Обвиняеми (наказателни производства)

Гърция

В тези информационни документи се обяснява какво се случва, когато дадено лице е заподозряно или обвинено в престъпление, по което се води съдебен процес.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Кратко описание на наказателния процес

Досъдебно производство/наказателно преследване

Тази част от процеса започва с уведомяването на прокурора, че има данни за извършено престъпление. Тя продължава с образуване на наказателно производство и приключва с изправяне на обвиняемия пред съда или оттегляне на обвиненията.

Целта на този етап е да се изясни случаят във възможно най-голяма степен и да се определи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление, за да бъде изправен обвиняемият пред компетентния съд.

Съдебни заседания

На този етап делото се гледа до вземане на решение и постановяването му.

Средства за правна защита

Това са средствата, които законът предоставя на дадено лице, за да може да оспори решението на наказателен съд.

Те са:

  • обжалване, което има за цел промяна или отмяна на оспорваното решение на основание на фактите или на неправилно тълкуване или прилагане на закона.
  • ново разглеждане на делото и отмяна на присъдата с цел частично или пълно анулиране на решението, оспорвано на основание неправилно тълкуване или прилагане на закона.

Подробности за всички тези етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правен съвет и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Роля на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателните процедури в държавите членки и не може да ви помогне, ако желаете да подадете жалба. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите необходимата информация.

1 - Моите права по време на разследването

2 - Моите права по време на процеса

3 - Моите права след процеса

Последна актуализация: 29/02/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.