Обвиняеми (наказателни производства)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

А. Имам ли право да обжалвам решението на съда?

Да, ако съд за простъпки в едноличен състав е наложил наказание лишаване от свобода за повече от 2 месеца или ако съд за простъпки в тричленен състав е наложил лишаване от свобода за повече от 4 месеца, или ако съд в смесен състав е наложил лишаване от свобода за най-малко 2 години, или ако съд за непълнолетни лица в едноличен или тричленен състав е наложил арест в специален център за задържане на млади хора или реформиращи или терапевтични мерки.

Б. С какви други възможности за обжалване разполагам?

Можете да поискате отмяна на производството в срок от 15 дни, ако обвиняемият, осъден с неотменима присъда, не е могъл своевременно, поради непреодолима сила или други непреодолими причини, да уведоми съда по какъвто и да е начин за непреодолимата пречка да се яви на съдебния процес и да поиска отлагане на съдебното заседание. Можете също да поискате отмяна на съдебно решение, ако местонахождението на обвиняемия е било неизвестно в момента на осъждането, но известно по време на връчването на призовката.

В. Какви са последиците, ако бъда осъден?

i. Досие за съдимост

Всички окончателни присъди се вписват в регистъра за съдимост. В копието за съдебно ползване се записват всички присъди, а присъдите за лишаване от свобода до 6 месеца не фигурират в копието за общо ползване след изтичане на 3 години, присъдите до 5 години — след изтичане на 8 години, а присъдите над 5 години — след изтичане на 20 години. След като лицето навърши 80 години или 5 години след изтичане на условния период, досието се заличава.

ii. Изпълнение на присъда, предаване на затворници, пробация и алтернативни наказания

Ако дадено лице е осъдено на лишаване от свобода за по-малко от 3 години, съдът разпорежда изпълнението на наказанието да бъде отложено за срок от една до три години, освен ако въз основа на изрично посочени основания не счете, че лишаването от свобода е абсолютно необходимо, за да се възпре осъденото лице от извършване на нови престъпления. Допуска се Гърция да признае и изпълни присъда за лишаване от свобода или заповед за задържане, постановени в друга държава — членка на Европейския съюз, както и да поиска признаване и изпълнение на съответна присъда на национален съд, отправена от Гърция до друга държава от Европейския съюз. Осъденото лице трябва да се намира в издаващата или изпълняващата присъдата държава. Изисква се проверка за двойна наказуемост, с изключение на някои тежки престъпления, които в издаващата държава се наказват с лишаване от свобода за максимален срок от най-малко три години.

Последна актуализация: 29/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.