Обвиняеми (наказателни производства)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

Как се третират дребните закононарушения, свързани с движението по пътищата?

Кодексът за движение по пътищата предвижда два вида нарушения на закона: леки престъпления и административни нарушения.

За леките престъпления като шофиране след употреба на алкохол преценката и налагането на наказание се подчиняват на същите правила, както при наказателните дела.

За дребни нарушения (като шофиране с превишена скорост или неправилно паркиране) се прилага административна процедура, която се обяснява в настоящия информационен лист.

Кой се занимава с тези нарушения?

Пътната полиция, държавната полиция, карабиниерите, „Guardia di Finanza“ [Финансовата полиция] и „Polizia Municipale“ [Общинската полиция] се занимават с пътните нарушения. В някои случаи могат да ви глобят и „ausiliari del traffico“ [пътните доброволци].

Каква е процедурата?

Ако е възможно, протоколът за нарушението се изготвя веднага и ви се връчва лично.

Ако това не е възможно, протоколът ще ви бъде изпратен в рамките на 150 дни от идентифицирането на нарушителя или на лицето, отговорно за заплащане на глобата (обикновено собственикът на превозното средство).

Какви са наказанията?

Обикновено става дума за плащане на глоба.

Може да има и други административни санкции, например, лишаване от свидетелство за правоуправление или забрана за шофиране за определен срок.

Аз съм от друга държава-членка. Има ли особени правила?

Ако карате кола с чуждестранни регистрационни табели, може да ви позволят да платите глоба в намален размер незабавно (минимална санкция). В тези случаи не можете да обжалвате.

Друга възможност е да платите „cauzione“ [депозит], равен на сумата на минималната санкция, ако превозното средство е регистрирано в държава-членка на ЕС, или равен на половината от максималната санкция в другите случаи. Можете да обжалвате дори ако сте платили „cauzione“.

Ако не платите „cauzione“, превозното средство ще ви бъде временно отнето. Ако това се случи, трябва да заплатите за отнемането и няма да ви бъде разрешено да го използвате, докато не заплатите една от гореспоменатите суми.

Ако превозното средство не бъде отнето, връчването на протокола за нарушение на лица, живеещи в чужбина, се прави в рамките на 360 дни от изготвянето му.

Какво е „verbale“ [доклад на пътната полиция]?

„Verbale“ е публичен доклад, в който се съобщават факти и се налагат наказания.

Той е неоспоримо доказателство за фактите, посочени от полицейския служител.

Можете да откажете да го подпишете или да го получите. Отказът ви трябва да се докладва, но не се отразява на валидността на доклада.

Мога ли да обжалвам?

Лицето, чието име се споменава в доклада, може да обжалва, независимо дали е правонарушител или собственик на превозното средство.

Можете да обжалвате пред префекта или пред мировия съдия.

Жалбата пред префекта трябва да се подаде лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка в рамките на 60 дни пред префектурата, където се е случило правонарушението, или пред оценяващия орган.

Жалбата пред мировия съдия трябва да се подаде лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка, в рамките на 60 дни от връчването на акта, пред службата на мировия съдия в района, където се е случило правонарушението. Трябва да присъствате в съда или лично, или чрез защитник, иначе производството ще бъде нищожно.

Ще бъдат ли вписани тези правонарушения в досието ми в регистъра за съдимост?

Тъй като това са административни правонарушения, те не се вписват в досието ви в регистъра за съдимост.

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.