Обвиняеми (наказателни производства)

Италия

В тези информационни бележки се обяснява какво се случва, когато дадено лице бъде заподозряно или обвинено в извършване на престъпление.

Съдържание, предоставено от
Италия

Кратко представяне на наказателния процес

По-долу следва кратко представяне на обичайните стадии на наказателното производство срещу пълнолетни лица.

Подробно описание на всеки етап от производството и на Вашите права можете да намерите в информационните бележки. Тази информация не замества правните консултации и предназначението ѝ е само да Ви насочи.

Наказателното производство започва, когато полицията или прокурор узнаят за деяние, което може да представлява престъпление.

След като разследването приключи, прокурорът предприема процесуални действия за започване на съдебния процес, освен ако не счете за уместно да прекрати делото.

За престъпления, които се разглеждат от съд, заседаващ в колегиален състав, съд със съдебни заседатели (Corte d’assise, орган, подобен на Кралския съд (Crown Court) в Обединеното кралство (Англия и Уелс) или съда на федералния съдебен район (Federal Judicial District) в Съединените щати) или в някои случаи от едноличен съдебен състав, при разпоредителното заседание прокурорът изпраща на съдията искане за образуване на съдебно производство.

В края на разпоредителното заседание съдът може да образува съдебен процес срещу обвиняемия или да прекрати производството.

При престъпления от компетентността на едноличен съдебен състав или мирови съдия прокурорът издава призовка или директна призовка за явяване (mandato di comparizione, citazione diretta in giudizio).

Съществуват и няколко специални процедури: съкратено производство, налагане на наказание по волята на страните (споразумение за решаване на делото), незабавно или бързо производство (giudizio immediato, giudizio direttissimo), присъда, постановена в опростено наказателно производство.

Наказателното производство обикновено протича на три етапа:

  • първа инстанция (съд със съдебни заседатели (Corte d’assise), съд, заседаващ в колегиален състав, едноличен съдебен състав или мирови съд);
  • въззивна инстанция; и
  • касационен съд (най-висшата инстанция).

На първа инстанция се събират всички доказателства, свидетелски показания и документи; производството приключва с осъдителна или оправдателна присъда.

Можете да обжалвате присъдата, постановена на първа инстанция.

Въззивният съд решава дали да потвърди първоинстанционната присъда, или да я измени изцяло или частично, или да отмени присъдата и върне делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

Решението на въззивния съд може да се обжалва пред касационния съд (най-висшата инстанция).

Касационният съд постановява решението си, с което може да обяви жалбата за недопустима или да я отхвърли, да отмени обжалваното съдебно решение, без да го върне за ново разглеждане, или да отмени решението и да върне делото на първоинстанционния съд.

След като всички етапи на производството приключат, съдебното решение става окончателно. Ако е постановена осъдителна присъда с налагане на наказание, последното подлежи на изпълнение.

Подробно описание на всеки етап от производството и на Вашите права можете да намерите в информационните бележки. Тази информация не замества правните консултации и предназначението ѝ е само да Ви насочи.

Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Ролята на Европейската комисия

Следва да се отбележи, че Европейската комисия няма никаква роля в наказателното производство в държавите членки и поради това не може да Ви съдейства при подаването на жалба. Информацията, предоставена в тези информационни бележки, има за цел просто да Ви насочи за това как можете да подадете жалба и с кого да се свържете.

Щракнете върху връзките по-долу, за да намерите необходимата информация:

1 — Моите права по време на разследването

2 — Моите права по време на съдебния процес

3 — Моите права след съдебния процес

Връзки по темата

Министерство на правосъдието

Общи правни въпроси

Въпроси в областта на наказателното право

Италианска камара на адвокатите по наказателни дела

Права на човека

Последна актуализация: 22/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.