Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Латвия

Съдържание, предоставено от
Латвия

Мога ли да обжалвам?

Имате право да обжалвате решение на първоинстанционния съд чрез подаване на жалба в рамките на 10 дни от датата на постановяване на съдебното решение. Съдът може да удължи крайния срок до 20 дни.

Жалбата трябва да бъде адресирана до непосредствено по-висшестоящата съдебна инстанция (Наказателната колегия на районен съд/Наказателният състав на Върховния съд), но трябва да бъде подадена в съда, който е постановил присъдата.

Не е възможно да се обжалват поотделно писмените и устните решения на съда, взети в хода на делото. Те могат да се обжалват единствено заедно с присъдата.

Жалба може да се подаде, ако считате, че решението на съда е погрешно - например, присъдата е твърде тежка или е налице неподходящо прилагане на правото спрямо вашето поведение (прилагане на неподходящ член или част от член от Наказателния закон) и т.н.

Какво ще се случи, ако обжалвам?

Изпълнението на присъдата се замразява, ако подадете жалба. Ако сте в затвора по време на обжалването, срокът от 10, респективно 20 дни за подаване на жалбата започва да тече от деня, когато присъдата ви бъде връчена на език, който разбирате.

Ако имате здравословни или семейни проблеми, изискващи освобождаването ви от затвора, можете да поискате преразглеждане на основанията за лишаване от свобода. Съдът не е длъжен да уважи такова искане.

Съдът ще ви уведоми за датата, на която жалбата ще бъде разгледана. Няма определен за това краен срок, въпреки че съдилищата се стараят да преразглеждат делата в разумни срокове.

Имате право да представяте нови доказателства в жалбата, като обясните защо е необходимо съдът да ги разгледа и посочите причините за непредставянето им пред първоинстанционния съд. Имате право да помолите Апелативния съд да разгледа доказателствата, ако смятате, че те са важни за обосноваване на жалбата.

Какво ще се случи на съдебното заседание пред въззивната инстанция?

Следните страни са поканени да участват в съдебното заседание пред въззивната инстанция: прокурорът, всички лица, които оспорват решението на съда, адвокатите или представителите на защитата. Жалбата ви ще бъде разгледана от екип от трима професионални съдии.

По време на заседанието преразглеждането се извършва само въз основа на вашата жалба, освен в случаите, когато съдът има съмнения относно констатациите на първоинстанционния съд.

При въззивно обжалване съдът може да вземе едно от пет възможни решения:

  • да потвърди решението на първоинстанционния съд; да го отмени и да постанови ново съдебно решение;
  • да отмени частично решението и да постанови ново съдебно решение по отношение на отменената част;
  • да отмени решението и да прекрати наказателното производство по делото;
  • да отмени решението изцяло или частично и да върне делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

Какво ще се случи, ако жалбата бъде уважена или отхвърлена?

Ако жалбата ви бъде уважена и никой друг (прокурорът/жертвата) не оспорва решението на съда по реда на касационното производство, присъдата/решението на Апелативния съд влиза в сила.

Ако жалбата ви бъде отхвърлена, имате право да обжалвате присъдата/решението на Апелативния съд по реда на касационното производство пред Отдела по наказателни дела на Сената към Върховния съд. Касационната жалба трябва да бъде подадена в рамките на 10 дни от деня на постановяване на решението на Апелативния съд. Съдът може да удължи крайния срок до 20 дни.

Имате право на обезщетение, ако бъдете оправдан или ако делото бъде прекратено на някакво правно основание.

Ако жалбата ви бъде уважена, вашето криминално досие ще се съхранява в Информационния център на Министерството на вътрешните работи на Латвия.

Въведени са много строги изисквания за подаване на касационната жалба — трябва да представите доказателства за съществено нарушение на Наказателния закон или на Закона за наказателното производство.

В някои случаи имате право да поискате възобновяване на наказателния процес, ако след влизането в сила на присъдата/съдебното решение са открити нови обстоятелства. Няма краен срок за тези преразглеждания.

В някои случаи (ако е имало значителни нарушения на Наказателния закон или на Закона за наказателното производство), дори ако не сте подали касационна жалба, адвокатът ви все още ще може да подаде молба за преразглеждане на влезлите в сила присъда/съдебно решение. Няма краен срок за подаване на молбата.

Присъдата на първоинстанционния съд влиза в сила и става окончателна, ако не бъде оспорена чрез въззивно обжалване/по реда на касационното производство. Присъдата/решението на Апелативния съд влизат в сила и стават окончателни, ако не бъдат обжалвани по реда на касационното производство. Решението на Касационния съд влиза в сила и става окончателно в деня, в който делото бъде преразгледано.

Аз съм от друга държава-членка. Могат ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте осъден на лишаване от свобода, може да бъдете изпратен обратно в родната си страна след процеса, ако компетентният орган на вашата страна поиска екстрадицията ви и ако Главната прокуратура на Латвия се съгласи да ви предаде или обратното — ако последната поиска от вашата страна да ви приеме, за да изтърпите присъдата си там. Трансферът ви не е автоматичен.

Условията за трансфер са както следва:

  • трябва да сте гражданин на страната, където ще трябва да изтърпите присъдата;
  • присъдата трябва да е влязла в сила;
  • до изтичането на присъдата ви трябва да остават най-малко 6 месеца;
  • деянието, за което сте осъден, трябва да съставлява престъпление съгласно законодателството и на вашата страна;
  • изразили сте желание да изтърпите наказанието си във вашата страна или сте се съгласили да бъдете трансфериран.

Администрацията на затвора ще ви информира за правото ви да поискате трансфер в рамките на 10 дни от получаване на заповедта за изпълнението на присъдата. Вие трябва да подадете писмена молба до Главната прокуратура на Латвия.

Ако не искате да изтърпите наказанието си във вашата страна или не сте съгласен с подобно искане от страна на органите във вашата страна, вие трябва да представите писмен отказ на Главната прокуратура на Латвия. Искането за трансфер трябва да бъде разгледано в рамките на 10 дни.

Информация за обвиненията / осъжданията

Информация за осъжданията ви в Латвия се съхранява без вашето съгласие в активната база данни на регистъра на Информационния център на Министерството на вътрешните работи на Латвия до изтичането или отмяната на присъдата. Ако ви е наложено административно наказание, информацията се пази в продължение на 1 година след изпълнението му и след това се завежда в архивите на регистъра. Това не подлежи на обжалване.

Връзки по темата

Закон за наказателното производство

Наказателен закон

Латвийски съдилища

Закон за регистъра за съдимост

Закон за обезщетяване на вреди, причинени от страна, отговаряща за производството

Последна актуализация: 12/07/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.