Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Ирландия

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни пътни нарушения, за които обикновено се налага фиксирано наказание като глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Кратко представяне на наказателния процес

 • Националната полиция на Република Ирландия (An Garda Siochána) разполага с редица правомощия да спира и обискира лица, както и с правомощия да задържа под стража, ако смята, че лицето е извършило или е на път да извърши правонарушение, за което се предвижда задържане под стража.
 • След задържането ви под стража, член на Националната полиция на Република Ирландия ще ви разясни вашите права, като те включват правото да говорите с адвокат и лекар, както и правото да присъства устен преводач, ако поискате такъв. По отношение на задържани под стража деца има специални разпоредби, които предвиждат, че при разпитите трябва да присъства съответен възрастен човек.
 • На този етап може да бъдете помолен да дадете съгласие за вземане на ДНК проби, да дадете пръстови отпечатъци, да бъдете фотографиран, и/или да участвате в разпознаване.
 • В хода на разследването член на Националната полиция на Република Ирландия може да ви повдигне обвинение. Това може да стане чрез обвинителен акт или може да ви бъде връчена призовка да се явите в съда на определена дата. Полицията ще изпрати досието с подробности по разследването на Генералната прокуратура, която ще реши дали да осъществи наказателно преследване от името на държавата.
 • Може да бъдете незабавно освободен под гаранция, съгласно която да трябва да се явите в съда, или може да поискате от районния съд (District Court) освобождаване под гаранция на по-късен етап.
 • По-леките правонарушения, известни като „правонарушения, разглеждани по реда на бързото производство“ (summary offences) се разглеждат от районния съд по съкратена процедура. Делата за по-тежките правонарушения, т.е. престъпленията от общ характер, се разглеждат пред съдия и съдебни заседатели.
 • По време на цялото наказателно производство винаги се предполага, че сте невинен до доказване на противното.
 • Имате право да ползвате услугите на адвокат. Ако не можете да си позволите да платите за процесуално представителство, може да поискате правна помощ.
 • Ще бъдете осъден, ако сте признат за виновен извън всяко основателно съмнение. Ако сте осъден от районния съд, имате право да обжалвате присъдата както в частта относно вината, така и в частта относно наложеното наказание. Ако сте оправдан, това е краят на делото и срещу вас не могат да бъдат предприети по-нататъшни действия.
 • Ако съдебните заседатели са ви признали за виновен за престъпление от общ характер, нямате автоматично право да обжалвате и трябва да се консултирате с адвоката си как да постъпите.

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не замества консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата Ви информация

1 – Консултация с адвокат

2 – Моите права по време на разследването на престъплението

 • Задържане под стража
 • Разпит и полицейско разследване
 • Обиск и претърсване
 • Първо съдебно заседание
 • Подготовка за съдебен процес или производство за признаване на вината

3 – Моите права по време на процеса

4 – Моите права след процеса

5 – Пътни нарушения

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.