представя пред съда в своя защита?

Можете да представите документални доказателства, редови свидетели или вещи лица.

При какви условия мога да внеса такива доказателства?

Няма предварителни условия; можете да представите доказателства пред съда, без да уведомявате когото и да било.

Мога ли да използвам частен детектив, за да се сдобия с доказателства в своя полза? Допустими ли са такива доказателства?

Можете да направите това и доказателствата ще бъдат допустими, доколкото са придобити по законен път.

Мога ли да поискам свидетели да говорят в моя полза?

Можете да представите колкото свидетели искате, а съдът е длъжен да допусне разпита на толкова свидетели на защитата, колкото са и свидетелите на обвинението.

Възможно ли е аз или моят адвокат да задаваме въпроси към другите свидетели по делото? Можем ли аз или моят адвокат да оспорим казаното от тях?

И двама можете да задавате въпроси и да оспорите казаното от тях по време на свидетелстването им.

Ще бъде ли взета под внимание информацията за моето съдебно досие?

Ако обвиняемият е признат за виновен, при определянето на присъдата съдът ще вземе под внимание осъдителните присъди, чийто общ срок надвишава 6 месеца лишаване от свобода.

Ще бъдат ли взети под внимание предишни осъждания в друга държава-членка?

Само ако са вписани в съдебното ви досие.

Какво ще се случи в края на процеса?

Какви са възможните резултати от процеса?

Оправдаване на обвиняемия, когато съдът не е убеден или се съмнява, че той е извършил престъплението, или на други правни основания, както и когато има основания за неналагане на наказание (например при искрено разкаяние).

Признаване на обвиняемия за виновен и налагане на наказание, когато съдът е убеден, че обвиняемият е извършил престъплението.

Прекратяване на наказателното производство при смърт на обвиняемия, оттегляне на обвинението от страна на жертвата, изтичане на давността на престъплението или когато самото престъпление бъде амнистирано.

Обявяване на наказателното преследване за недопустимо при наличие на предишно съответно решение, липса на обвинение (ако се изисква такова), иск или разрешение за преследване.

Обобщение на възможните присъди

Основни наказания: лишаване от свобода (до живот или за срок от 5 до 20 години), затвор (10 дни - 5 години), арест (1 ден – 1 месец), финансова санкция (150—15 000 евро), глоба (29—590 евро), задържане в център за задържане на непълнолетни или настаняване в психиатрично заведение.

Допълнителни наказания: лишаване от граждански права, забрана за упражняване на професия, публикуване на осъдителната присъда.

Мерки за сигурност: задържане на престъпници, за които е отсъдено, че не са наказателно отговорни, настаняване на алкохолици и наркозависими в центрове за детоксикация, въдворяване в трудови центрове, забрана за живеене в определен район, депортиране на чужди граждани и конфискация на имущество.

Каква е ролята на жертвата по преме на процеса?

Жертвата участва или като страна по делото, или като свидетел. Като страна по делото (или „граждански ищец, представящ допълнителни опровергаващи доказателства“) жертвата участва с цел да търси компенсация под формата на финансово обезщетение за причинени емоционални щети или душевно разстройство, а като свидетел участва в подкрепа на обвинението.

Ако жертвата участва като граждански ищец, тя трябва да посочи това преди съдът да поиска представяне на доказателства.

Последна актуализация: 29/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.