Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Нарушенията, свързани с движението по пътищата, се уреждат от Кодекса за движение по пътищата, в който по-специално са включени нарушенията, свързани с консумацията на алкохол, нарушенията, свързани със скоростта, и нарушенията, свързани с поведението при произшествие.

Какви са нарушенията, свързани с консумацията на алкохол?

Трябва да се прави разграничение според нивата. Изходното ниво, от което консумацията на алкохол става наказуема, е 0,5 г на литър кръв. От това ниво нагоре компетентен е полицейският съд — tribunal de police (тежко нарушение) до ниво от най-малко 1,2 г на литър кръв, което е прагът, от който нататък компетентен става наказателният съд за леки престъпления — tribunal correctionnel (деликт — délit).

Законът предвижда и случая на явни признаци на алкохолно опиване. Всъщност, дори нивото ви да е под 0,5 г на литър кръв, ако показвате явни признаци на алкохолно опиване, ще бъдете третиран както ако имахте най-малко 0,5 г на литър кръв. По същия начин, при ниво между 0,5 и 1,2 г на литър кръв, но при наличие на явни признаци на алкохолно опиване на водача, третирането ще бъде както ако нивото беше най-малко 1,2 г на литър кръв.

Какви санкции могат да ви бъдат наложени?

Могат да ви бъдат наложени следните наказания: „лишаване от свобода“, глоба, „лишаване от правоуправление на МПС“ (временно, окончателно, незабавно отнемане) или конфискация. Санкциите варират според тежестта на нарушението.

Какви са нарушенията, свързани със скоростта?

Нарушенията, свързани със скоростта, са общо три:

Обикновено нарушение

Това е всяко превишаване на скоростта, което не попада в друга категория. Санкцията за обикновено нарушение е заплащане на глоба, придружена с предупреждение, и случаят се приключва.

Тежко нарушение

Санкцията е глоба (от 25 до 500 евро).

Деликт, свързан с голяма скорост (само при повторно извършване след първо тежко нарушение)

Санкцията е глоба (от 500 до 10 000 евро) и наказание „лишаване от свобода“ (за срок от 8 дни до 3 години) или едно от тези наказания.

За повече подробности, а именно за праговете за превишена скорост и тяхното категоризиране според тежестта им, направете справка на страницата на министерството на транспорта.

Какви са нарушенията, свързани с поведението при произшествие?

Бягство от мястото на произшествието

При произшествие (независимо от естеството или размера на щетата) трябва да останете на местопроизшествието до момента, в който приключи установяването на всички факти; в противен случай се считате за избягал от мястото на произшествието.

В случай на бягство от мястото на произшествието може да ви бъде наложено наказание „лишаване от свобода“, глоба и „лишаване от правоуправление на МПС“.

Неоказване на помощ на лица, намиращи се в опасност

Неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност, е наказуемо, ако без сериозна опасност за самия вас или за другиго, вие умишлено не се притечете на помощ или не окажете помощ на лице, което е изложено на сериозна опасност, след като положението на това лице е констатирано от самия вас или това положение ви е било описано от лицата, които искат вашата намеса.

За неоказването на помощ на лице, което се намира в опасност, може да ви бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от осем дни до пет години и глоба от 251 до 10 000 евро или само едно от тези наказания.

Причиняване на лека и тежка телесна повреда по непредпазливост и на смърт по непредпазливост.

Случаят ще се разглежда от съд като отделен случай, несвързан с движението по пътищата.

Връзки по темата

Транспортен отдел (Département des transports), превишена скорост

Новостите в областта на движението по пътищата

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.