Обвиняеми (наказателни производства)

Малта

Леките пътнотранспортни нарушения, известни също като закононарушения или нарушения, посочени в законово приложение (scheduled offences) се разглеждат по административен път от Комисаря по правосъдието.

Съдържание, предоставено от
Малта

Каква е процедурата при леки пътнотранспортни нарушения?

Процедурата за разглеждане на леки пътнотранспортни нарушения, например шофиране с превишена скорост или неправилно паркиране, не се различава от процедурата, предвидена за леките закононарушения, които се разглеждат от магистратски съд.

Пътнотранспортнитее нарушения се разглеждат от Комисаря по правосъдието.

Ще бъдете призован да се явите пред Комисаря по правосъдието. . Призовката ще съдържа кратко описание на предявеното обвинение, както и предупреждение, че неявяването Ви ще бъде счетено за признаване на обвинението. В призовката ще бъде упоменато и наказанието, което може да Ви бъде наложено ако бъдете признат за извършител на нарушението.

В срок до три дни преди насрочената дата на изслушването можете да отклоните повдигнатото Ви обвинение чрез заплащане на глоба, като в този случай необходимостта от явяването Ви пред комисаря отпада. Ако изберете да оспорите повдигнатото обвинение се образува състезателно производство, в рамките на което представителят на обвинението и Вие излагате своите тези и аргументи. Въз основа на това, комисарят преценява дали сте извършили описаното в призовката нарушение, посочено в законово приложение (scheduled offence).

Ако комисарят прецени, че сте извършил нарушението, ще бъдете признат за виновен и задължен да заплатите глоба, която не може да надвишава хиляда сто шестдесет и четири евро и шестдесет и девет цента (€ 1,164.69). Минималният размер на глобата, която може да Ви бъде наложена, е двадесет и три евро и двадесет и девет цента (€ 23.29). Ако законът предвижда това, заедно с наложената глоба комисарят може да разпореди конфискацията на предмет, използван за извършване на нарушението и/или да обяви свидетелството Ви за правоуправление за невалидно или да го отнеме за определен срок.

Обвинения за извършени нарушения, посочени в законово приложение (scheduled offences) могат да бъдат предявявани и срещу надлежно призовани граждани на други държави членки. Ако сте надлежно призован и не се явите се счита, че приемате обвиненията. Ако не можете да се явите лично, имате право да упълномощите свой близък роднина или адвокат да се явят от Ваше име.

Ако не сте удовлетворен от решението на комисаря можете да го обжалвате в срок от тридесет дни пред магистратски съд, като поискате решението да бъде изменено или отменено.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в полицейското ми досие?

Нарушенията няма да бъдат отразени в полицейското Ви досие или свидетелството Ви за съдимост.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.