Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Мога ли да обжалвам?

Може да обжалвате всяка осъдителна присъда или наложеното наказание. Начинът на обжалване зависи от това кой съд е разгледал делото. Жалбите срещу решение на районния съд (District Court) се разглеждат от окръжния съд (Circuit Court). Жалбите срещу решение на Окръжния съд или на Централния наказателен съд (Central Criminal Court) се разглеждат от Наказателния апелативен съд (Court of Criminal Appeal).

Ако искате да обжалвате решение на District Court, трябва да подадете документ, наречен „уведомление за жалба” (notice of appeal ), до прокурора в рамките на 14 дни. Също така трябва да подадете уведомлението и декларация за връчване до съдебния секретар на района в срок от 14 дни. Ако искате да обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, трябва в тридневен срок от постановяване на присъдата да подадете молба до съдията, разгледал делото, с искане за разрешение да обжалвате. След това трябва да подадете „уведомление за жалба” до секретаря на Наказателния апелативен съд в срок от 7 дни, ако е било отказано разрешение, и в рамките на 14 дни, ако е било дадено разрешение. Обикновено вашият адвокат ще направи всичко това вместо вас.

Ако обжалвате решение на District Court, имате право на пълно повторно разглеждане на делото. Също така имате право да обжалвате наложеното ви наказание. Ако обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, може да обжалвате по законосъобразност или ако смятате, че при разглеждането на делото са били допуснати процесуални грешки. Също така може да обжалвате наложеното ви наказание.

Какво се случва, ако обжалвам?

Ако обжалвате решение на District Court, изпълнението на присъдата се спира докато се разглежда жалбата ви. В този случай трябва да дадете гаранция, която може да се изразява във внасяне на определена сума пари. Ако сте в затвора, когато обжалвате решението на District Court, може да бъдете освободен, след като подадете уведомлението за жалбата и внесете гаранцията. Ако сте в затвора и искате да обжалвате, затворническите власти ще ви снабдят със съответните формуляри.

Ако обжалвате решение на District Court, може да минат месеци преди жалбата да бъде разгледана. Ако обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, този период от време може да е доста по-дълъг.

Ако обжалвате решение на District Court, в производството по жалбата имате право да представяте нови доказателства и да привеждате нови юридически аргументи. Ако обжалвате решение на Circuit Court или Central Criminal Court, по принцип не ви е разрешено да представяте нови доказателства и можете да правите това само при изключителни обстоятелства.

Какво се случва при разглеждане на жалбата?

Ако обжалвате решение на District Court, делото се разглежда отново по същество. Ако обжалвате решение на Circuit Court или на Central Criminal Court, вие или вашият адвокат може да посочите пред съда аргументите, поради които смятате, че вашата присъда трябва да бъде отменена или защо според вас наложеното ви наказание е принципно неправилно.

Какво се случва, ако обжалването е успешно/неуспешно?

Ако жалбата бъде уважена, делото приключва и ще бъдете освободен от всякакви задължения по отношение на него. Ако жалбата бъде отхвърлена, апелативният съд ще потвърди присъдата ви. Ако апелативният съд смята, че първоначално наложеното наказание е неправилно по същество, той може да го увеличи или намали.

След като жалбата ви е била разгледана, нямате право да обжалвате повече. Въпреки това, Наказателният апелативен съд може да ви позволи да обжалвате пред Върховния съд (Supreme Court), ако случаят ви поставя правен въпрос от изключителна обществена значимост.

Няма обща разпоредба, която да предвижда обезщетяването ви, ако жалбата е уважена. Когато обжалвате присъда пред Наказателния апелативен съд, може да е възможно обезщетение, ако сте бил жертва на съдебна грешка. Това се случва, когато Наказателният апелативен съд отменя присъда и удостоверява, че новооткрити доказателства сочат, че е била допусната съдебна грешка. Това се случва много рядко. Ако Наказателният апелативен съд удостовери, че е допусната съдебна грешка, може да се обърнете към министъра на правосъдието за обезщетение.

Присъдата срещу вас се вписва в регистъра за съдимост, след като съдията е приел, че сте виновен за извършеното престъпление.

Присъдата е окончателна, ако са ви признали за виновен или ако сте се признал за виновен. Въпреки това имате право да обжалвате. Ако жалбата бъде уважена, присъдата трябва да се заличи от регистъра.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте осъден за престъпление, съдът не може да ви върне обратно във вашата държава. Той обаче може да препоръча на министъра на правосъдието да бъдете депортиран. Той може също така да отложи изпълнението на присъдата ви или на част от нея при условие, че напуснете страната. Това не означава, че сте депортиран, но ако не успеете да напуснете страната, ще бъдете лишен от свобода. Ако сте в затвора, може да се обърнете към министъра на правосъдието с искане да бъдете прехвърлен извън Ирландия, за да изтърпите остатъка от присъдата си в друга държава-членка.

Ако съм осъден, мога ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Ако сте осъден, не може да бъдете съден отново за същото престъпление. Ако сте бил осъден в друга държава-членка, не можете да бъдете съден отново в Ирландия за същото престъпление.

Информация за обвинението/присъдата

В регистъра за съдимост се съдържат всички присъди, постановени срещу вас. Ако сте пълнолетен, тази информация ще се пази в постоянно досие от Gardai (Националната полиция). Полицията може също така да разполага и с друга информация за вас. Имате право да поискате поправянето или заличаването на всяка неправилна лична информация, която се отнася до вас. Може да поискате тази информация от Garda Central Vetting Unit (Централно административно звено на полицията). Ако Полицията не ви даде достъп до тази информация, или не коригира неправилната информация, имате право да се обърнете към Комисаря по защита на личните данни (Data Protection Commissioner).

Връзки по темата

Ирландски съдилища

Съвет за информация на гражданите

Комисар по защита на личните данни

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.