Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Каква е компетентността на отделните съдилища?

Съществуват три вида правонарушения, като всяко от тях се разглежда от различен съд:

 • Дребно нарушение (contravention) = от полицейски съд (tribunal de police) (един съдия)
 • Леко престъпление /деликт/ (délit) = от отделението за леки престъпления (chambre correctionnelle) на районния съд (tribunal d’arrondissement) (трима съдии, с изключение на движение по пътищата: един съдия)
 • Престъпление (crime) = от наказателното отделение (chambre criminelle) на районния съд (tribunal d’arrondissement) (трима съдии)

Разглеждане на делото при закрити врата може да бъде разпоредено от съда, например ако жертвата е дете.

Доколко обвиненията могат да бъдат променени по време на процеса?

Принципът е, че дадената правна квалификация е временна и не може да обвързва съда, който разглежда делото.

За да се допусне промяна на обвиненията, трябва деянието в основата на обвинението да бъде същото.

Какво ще се случи, ако се призная за виновен по всички или по някои от обвиненията по време на процеса?

Не можете да се признаете за виновен, но можете да направите самопризнание за извършено правонарушение. Съдът може обаче да не вземе предвид самопризнание, което счита за съмнително. Въпреки това самопризнанието може да послужи като смекчаващо вината обстоятелство.

Какви са вашите права по време на процеса?

Трябва ли да присъствам на процеса? Може ли той да се проведе без мен?

Трябва да се явите в съда, освен ако не изтъкнете извинителна причина, като представите медицинско свидетелство например. В такъв случай процесът ще може да бъде отложен. Можете да натоварите адвоката си да ви представлява, освен ако съдът не изисква вашето присъствие. В случай на престъпление, вие сте длъжен да се явявате лично.

Ако живея в друга държава-членка, мога ли да участвам чрез видеоконференция? Длъжен ли съм да приема?

Възможността за участие, чрез видеоконференция, за лице, което живее в друга държава, не е предвидена от закона.

Трябва ли да присъствам през цялото време на процеса?

Да, тъй като съдът може да поиска да ви изслуша във всеки един момент.

Ще ми бъде ли осигурен устен превод, ако не разбирам езика на съда?

Правото на безплатно съдействие на устен преводач, ако не разбирате или не говорите използвания в съдебното заседание език, е основно право, гарантирано от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Материалите в преписката обаче няма да бъдат преведени.

Трябва ли да имам адвокат? Ще ми бъде ли осигурен адвокат? Мога ли да сменя адвоката си?

Имате право да се защитавате сам или да получите съдействие от защитник по ваш избор, а ако не разполагате с необходимите средства, за да платите на защитника — да получите съдействие от служебен адвокат (правна помощ). Можете да смените адвоката си по всяко време.

Мога ли да направя изказване по време на процеса? Трябва ли да говоря по време на процеса? Например да запазя мълчание, самоуличаване?

Имате право да се изказвате по всички точки на обвинението. Също така имате право да запазите мълчание по обвиненията, които са ви повдигнати.

Какви ще бъдат последиците, ако не кажа истината по време на процеса?

Ако не кажете истината по време на процеса, рискувате да получите по-тежко наказание.

Мога ли да оспоря доказателствата, представени срещу мен? Как? Защо?

Оспорването на представените срещу вас доказателства е възможно, при това с всякакви средства, като например свидетели, документи, доводи и вещи лица.

Какъв вид доказателства мога да представя в своя полза?

Съдът е длъжен да вземе предвид всички доказателства.

При какви условия мога да представя такива доказателства?

Доказателствата могат да бъдат представени при две условия: да бъдат редовно включени в преписката и да са били подложени на свободно разискване от страните в рамките на публичен дебат.

Мога ли да използвам частен детектив за събиране на доказателства в моя полза? Допустими ли са такива доказателства?

Използването на детектив за събиране на доказателства не е забранено, но е необходимо детективът да е действал напълно законосъобразно.

Мога ли аз или моят адвокат да зададем въпроси на другите свидетели по делото? Мога ли аз или моят адвокат да оспорим това, което казват?

Правото на изслушване на свидетелите следва от правата на защитата, посочени в член 6, параграф 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека. Защитата може да призове и разпита свидетели, за да постигне оневиняване, при същите условия както се призовават и разпитват свидетелите срещу вас.

Ще бъде ли взета предвид информация за вас от регистъра за съдимост?

Всяко ваше предишно осъждане, вписано в регистъра за съдимост, ще бъде предоставено на съда по време на процеса.

Ще бъдат ли взети под внимание предишни осъждания в друга държава-членка?

Не, с оглед на повторността. Да, с оглед на условията за спиране за определен срок на изпълнението.

Какви са възможните резултати от процеса?

Можете да бъдете напълно или частично оправдан. Също така можете да бъдете признат за виновен. Наказанието ще зависи от правонарушението, за което сте признат за виновен.

Наказанията за престъпление са:

 • Доживотен затвор или лишаване от свобода за срок от 5 до 30 години
 • Глоба в размер на най-малко 251 евро
 • Специална конфискация
 • Лишаване от звания, степени, изпълнение на трудови функции и обществени длъжности
 • Забрана за упражняване на някои граждански и политически права
 • Закриване на предприятие и на заведение
 • Публикуване или обявяване на видно място на присъдата или на извлечение от осъдителната присъда за сметка на осъденото лице
 • Забрана за упражняване на определени професионални дейности

Наказанията за леки престъпления са:

 • Лишаване от свобода (за срок от 8 дни до 5 години)
 • Глоба в размер на най-малко 251 евро
 • Специална конфискация
 • Забрана за упражняване на някои граждански и политически права
 • Закриване на предприятие и на заведение
 • Публикуване или обявяване на видно място на осъдителната присъда
 • Забрана за упражняване на определени професионални дейности
 • Забрана за управление на някои превозни средства
 • Ако лишаването от свобода е за срок по-малък от 6 месеца, съдията има право да го замени с общественополезен труд с продължителност от 40 до 240 часа.

Полицейските наказания са:

 • Глоба в размер на 25—250 евро, освен ако законът не предвижда друго
 • Специална конфискация
 • Забрана за управление на някои превозни средства

Осъден сте да изтърпите наказание лишаване от свобода; какви са възможностите за изпълнение на това наказание?

В Люксембург генералният държавен прокурор (procureur général d’Etat) определя начините на изпълнение на наказанията „лишаване от свобода“ без намесата на съдия.

Възможни са различни варианти на изпълнение:

Разсрочено изпълнение (изпълнение на части)

Разсрочването позволява на задържания, който не е опасен, да изтърпи срока на присъдата в рамките на договорени отрязъци от време.

Полусвободен режим

Този режим дава възможност на задържания да извършва професионална дейност или да учи или се обучава навън.

Условно освобождаване

Позволява освобождаване след изтърпяване на половината от срока на наказанието.

Отпуск от изтърпяване на наказание

Отпускът от изтърпяване на наказание е разрешение за напускане на пенитенциарното заведение, било за част от деня, било за периоди от двадесет и четири часа, като това време се взема предвид при изчисляване на продължителността на наказанието.

Отлагане на изпълнението на наказание

Предвид условното или окончателното освобождаване, може да бъде допуснато отлагане на изпълнението на наказанието на осъдени лица, чието развитие по време на предходните отпуски е оценено като положително.

Електронна гривна

Все още няма закон, който детайлно да урежда нейното използване.

Каква е ролята на жертвата по време на процеса?

Жертвата може да бъде изслушана като свидетел. Тя може също така да се конституира като граждански ищец, т.е. да поиска изплащането на обезщетение. Тя може да вземе становище по правонарушението, за което е повдигнато обвинение, и неговите последици. Тя може да обжалва съдебните решения, но единствено по отношение на интереса си в гражданския си иск.

Връзки по темата

Организация на съдилищата

Наказателен кодекс (Code pénal)

Кодекс за наказателно разследване (Code d’instruction criminelle)

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.