Обвиняеми (наказателни производства)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Как се третират дребните пътни нарушения?

Пътните нарушения, като превишена скорост, шофиране след употреба на алкохол, без предпазен колан, неспиране на червен светофар или на знак „СТОП”, неправилно спиране и паркиране, говорене по мобилен телефон по време на шофиране и др., се санкционират предимно по административен път. Обикновено с такива нарушения се занимава компетентният полицейски орган.

Каква е процедурата?

Ще ви бъде издаден талон, удостоверяващ извършеното от вас нарушение. В него ще бъде отбелязана наложената ви административната мярка или глоба, след което ще трябва да се явите пред съответния полицейски орган.

Какви са възможните наказания?

На извършителите на пътни нарушения в повечето случаи се налагат административни глоби (в размер от 40 до 2000 евро), както и други административни мерки, като отнемане на свидетелството за правоуправление или на регистрационните табели и талона на автомобила за определен срок.

Преследват ли се за такива нарушения граждани на други държави-членки?

Преследват се, ако са извършили нарушението в Гърция.

Мога ли да направя възражение?

Можете да подадете възражение срещу административното наказание в срок от три дни до органа, в който служи полицейският служител, наложил ви наказанието. Ако възражението ви не бъде уважено, ще трябва да заплатите въпросната сума на съответния орган на местната власт.

Също така, ако ви е била наложена административна мярка, можете да се явите пред компетентния полицейски орган и да изложите възраженията си.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в съдебното ми досие?

Тези нарушения няма да бъдат вписани в съдебното ви досие, тъй като се санкционират по административен път и се налага единствено административно наказание.

Връзки по темата

Министерство на инфраструктурата, транспорта и мрежите

Последна актуализация: 24/08/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.