Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Латвия

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато едно лице е заподозряно или обвинено в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни правонарушения като пътни нарушения, за които обикновено се налага фиксирано наказание, като например глоба, преминете към Информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу:

  • Разследване
  • Действия на прокурора
  • Разглеждане на делото в съд от първа инстанция
  • Преразглеждане на делото в Апелативния съд
  • Преразглеждане на делото във Върховния съд
  • Преразглеждане на текущи съдебни решения

Подробности за всички тези етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове.

Тази информация не замества получаването на правни съвети и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хиперлинковете по-долу, за да намерите необходимата ви информация

1 – Получаване на правен съвет

2 - Моите права по време на разследването на престъплението

  • Разследване
  • Действия на прокурора
  • Някои процедурни стъпки

3 - Моите права по време на процеса

4 - Моите права след процеса

5 - Пътни нарушения

Връзки по темата

Закон за наказателното производство

Наказателно право

Органи на държавната полиция

Прокуратура

Адвокатска колегия на Латвия

Латвийски съдилища

Последна актуализация: 03/10/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.