Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Какво се случва, преди делото ми да се разгледа от съда?

Преди делото да се разгледа от съда, съдията ще вземе решение дали да бъдете освободен под гаранция. Обикновено имате право на освобождаване под гаранция. Такова освобождаване може да ви бъде отказано, ако има вероятност да не се явите на делото, ако сте се опитали или ще се опитате да заплашите свидетел, или ако има вероятност да извършите друго тежко престъпление.

 

Ако искате да се позовете на алиби по време на процеса (т.е. някой, който ще каже, че сте бил с него по време на извършването на престъплението), съдията ще ви укаже да посочите на прокуратурата името на въпросното лице.

Имате право да се запознаете с фактите по делото срещу вас преди процеса. Трябва да ви се даде изложение за доказателствата срещу вас, когато поискате такова.

Къде ще се проведе процесът?

Името и местоположението на съда, в който ще се гледа делото ще ви бъдат съобщени. Съдебната служба на Ирландия отговаря за всички съдилища и може да ви помогне да намерите съда, в който трябва да се явите.

 

По-маловажните обвинения се разглеждат от районните съдилища (District Court), където съдиите решават делата сами без съдебни заседатели. По-сериозните обвинения се разглеждат от окръжните съдилища (Circuit Court) или от Централните наказателни съдилища (Central Criminal Court), където присъдата се постановява от съдебни заседатели.

 

Съдилищата са достъпни за обществеността. Въпреки това, когато обвиняемият е дете или се касае за сексуално престъпление, делото се разглежда при закрити врати.

Може ли обвиненията да бъдат променени в хода на процеса?

В повечето случаи обвинението не може да бъде променяно в хода на делото. Някои обвинения могат да бъдат променяни, ако законът го позволява. Например, обвинение за опасно шофиране може да бъде променено на по-леко обвинение за невнимателно шофиране, ако съдията реши, че сте шофирали небрежно, но не и опасно.

 

Ако се признаете за виновен по всички обвинения по време на процеса, тогава съдията ще реши каква присъда да издаде. Съдията ще прецени колко сериозно е престъплението и какво е вашето лично положение, за да вземе решение. Признаването за виновен би трябвало да се счита за смекчаващо вината обстоятелство.

 

Можете също да се признаете за виновен по някои от обвиненията и да пледирате невинен по останалите. Съдията или съдебните заседатели ще вземат решение за обвиненията, които оспорвате. След това ще бъдете осъден за обвиненията, за които сте се признал за виновен, и за обвиненията, за които сте намерен за виновен.

Какви са моите права в хода на процеса?

В повечето случаи трябва да присъствате на делото. Ако не се явите в съда, съдията може да издаде заповед да ви арестуват и да ви доведат в съда под стража. Процесът може понякога да продължи и без вас и може да бъдете осъден във ваше отсъствие.

 

Ако не можете да се явите в съда поради злополука или болест, трябва да уведомите адвоката си и да му предоставите медицинско свидетелство, обясняващо отсъствието ви.

 

Имате право на устен превод, ако не разбирате какво се случва. Ако сте глух, имате право на жестомимичен превод.

 

Имате право да се защитавате по делото, ако желаете. Ако не можете да си позволите адвокат, може да ви бъде назначен такъв съгласно схемата за правна помощ по наказателноправни въпроси в зависимост от това колко сериозно е обвинението. Имате право да изберете адвокат. Ако не познавате такъв, съдията може да ви избере някого. Можете да смените адвоката си, ако не сте доволен от него.

 

Можете да говорите на делото, ако желаете, но не сте длъжен. Престъпление е да дадете лъжливи показания под клетва.

Какви са моите права относно доказателствата срещу мен?

Можете да оспорвате доказателствата, представени срещу вас, ако са получени неправомерно. Например, ако полицията е влязла в дома ви без разрешение за претърсване, иззетите при претърсването доказателства обикновено не се допускат.

 

Можете също така да оспорите доказателствата, като задавате въпроси на свидетелите, за да докажете, че лъжат или са се заблудили. Също така може да поискате свидетелите да дадат показания, които са от значение за вашата защита, или сочат, че свидетелите на обвинението лъжат или са се заблудили.

 

Може да наемете частен детектив, за да се снабдите с доказателства. Доказателствата са допустими, ако са получени законно.

Ще бъде ли взета предвид информацията за мен в регистрите за съдимост?

Доказателствата по предишните ви присъди по принцип не би трябвало да бъдат взети предвид по настоящото дело срещу вас.

Въпреки това, когато съдиите решават каква присъда да издадат, могат да вземат предвид предишните ви осъждания. Това може да включва предишни присъди в други държави.

Какво се случва в края на процеса?

Ако бъдете оправдан, процесът приключва и ще бъдете свободен.

 

Ако сте признат за виновен или се признаете за виновен, съдията ще реши каква присъда да издаде. Може да се наложи да платите глоба или да изтърпите наказание лишаване от свобода. Съдията може да отложи изпълнението на присъдата ви, като в този случай няма да я изтърпявате, ако не извършвате повече престъпления.

 

Преди да постанови присъдата съдията може да поиска от пробационните служби да напишат доклад за вас. Те ще уведомят съдията дали е подходящо да бъдете поставен под надзор, за да се справите с проблемите, предизвикващи вашето наказуемо поведение.

 

Ако бъде направено запитване, Пробационната служба ще съобщи на съдията дали сте способен да извършвате общественополезен труд. Тогава съдията може да ви осъди на максимум 240 часа безвъзмезден труд вместо на присъда с лишаване от свобода.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Ролята на жертвата по време на процеса е като свидетел на обвинението. Жертвата дава показания за това, което е видяла да се случва във връзка с обвинението.

 

Ако сте осъден или сте се признал за виновен, съдията ще вземе предвид въздействието на престъплението върху жертвата.

Връзки по темата

База данни на ирландското законодателство

База данни на ирландската и британската съдебна практика

Последна актуализация: 27/04/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.