Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Гърция

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес.

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кратко представяне на наказателния процес

Разследване/ образуване на производство

Тази част от процеса започва с уведомяването на прокурора, че има данни за извършено престъпление. Тя продължава с образуване на наказателно производство и приключва с изправяне на обвиняемия пред съда или оттегляне на обвиненията.

Целта на този етап е да се изясни случаят във възможно най-голяма степен и да се определи дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление, за да бъде

изправен обвиняемият пред компетентния съд.

Съдебни заседания

На този етап делото се гледа докато се стигне до издаване и обявяване на присъда.

Средства за правна защита

Това са средствата, които законът предоставя на дадено лице, за да може да оспори решението на наказателен съд.

Те са:

  • Обжалване, което има за цел промяна или отмяна на оспорваното решение на основание на фактите или на неправилно тълкуване или прилагане на закона.
  • Ново разглеждане на делото и отмяна на присъдата с цел частично или пълно анулиране на решението, оспорвано на основание неправилно тълкуване или прилагане на закона.

Подробности за всички тези етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества получаването на правен съвет и предназначението ѝ е само да ви упъти.

За информация относно пътни нарушения, за които обикновено се налага глоба, преминете към Информационен лист 5.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Роля на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хипервръзките по-долу, за да намерите необходимата ви информация

1 – Получаване на правен съвет

2 – Моите права по време на разследването на престъплението и преди делото да влезе в съда

  • Дознание/ предварително наказателно разследване/ наказателно разследване.
  • Арест/ мерки за процесуална принуда/ задържане под стража
  • Производство пред обвинителното отделение
  • Обиск, пръстови отпечатъци и ДНК

3 – Моите права в съда

4 – Моите права след постановяване на решението от съда

5 – Пътни нарушения и други дребни правонарушения

Последна актуализация: 17/11/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.