Обвиняеми (наказателни производства)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Къде се провежда процесът?

Процесът се провежда пред компетентния съд в зависимост от юрисдикцията и предмета на делото.

За леки престъпления компетентният съдия е мировият съдия и едноличните съдебни състави. С по-тежките престъпления се занимава Колегиалният съд. За престъпленията, смятани за сериозна обществена заплаха (убийство и тероризъм), компетентен е Corte d’assise.

Процесът е публичен. Ако това изискване не бъде спазено, процесът е невалиден.

Съдията може да реши по определени дела целият процес или части от него да бъдат проведени при закрити врати. Можете да поискате даден свидетел да бъде изслушан в закрито заседание, ако публичното заседание би нарушило правото ви на личен живот относно факти, несвързани с процедурите.

Решението се взема от съдията, водещ процеса. За процеси пред Corte d’assise решението се взема заедно със съдебни заседатели.

Могат ли обвиненията да се променят по време на процеса?

Обвиненията срещу вас могат да се променят по време на процеса.

Прокурорът може да повдигне нови обвинения срещу вас, ако престъплението се окаже различно от това, описано в обвинителния акт, или се появи и друго престъпление/правонарушение или утежняващо вината обстоятелство.

Можете да поискате определено време, в което да подготвите защитата си.

Какво се случва, ако се призная за виновен?

В италианската правна система не се очаква подсъдимият да се признае за виновен.

Ако не искате да има процес и желаете намален размер на наказанието, трябва да поискате от прокурора споразумение относно наказанието. Трябва да направите искането си на предварителното съдебно заседание или, ако няма такова, в самото начало на процеса.

Какви са правата ми по време на процеса?

Не сте длъжен да присъствате в съда.

Присъствието ви може да се изисква за някои определени действия, например разпознаване от свидетел.

В такъв случай, ако не се явите доброволно, съдията може да разпореди задължителното ви присъствие на процеса.

Ако искате да присъствате, но е налице сериозна пречка (болест), защитникът ви може да поиска отлагане на заседанието.

Можете да участвате и само в някои от заседанията. Ако не присъствате дори само на едно от съдебните заседания съдът постановява решение във ваше отсъствие.

Ако не разбирате езика, е задължително да имате устен преводач.

Задължително е да сте подпомогнат от адвокат и той трябва да присъства на процеса.

Имате право на личен защитник. Ако нямате средства да му платите, можете да подадете молба за правна помощ (защита, заплатена от правителството).

Ако не си определите личен адвокат, съдът ще ви определи такъв.

За повече информация, вижте информационен лист 1. Можете да освободите защитника си по всяко време. За да смените защитника, определен от съда, трябва да получите разпореждане от съдията, като изложите мотивите си.

Имате право да запазите мълчание по време на целия процес.

Ако прокурорът или някоя от страните направи искане да бъдете разпитан, можете да се съгласите или да откажете.

Разрешено е да давате показания по всяко време на процеса.

Имате право да бъдете разпитван.

Ако не кажете истината, няма да бъдете санкциониран, но съдията може да вземе това предвид срещу вас.

Ако посочите или обвините други хора, трябва да сте сигурен, че казвате истината. Ако излъжете, може да бъдете обвинен в клевета.

Какви са правата ми във връзка с доказателствата срещу мен?

В началото на процеса прокурорът, вашият защитник и всяка от другите страни поставят искания пред съдията за допускане на доказателства.

Вашият защитник може да отхвърли доказателствата, поискани от другите страни.

Вашият защитник може да поиска изслушването на свидетели и експерти и представянето на документи. Това са доказателства, с които защитникът ви може да се е сдобил чрез разследване във ваша защита. За повече информация, вижте информационен лист 2. Свидетелите и експертите се изслушват по време на кръстосания разпит на страните.

Защитникът ви може да задава въпроси както на свидетелите на прокуратурата, така и на вашите свидетели.

Защитникът ви може да обори всякакви предишни изявления на свидетелите. Разликите между предишни показания и показания, направени в съда, се вземат предвид от съдията, за да се установи дали свидетелят е надежден.

Ще бъде ли взета предвид информация за досието ми в регистъра за съдимост?

Съдията може да вземе предвид предишните ви осъждания.

Могат да ви обвинят в системно нарушаване на закона. В този случай, ако ви осъдят, наказанието ще бъде завишено.

Предишни осъждания в други държави-членки могат да се вземат предвид, ако са признати от италианските власти.

Какво се случва в края на процеса?

Когато процесът свърши, прокурорът, защитникът ви и другите страни по делото произнасят заключителни речи и представят искания.

Съдията прочита присъдата и веднага изчита обвиненията.

Присъдата е оправдателна или осъдителна.

При осъдителна присъда наказанието е глоба, лишаване от свобода или и двете.

Съдията може да произнесе условна присъда.

Ефективната присъда лишаване от свобода може да се изпълни, когато стане окончателна.

Ако съдията сметне за необходимо, може да се съгласи на или да поиска превантивно задържане под стража или домашен арест. За повече информация, вижте информационен лист 2.

При процесите пред мировия съдия възможните наказания са: глоба, домашен арест и общественополезен труд.

Условно осъждане не се прилага.

Мировият съдия може да замени наказанието с депортиране.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата на правонарушението/престъплението може да участва в наказателното производство с помощта на адвокат.

Защитникът участва в процеса, може да представя доказателствени искания и да разпитва свидетели и експерти.

Ако бъдете осъден, съдията може да постанови да заплатите нанесените щети на увредената страна.

Съдията може да постанови заплащането на щетите на увредената страна да се извърши незабавно.

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Общи правни въпроси

Въпроси в областта на наказателното право

Италианска камара на адвокатите по наказателни дела

Права на човека

Последна актуализация: 24/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.