Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Обвиняеми (наказателни производства)

Люксембург

В тези информационни листове се обяснява какво се случва, когато сте заподозрян или обвинен в престъпление, което е предмет на съдебен процес. За информация относно дребни нарушения, като нарушения на правилата за движение по пътищата, които обикновено се санкционират с фиксирано по размер наказание, като глоба, преминете към информационен лист 5. Ако сте жертва на престъпление, можете да намерите пълна информация за правата си тук.

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Кратко представяне на наказателния процес

Стандартните етапи на наказателния процес са представени накратко по-долу:

 • процесът започва със съобщаване за извършено престъпление чрез жалба, изхождаща от жертвата, или чрез съставен от полицията протокол за извършено престъпление или деликт
 • по заповед на държавния прокурор (Procureur d’Etat) се извършва предварително разследване
 • полицията разпитва заподозрените лица и може да ги задържи най-много за 24 часа
 • ако държавният прокурор определи съдия-следовател (juge d’instruction), той решава дали да ви обвини, т.е. официално да повдигне обвинение за извършването на правонарушение, и след това ви разпитва
 • съдията може да нареди арестуването ви от полицията и да ви задържи под стража: имате право да поискате временното си освобождаване от съвещателния състав (chambre du conseil) на районния съд (tribunal d’arrondissement)
 • съдия-следователят разследва уличаващите и оневиняващите доказателства
 • когато приключи, съдия-следователят предава преписката на прокурора, който предлага прекратяване (край на наказателното преследване без предприемане на по-нататъшни действия) или предаването ви на съд, за да бъдете съден. Имате право да обжалвате предаването на съд
 • явявате се на съдебните заседания на съда, разглеждащ наказателни дела
 • с постановената от него присъда сте оправдан или осъден
 • имате право на въззивно обжалване и да бъдете съден повторно от апелативния съд (Cour d’appel)

Подробности за всички етапи на процеса и за вашите права могат да се намерят в информационните листове. Тази информация не може да замести консултацията с адвокат и предназначението ѝ е само да ви упъти.

Роля на Европейската комисия

Моля, обърнете внимание, че Европейската комисия не играе никаква роля в наказателното производство в държавите-членки и не може да ви помогне, ако имате оплакване. Тези информационни листове съдържат информация за това как да подадете оплакване и до кого.

Следвайте хипервръзките по-долу, за да намерите необходимата ви информация.

1 ― Консултация с адвокат

2 ― Моите права по време на разследването

 • Разпит/предварително полицейско разследване
 • Арест (включително Европейска заповед за арест)
 • Разпит от съдия-следовател и задържане под стража
 • Заседание на съвещателния състав за вземане на решение за освобождаване
 • Водене на следствие по случая от държавния прокурор/съдия-следователя и правата на защитата
 • Процедура по приключване на следствието и предаване на съда

3 ― Моите права по време на процеса

4 ― Моите права след процеса

5 ― Нарушения на Кодекса за движение по пътищата и други дребни нарушения

Последна актуализация: 05/04/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.