Defendants (criminal proceedings)

Малта

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.  For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Съдържание, предоставено от
Малта

Summary of the criminal process

You will always be arraigned before the Court of Magistrates. If you are arraigned under arrest, the Court must first decide whether your continued detention is founded on a provision of law and then inform you that you may request bail. If you are not arraigned under arrest, you will be notified of the charges and of the date when you must appear in court for the first hearing.

There are three different types of trials depending on the seriousness of the charges brought against you:

Summary proceedings before the Court of Magistrates

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Proceedings before the Court of Magistrates following the compilation of evidence

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police and the Attorney General
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Trial by jury

 • Preliminary pleas and pleas relating to the admissibility of evidence
 • Reading out of the bill of indictment
 • Address by the Prosecution
 • Prosecution's case conducted by the Attorney General
 • Defence's case
 • Reply by the Prosecution
 • Rejoinder by the Defence
 • Summing-up
 • Verdict
 • Sentence

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Arrest
 • The first court hearing
 • Preparation of the case pre-trial
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Criminal Code

Last update: 04/05/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Консултиране с адвокат

Намиране на адвокат

Ако нямате собствен адвокат, най-добрият начин да си намерите такъв е чрез официалната интернет страница на Връзката отваря нов прозорецКамарата на адвокатите. Ако сте задържан под стража, ще трябва да поискате достъп до страницата, тъй като няма да разполагате с интернет.

Заплащане на адвокатски хонорар

Служебният защитник е независим адвокат, чиито хонорари се заплащат от държавата. Той е на разположение и предоставя консултации по всяко време на денонощието, като ще ви информира за правата ви и ще гарантира, че няма да направите или кажете нещо, което може да навреди на интересите ви в рамките на разследването.

Право на безплатен адвокат имате обаче единствено, ако не можете да си позволите да заплатите адвокатски хонорар. Не се правят проверки на финансовите ви възможности. Правото на безплатна правна помощ се определя от това дали работите или сте безработен. Ако не работите, държавата ще ви осигури служебен адвокат преди разпита от полицията и преди явяването ви в съда.

Ако се явите на съдебно заседание без адвокат, съдът ще ви предложи да наемете такъв, освен ако не настоявате, че не ви е необходим адвокат.

Ако можете да си позволите собствен адвокат, ще трябва лично да го ангажирате, тъй като нямате право на правна помощ. Преди да ангажирате адвокат е желателно да се договорите за хонорара му.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

2 – Моите права по време на разследването на престъпление

Следствено дело може да бъде образувано по сигнал на държавен служител, при получаване на информация от представител на обществеността или на жалба от пострадало лице. Разследване може да започне и при залавянето на лице в момента на извършване на престъпление.

Кои са различните етапи на досъдебното производство?

Разследване

Полицията може да поиска от лицето да се яви в полицейското управление за разпит. На този етап целта е да се установи дали съществуват достатъчно доказателства, уличаващи определено лице в извършването на престъпление. Това лице може да бъде различно от извиканото за разпит лице.

Предварително задържане

Ако полицията счита, че съществуват достатъчно доказателства, които уличават дадено лице в извършването на престъпление, то може да бъде арестувано с цел да бъде задържано за определен период и официално разпитано от полицията. Целта на този етап е да се прецени дали на лицето може да бъде предявено обвинение за извършено престъпление.

Изслушване пред първоинстанционния съд

Ако на дадено лице бъде повдигнато обвинение, то се призовава в съда за предявяване на обвинението. Ако на лицето бъде повдигнато обвинение докато се намира под арест, съдът първо се произнася доколко е законосъобразно да бъде продължена наложената мярка за неотклонение и след това информира въпросното лице, че има право да поиска освобождаване под гаранция.

Преди съдебния процес

Преди на делото да бъде даден ход, прокуратурата трябва да събере и представи всички доказателства, които доказват или опровергават вината на обвиняемия. При по-тежки престъпления е необходимо прокуратурата да представи пред съда достатъчно доказателства за основателността на повдигнатото обвинение.

Прокуратурата, която на този етап се ръководи от действията на полицията, не е длъжна да разкрие информация за начина, по който ще докаже тезата си, нито да информира обвиняемия или неговия адвокат за нея и за това с какви доказателства разполага. Адвокатът на обвиняемия може да работи с него за събиране на доказателства в подкрепа на собствената му теза.

Обикновено преди същинския съдебен процес се провеждат няколко предварителни изслушвания.

Моите права по време на разследването

За подробна информация относно етапите на досъдебното разследване вижте следните връзки:

Разследване (1)

Защо полицията може да желае да ме разпита?

Полицията може да потърси съдействието ви в хода на следствените действия и да ви разпита ако счита, че по някакъв начин сте участвал в извършването на престъпление или сте в състояние да подпомогнете разследването.

Ще бъда ли информиран за моите права?

Полицията не следва да ви разпитва с цел получаване на доказателства, без преди това да ви е информирала за правата ви.

Когато в хода на разследването се явите доброволно в полицейско управление или служба, можете да си тръгнете по всяко време освен и докато не бъдете информиран, че сте арестуван.

Какво ще се случи, ако не говоря езика?

Ако не разбирате езика, полицията ще ви осигури преводач, чийто услуги можете да ползвате безплатно. Преводачът трябва да преведе предупреждението, въпросите на полицията и вашите отговори.

Мога ли да ползвам адвокат?

По време на разпита нямате право на адвокат. Преди разпита, обаче, имате право да проведете едночасов разговор с адвокат. Ако се нуждаете от преводач, той или тя ще преведе и разговора с адвоката.

Ако познавате адвокат, можете да помолите полицията да се свърже с него от ваше име. Ако не познавате адвокат, полицията ще ви предостави списък на адвокатите от Камарата на адвокатите, сред които можете да направите своя избор. Ако не можете да си позволите адвокат, полицията ще се свърже със служебен адвокат от ваше име. Служебният адвокат е на разположение по всяко време на денонощието. За допълнителна информация, вижте Връзката отваря нов прозорецКонсултиране с адвокат.

Трябва ли да отговарям на въпросите на полицията?

Имате право да запазите мълчание. Всичко, което кажете, може да бъде записано и използвано по време на съдебния процес. Ако искате да отговорите на въпросите обаче, може да е във ваш интерес да го направите. Ако изберете да се консултирате с адвокат и след това упражните правото си да запазите мълчание, това мълчание може да бъде счетено за потвърждение на събраните доказателства за вина.

Може ли да бъда претърсен или да ми бъде поискано да дам образци за сравнително изследване или пръстови отпечатъци?

Ако не сте задържан, образци за сравнително изследване могат да се вземат единствено с ваше писмено, предварително съгласие. Ако сте задържан под стража, образци от интимно или неинтимно естество могат да се вземат единствено с ваше съгласие. Ако откажете да дадете образци от неинтимно естество (например, пръстови отпечатъци) може да бъдете задължен да го направите по силата на издадена съдийска заповед.

Задържане (2)

Защо може да бъде извършен арест?

Всеки полицай може без заповед да арестува всяко лице, заловено в момента или непосредствено след извършването на престъпление, наказуемо с лишаване от свобода, или основателно подозирано за току-що извършено престъпление или такова, което може да извърши в бъдеще.

Полицията може да извърши арест и в следните случаи:

 • самоличността на лицето е неизвестна;
 • съществува съмнение относно верността на предоставените от лицето данни;
 • лицето не е предоставило задоволителни данни за адрес, на който може да се връчи призовка;
 • необходимост да се попречи на лицето да причини телесна повреда на себе си или на друго лице или да причини загуба или нанесе вреда върху имущество;
 • необходимост да се предотврати извършването на престъпление срещу общественото приличие и морал;
 • съществуват основания да се счита, че арестът е необходим, за да се защити дете или друго уязвимо лице.

Какво ще ми бъде казано във връзка със задържането ми?

Ако бъдете арестуван, трябва да бъдете информиран за това, въпреки че действието е очевидно. Трябва да ви бъде съобщена и причината за ареста. Лицето, което ви арестува, не може да упражнява тормоз или насилие върху вас, да ви обездвижва или да ползва други средства за постигане на физическо надмощие, освен при крайна необходимост или оказана съпротива при ареста.

Не говоря местния език. Мога ли да ползвам преводач?

Ако не разбирате местния език, полицията трябва да ви осигури преводач и да не ви разпитва до пристигането му/ѝ.

Мога ли да разговарям с адвокат?

Всяко арестувано лице има право на консултация със служебния адвокат. Нейната продължителност, обаче е ограничена до един час преди началото на разпита. Полицията ще се свърже с адвокат от ваше име. За допълнителна информация вижте информационния лист относно разследването (3). Можете да получите консултация и по телефона.

Имате право да разговаряте с адвокат лично. Ако ви е необходим преводач, той трябва да присъства, докато разговаряте с адвоката си, както и когато разговаряте с полицията.

Трябва ли да отговоря на въпросите на полицията?

Имате право да запазите мълчание. Всичко, което кажете, може да бъде записано и да бъде използвано по време на съдебния процес. Ако изберете да се консултирате с адвокат и след това упражните правото си да запазите мълчание, това мълчание може да бъде счетено за потвърждение на уличаващите ви доказателства.

Какво ще се случи, ако кажа нещо, което накърнява интересите ми?

Имате основното право да не казвате нищо уличаващо и ще бъдете предупреден, че имате право да запазите мълчание. Ще бъдете предупреден и за последствията, ако не упражните правото си да запазите мълчание. Това означава, че от вас не се изисква да дадете информация на полицията, която може да ви уличи в престъпление.

Неспособността ви да обясните определени подробности, например защо сте бил на определено място в даден момент или защо определени предмети са били във ваше владение, не може да се използва като основа за заключения, но може да се отрази отрицателно върху преценката на участието ви в случая.

Мога ли да се свържа с приятел или близък?

Полицията е длъжна незабавно да ви информира за правото ви да поискате ваш близък или приятел да бъде информиран за задържането ви и за това къде се намирате, освен в случай на основателно подозрение, че лицето е взело участие в разследваното престъпление.

Аз съм от друга държава членка. Мога ли да се свържа с посолството на своята държава?

Обикновено от полицията ще ви посъветват или предложат да се свържете с посолството на вашата страна, така че то да бъде уведомено за задържането ви и причините за него и, при необходимост, да ви препоръча адвокат.

Ще ми бъдат ли снети пръстови отпечатъци? Може ли да ми бъде взета ДНК проба?

Пръстови отпечатъци и ДНК проба могат да бъдат взети единствено с ваше съгласие. При отказ за снемане на пръстови отпечатъци, може да бъдете задължен да го направите по силата на издадено съдебно разпореждане, но не можете да бъдете задължен да дадете ДНК проба.

Може ли да бъда претърсен?

Може да бъдете претърсен от полицейски служител, ако съществуват основателни подозрения, че представлявате опасност за себе си или за другите, с цел отнемане на предмети и пособия, които могат да бъдат използвани за бягство след задържане под стража или могат да представляват доказателство за извършено престъпление.

Когато арестуващият ви служител основателно подозира, че укривате свързан с престъплението предмет, той може да поиска от съдия да разпореди да бъдете подложен на освидетелстване. Съдията назначава експерт от вашия пол, който да извърши освидетелстването, или с ваше предварително съгласие — медицинско лице, което да направи това.

Колко дълго мога да бъда задържан от полицията?

След като бъдете арестуван, полицията може да ви задържи в продължение на четиридесет и осем (48) часа. Ако не бъдете освободен шест часа след ареста, арестуващият служител трябва да уведоми съдия за ареста, като предостави подробна информация относно времето и мястото, където сте задържан. След изтичането на четиридесет и осем часа полицията е длъжна да ви предяви обвинение в престъпление, да ви освободи под гаранция или да ви освободи безусловно.

Какво ще се случи, ако бъда арестуван с Европейска заповед за арест?

Ако държава членка е издала Европейска заповед за арест, можете да бъдете арестуван в друга държава членка и да бъдете върнат в издалата заповедта държава след като бъдете изслушан от съдия. При необходимост, можете да ползвате адвокат и преводач.

Първо изслушване пред първоинстанционния съд (3)

Какво е значението на първото изслушване пред първоинстанционния съд?

Има две различни ситуации:

 • Ако сте задържан и се намирате в полицейския арест, целта на изслушването пред първоинстанционния съд е да ви бъде предявено обвинение. След това съдът първо се произнася по това доколко е законосъобразно да продължи да се прилага наложената ви мярка за неотклонение и след това ви информира, че имате право да поискате освобождаване под гаранция;
 • Ако ви е повдигнато обвинение без да сте задържан в полицейския арест, целта на изслушването пред първоинстанционния съд е да ви бъде предявено обвинението и да изслушате доказателствата на прокуратурата в подкрепа на тезата на обвинението.

Ако сте задържан под арест, трябва да се явите пред съда колкото е възможно по-бързо след като ви бъде повдигнато обвинение, за да изслушате доказателствата, които се представят от прокуратурата в подкрепа на обвинението и съдът да прецени дали трябва да бъдете освободен под гаранция или не.

Ако не сте задържан от полицията, ще бъдете уведомен за обвиненията и за датата, на която трябва да се явите в съда за първото изслушване пред първоинстанционния съд.

Имам ли право на адвокат?

Когато се явявате в съда имате право на адвокат по ваш избор. Ако не можете да си позволите такъв, държавата ще ви осигури правна помощ. За допълнителна информация вижтеВръзката отваря нов прозорец Консултиране с адвокат.

Ще ми бъде ли осигурен преводач, ако не говоря езика?

Ако не разбирате малтийски, но говорите английски, процесът ще се проведе на английски език. Ако не разбирате английски, процесът ще се проведе на малтийски език и ще ви бъде назначен преводач, който да ви съдейства. Услугите на преводача са безплатни.

Трябва ли да говоря в съда?

Имате право за запазите мълчание. Ще бъдете попитан обаче, дали се признавате за виновен или невинен по обвиненията. Вашият адвокат ще ви посъветва как да пледирате.

Трябва ли да дам каквито и да било други сведения?

Преди да пледирате по основния въпрос — дали сте виновен или невинен — ще бъдете помолен да отговорите на няколко основни въпроса основно свързани със самоличността и местожителството ви, без да полагате клетва.

Ще бъда ли освободен или задържан след заседанието?

Решението дали да бъдете освободен под гаранция или не ще се вземе от съда по време на заседанието.

Обикновено, ако имате чисто съдебно минало и не представлявате риск за обществото, ще бъдете освободен под гаранция при определени условия. Ако съдът реши да откаже освобождаване под гаранция, ще бъдете отведен в затвор до следващото изслушване, когато можете отново да поискате освобождаване под гаранция. Съдът не може да реши да откаже освобождаване под гаранция преди началото на съдебния процес. Освобождаване под гаранция можете да поискате на всеки етап от производството.

Ако сте чужденец, обикновено съдът не позволява освобождаване под гаранция, освен ако нямате постоянен адрес.

Мога ли да напусна страната преди съдебния процес?

Ако предоставите достатъчно гаранции че ще се върнете за процеса, можете да напуснете страната, но трябва да се връщате за всички изслушвания в съда. Ако не успеете да присъствате на което и да било от изслушванията, ще бъде издадена заповед за повторното ви арестуване. Може също да бъдете обвинен в престъплението нарушаване на условията на освобождаването под гаранция. В повечето случаи едно от условията за освобождаване под гаранция е да не можете да напускате страната, но това условие може да се промени на някой от последващите етапи на производството.

Подготовка на делото в досъдебното производство (4)

Какво ще се случи преди съдебния процес?

Преди процеса прокурорът (Attorney General) събира всички доказателства по делото, за да гарантира, че тезата е достатъчно стабилна, за да се оправдае провеждането на съдебен процес. Доказателствата се събират по време на фазата „събиране на доказателства“. На този етап от производството вие присъствате и можете да получите помощ от вашия адвокат. Можете да подложите на проверка доказателствата чрез кръстосан разпит на свидетелите на прокуратурата, както и да представите собствени доказателства.

Делото винаги ли стига до съд?

Магистратският съд, който ръководи събирането на доказателствата, може да прецени, че няма основания за даване на ход на делото и да ви освободи. Ако бъдете освободен и прокурорът не е съгласен с констатациите на съда, в срок от един месец той може да подаде молба пред Наказателния съд за повторното ви задържане под стража. Прокурорът може да ви освободи дори ако магистратският съд даде ход на делото. Законът не предвижда алтернатива на провеждането на съдебен процес.

Мога ли да се призная за виновен преди съдебния процес?

Можете да се признаете за виновен при предявяването на обвинението и, ако наказанието за предявените ви обвинения не надвишава десет години лишаване от свобода, магистратският съд ще пристъпи към произнасяне на присъда. Тази присъда, с някои изключения, ще бъде отразена в свидетелството ви за съдимост.

Ако се признаете за виновен по обвиненията пред наказателен съд, няма да се свикват съдебни заседатели и съдът ще произнесе присъдата.

Може ли обвиненията срещу мен да бъдат променени преди съдебния процес?

Възможно е обвиненията да бъдат изменени преди процеса в зависимост от събраните доказателства. Прокурорът може да включи в обвинителния акт всяко обвинение, предявено въз основа на събрани доказателства. Възможно е преди процеса обвиненията или част от тях да отпаднат.

Какви доказателства ще събере прокуратурата?

Прокуратурата ще разпита свидетели по делото, ще събере веществени доказателства и ще назначи съдебномедицински експертизи. Тя може например да изземе документи от дома или работното ви място. Магистратският съд може да разпореди всякаква проверка, претърсване, следствен експеримент или друго следствено действие, необходимо за възможно най-изчерпателното разследване на случая. Ако счете, че това е от значение за делото, съдът може също така да разпореди вещо лице да освидетелства всяка част от вашето тяло или от тялото на лицето, срещу което или с което е извършено престъплението.

Мога ли да предотвратя събирането на определени доказателства от страна на прокуратурата?

Допустимостта на доказателствата не се обсъжда на етапа на тяхното събиране. Допустимостта на доказателствата, които прокуратурата възнамерява да представи, можете да оспорите в рамките на срок, който започва да тече от датата, на която получите обвинителния акт. Независимо от това, ако доказателствата са явно недопустими, магистратският съд ще прецени дали да ги отхвърли като недопустими.

Кога ще разбера какви са доказателствата срещу мен?

Заедно с адвоката си ще присъствате на събирането на доказателствата и ще имате възможност да проведете кръстосан разпит на свидетелите на обвинението, както и да се запознаете с веществените доказателства.

Какво ще се случи, ако живея в друга държава членка?

Ако получите разрешение да се върнете в родната си страна, трябва да пътувате за всяко съдебно изслушване преди процеса.

Ако бъда осъден, може ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Независимо дали сте осъден или оправдан, не можете да бъдете повторно съден за същото престъпление. Решението за това дали се води повторно дело обаче, зависи от съда, на който делото е подсъдно, тъй като магистратският съд, който ръководи събирането на доказателствата, няма право да се произнася дали да сте съден повторно за престъпление, за което вече сте бил подсъдим.

Подготовка на делото от защитата (5)

Какво ще се случи преди съдебния процес?

Ако делото се гледа от магистратски съд, обвинението ще събере и представи доказателствата си преди вие да подготвите своята теза. Можете да проведете кръстосан разпит на свидетелите на прокуратурата, след като те дадат показания, или да си запазите правото на кръстосан разпит за по-късен етап.

Ако делото се гледа от Наказателен съд, където процедурите са по-формални, трябва да подготвите списък със свидетели и други предварителни пледоарии в рамките на сроковете, които започват да текат от датата, на която получите обвинителния акт.

Кога трябва да подготвя защитата си?

Няма конкретни срокове за подготовка на защитата при процес пред Магистратски съд. Когато прокуратурата приключи с изложението на тезата си, ще ви бъде определена дата, на която да започнете да представяте защитата си. От вас не се изисква да приключите с изложението на защитата си в рамките на едно заседание.

Когато получите обвинителен акт за процес пред Наказателен съд, разполагате със срок от 15 работни дни, за да уведомите за всякакви предварителни пледоарии, да посочите свидетели и да представите документи и други доказателства, които възнамерявате да използвате по време на процеса. Този срок е окончателен и е желателно да говорите с адвокат веднага щом получите обвинителния акт.

Ще получа ли информация за свидетелите и другите доказателства срещу мен?

В случай на процес, който се гледа от Магистратски съд, свидетелите на обвинението ще бъдат изслушани и доказателствата ще бъдат представени във ваше присъствие. Преди да подготвите защитата си можете също да поискате копие от документите по делото, които включват преписи от доказателства и копия от други представени доказателства.

В случай на процес, който се гледа пред Наказателен съд, прокурорът трябва да подаде актовете по производството заедно със списък на свидетелите и документите, които възнамерява да представи на процеса. Ще получите уведомление със списъка на свидетелите и на документите заедно с обвинителния акт. Можете също да поискате копие от актовете по производството от регистъра към съответния наказателен съд.

Мога ли да предотвратя събирането на определени доказателства от страна на прокуратурата?

В случаите на процес, който се гледа пред Магистратски съд можете да предотвратите представянето на доказателства от страна на прокуратурата, когато тези доказателства са недопустими, т.е. по закон не могат да бъдат допуснати. Това може да се направи незабавно или на по-късен етап от производството.

След като ви бъде предявен обвинителен акт и ако срещу доказателствата, които прокуратурата има намерение да представи, е повдигнато възражение в предвидения за това срок, Наказателният съд ще определи дата за изслушване на пледоариите. Съдът ще отложи решението по делото, така че то да бъде постановено след изслушването на пледоариите на страните. Ако желаете да обжалвате постановеното решение трябва да подадете жалба пред Апелативния наказателен съд, незабавно след произнасянето на решението на съда. Разполагате с три работни дни, в рамките на които да подадете такава жалба.

Ако бъда осъден, може ли да бъда съден отново за същото престъпление?

Независимо дали сте осъден или оправдан, не можете да бъдете съден отново за същото престъпление. Забраната за двойна наказуемост за същото престъпление може да бъде изтъквана пред Магистратския съд по всяко време, с изключение на етапа на събиране на доказателствата.

Забраната за двойна наказуемост за същото престъпление може да изтъквана пред Наказателния съд като предварителна теза. Този довод обаче може да бъде повдигнат на всеки етап от самия съд, когато към въпроса не е направена конкретна препратка.

За това престъпление вече съм бил съден в друга държава членка. Какво ще се случи?

Магистратският съд или Наказателният съд ще проверят съдържанието на постановеното в друга държава членка решение и ще ви освободят, ако стигнат до извода, че престъплението е същото, за което вече сте бил осъден или оправдан.

Колко дълго ще продължи процесът?

Процесът пред Магистратския съд ще се проведе на няколко заседания, които могат да се свикат в разстояние на седмици или месеци помежду им.

Повечето процеси пред Наказателния съд не продължават повече от седмица. Процесите за тежки престъпления обаче могат да отнемат повече време.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

3 – Моите права в съда

Къде ще се проведе съдебният процес?

Съдът, който ще разгледа Вашето дело, е магистратски или наказателен, в зависимост от тежестта на повдигнатите срещу Вас обвинения.

Процесът ще бъде публичен, освен в определени случаи, например по дела, които налагат запазване на самоличността на пострадалото лице в тайна.

Ако делото се гледа от магистратски съд, решението по него се произнася от председателя на съдебния състав. Решенията по дела, гледани от наказателен съд, се вземат от съдебните заседатели. Ако съдебните заседатели признаят обвиняемия за виновен, присъдата се произнася от съдията, председателстващ съдебния състав.

Могат ли обвиненията да бъдат променяни по време на съдебния процес?

Обвиненията могат да бъдат изменяни, когато делото се гледа от магистратски съд. Прокуратурата може да поиска изменение на обвинителния акт ако от доказателствата е видно,, че друго обвинение е по-подходящо или ако е допусната грешка в първоначалните обвинения. Обвиненията могат също да бъдат оттеглени или заменени.

Ако делото Ви се гледа от наказателен съд, след като сте се признал за виновен или сте пледирал невинен, обвиненията могат да бъдат изменяни в ограничени случаи, при условие че новите обвинения не са по-тежки от първоначално предявените.

Ако сте се признал за виновен по всички обвинения, съдът пристъпва към произнасяне на присъдата. Ако сте се признал за виновен само по част от обвиненията, съдът дава ход на делото, освен ако обвиненията не бъдат оттеглени от прокуратурата или междувременно не бъдат предявени други обвинения.

Какви са моите права по време на съдебния процес?

Присъствието Ви на всички заседания по делото е задължително.

Ако живеете в друга държава членка не можете да участвате в процеса чрез видео връзка.

Ако не разбирате малтийски език, но сте англоговорящо лице, процесът ще се проведе на английски език. Ако не разбирате английски, процесът ще се проведе на малтийски език и ще Ви бъде назначен преводач, който ще Ви окаже необходимото съдействие.

Свободен сте да водите собствената си защита, но обикновено съдилищата настояват да ангажирате адвокат, който да Ви окаже необходимото съдействие. Ще Ви бъде назначен адвокат. Ако Ваш адвокат е дежурният адвокат за правна помощ, нямате право да го смените. Това можете да направите единствено ако сте ангажирал собствен адвокат.

По време на процеса не сте длъжен да говорите и от мълчанието Ви не могат да се правят заключения. Ако решите да свидетелствате, не можете да откажете да отговорите на уличаващи Ви въпроси, свързани с предявените Ви обвинения.

Даването на неистински показания може сериозно да компрометира надеждността Ви и да доведе до повдигането на обвинения в лъжесвидетелстване.

Какви са моите права по отношение на доказателствата срещу мен?

Като цяло можете да оспорите доказателствата, които са представени срещу Вас. Ако доказателствата включват свидетелски показания, имате право да подложите свидетелите на кръстосан разпит или да призовете свои свидетели, които да оборят техните свидетелски показания. Когато става дума за документи можете да подложите на кръстосан разпит свидетеля или вещото лице, което ги представя, или да призовете собствени свидетели, които да оспорят тези доказателства. Не можете, обаче, да представите собствени експертни заключения. Експертните заключения могат да бъдат атакувани единствено чрез кръстосан разпит на вещото лице по отношение на неговите констатации или експертно становище.

Можете да призовете свидетели и да представите документи в подкрепа на своята защита.

Ако процесът се гледа от наказателен съд, трябва да посочите всички свидетели и други доказателства, които възнамерявате да представите в своя защита на процеса в определения от закона срок, , който започва да тече от момента на връчване на обвинителния акт о. Когато процесът се гледа от магистратски съд няма такова ограничение.

Ако желаете можете да прибегнете до услугите на частен детектив за получаването на доказателства. Доказателствата, събрани от него, са допустими, освен ако законът изрично не забранява това.

Вашият адвокат може да подложи на кръстосан разпит свидетелите на прокуратурата и да оспори твърденията им в хода на този разпит.

Ще бъде ли взета предвид информация за съдебното ми минало?

Информацията за съдебното Ви минало ще бъде взета предвид, ако обвинението зависи от предишно осъждане, като например при повторно извършено престъпление или при извършване на престъпление в рамките на изпитателния срок на наложена условна присъда. Съдебното Ви минало може да бъде взето предвид от магистрата или съдията при определяне на наказанието, което ще Ви бъде наложено, ако бъдете осъден.

В хода на процеса пред наказателен съд съдебното Ви минало може да бъде взето предвид, ако се опитвате да изтъкнете положителната си характеристика или да атакувате положителната характеристика на някой от свидетелите на прокуратурата. При определяне на Вашето наказание съдът може да вземе предвид окончателната присъда, постановена от съд в чужбина.

Какво ще се случи в края на процеса?

В края на процеса ще бъдете оправдан или признат за виновен по повдигнатите срещу Вас обвинения. Можете да бъдете и частично оправдан / признат за виновен.

Ако бъдете признат за виновен, можете да бъдете осъден на лишаване от свобода за определен срок. Ако срокът на лишаване от свобода не надвишава две години, съдът може да отложи изпълнението на наказанието за максимален период от четири години. Ако за престъплението се предвижда наказание, което не надвишава седем години лишаване от свобода, съдът може също така да Ви освободи, условно или безусловно, за максимален период от три години. Ако не спазите наложеното Ви от съда условие, ще бъдете изправен пред съда и осъден отново.

Съдът може да издаде заповед за пробация, по силата на която да ви бъде назначен инспектор за условно осъдени лица, който да Ви наблюдава. В определени случаи съдът може да Ви наложи и финансова санкция.

Каква е ролята на пострадалото лице по време на процеса?

Когато процесът се гледа от наказателен съд, пострадалото лице може да присъства по време на производството и да предявява искане за наказание.

Пред магистратския съд пострадалото лице може да играе по-активна роля като подпомага прокурора лично или чрез адвокат.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

4 – Моите права след постановяване на решението от съда

Може ли да обжалвам?

Можете да обжалвате постановената присъда, както и размера на наказанието чрез въззивна жалба, подадена до Апелативния наказателен съд (Court of Criminal AppealАко решението е постановено от магистратски съд жалбата следва да бъде подадена в рамките на осем работни дни, а ако се обжалва осъдителна присъда, постановена от наказателен съд от състав съдебни заседатели – в рамките на петнадесет работни дни от датата на произнасянето й.

И в двата случая имате право да обжалвате постановения съдебен акт по същество и/или наложеното наказание.

Какво ще се случи ако обжалвам?

Ако с постановена от магистратски съд присъда сте осъден на лишаване от свобода подаването на въззивна жалба ще спре изпълнението на наказанието до приключване на заведеното пред въззивния съд дело.

От друга страна, ако наказателен съд Ви е признал за виновен и Ви е осъдил на лишаване от свобода за определен срок , наказанието ще бъде приведено в изпълнение незабавно и подаването на въззивна жалба няма да отложи изпълнението на присъдата. В този случай, имате право да поискате освобождаване под гаранция до приключване на заведеното пред въззивния съд дело, въпреки че в подобни случаи такива искания обикновено се отхвърлят.

Не съществуват общоприложими правила и бързи производства за разглеждането на въззивни жалби, но обикновено жалбата се разглежда в рамките на няколко месеца.

Като правило, в рамките на въззивното производство не се допуска представянето на нови доказателства, като изключение може да бъде направено единствено ако доказателствата не са Ви били известни или са били процесуално недопустими при разглеждането на приключилото дело.

Какво ще се случи на заседанието пред въззивния съд?

Ако се обжалва акт на магистратски съд и бъде установена липса на протоколи от свидетелски показания, свидетелите ще бъдат разпитани повторно, а адвокатът на защитата и прокурорът ще направят устни пледоарии, излагайки своите аргументи за и против въззивната жалба.

Ако показанията на свидетелите са били надлежно протоколирани съдът ще допусне даването на устни показания. При обжалването на присъда, постановена от наказателен съд Вашите адвокати ще направят устни пледоарии, излагайки аргументи в защита на подадената жалба, а прокурорът ще вземе становище по тях.

В края на делото ще бъде произнесена оправдателна присъда или ще бъде потвърдена наложената от по- нисшестоящата инстанция присъда за предявените срещу Вас обвинения. Възможно е също така да бъдете частично оправдан или осъден.

Какво ще се случи ако въззивната жалба бъде уважена/отхвърлена?

Ако въззивната жалба бъде уважена обжалваният съдебен акт ще бъде изменен или отменен въз основа на изложения в петитума на жалбата иск.

Ако въззивната жалба бъде отхвърлена, обжалваният съдебен акт ще бъде потвърден. Във този случай, ако присъдата, с която сте осъден на лишаване от свобода за определен срок е постановена от магистратски съд, наказанието ще бъде приведено в изпълнение незабавно.

Решенията на Апелативния наказателен съд не могат да се обжалват пред друг съд. Дори ако постановеният на първа инстанция съдебен акт е неправилен, нямате автоматично право да претендирате за обезщетение.

Ако въззивната жалба бъде уважена и обжалваният съдебен акт бъде отменен, осъдителната присъда ще бъде заличена от съдебното Ви досие

Осъдителната присъда става окончателна при постановяването й от магистратски съд, ако не бъде обжалвана в предвидените в закона срокове или ако бъде потвърдена от Апелативния наказателен съд.

Аз съм гражданин на друга държава членка. Може ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте гражданин на друга държава членка, съдът няма да постанови връщането Ви в родната Ви страна. Независимо от това, имате право да подадете молба до правителството за изтърпяване на наложеното Ви наказание лишаване от свобода в държавата членка, на която сте гражданин.

Молбата може да бъде отправена и от правителството на Вашата страна по негова инициатива или в подкрепа на Ваша предходна молба. Решението трябва да бъде одобрено от правителствата и на двете държави.

Трансферът на лишени от свобода лица не става автоматично , като процедурата се задейства въз основа на подадената от Вас и/или от Вашето правителство молба.

Решението за връщането Ви не се взема от съда, а се договаря между правителството на страната Ви и това на държавата членка, в която сте осъден за извършено престъпление. Поради това то не подлежи на обжалване.

Информация за обвиненията/ присъдата

Обвиненията, въз основа на които сте осъден, ще бъдат отразени в свидетелството Ви за съдимост. В някои случаи, обаче, например ако към датата на извършване на престъплението сте на възраст под осемнадесет години, това няма да бъде направено.

Тази информация се съхранява от полицейския комисар ( Commissioner of Police) в централното управление на полицията.

Полицейското Ви досие се съхранява от полицейския комисар безсрочно. Независимо от това, обаче, след изтичането на определени срокове, вариращи между шест месеца и десет години в зависимост от продължителността на наложеното Ви наказание, тази информация няма да бъде отразена в свидетелството Ви за съдимост. Информацията за някои престъпления, например за престъпления, свързани с наркотици, винаги се отразява в свидетелството Ви за съдимост, независимо от изтеклия период.

Полицейското Ви досие се съхранява от полицейския комисар” без за това да е необходимо Ваше съгласие. Нямате право да оспорвате, тъй като законът разрешава това.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

5 – Пътнотранспортни нарушения

Леките пътнотранспортни нарушения, известни също като закононарушения или нарушения, посочени в законово приложение (scheduled offences) се разглеждат по административен път от Комисаря по правосъдието.

Каква е процедурата при леки пътнотранспортни нарушения?

Процедурата за разглеждане на леки пътнотранспортни нарушения, например шофиране с превишена скорост или неправилно паркиране, не се различава от процедурата, предвидена за леките закононарушения, които се разглеждат от магистратски съд.

Пътнотранспортнитее нарушения се разглеждат от Комисаря по правосъдието.

Ще бъдете призован да се явите пред Комисаря по правосъдието. . Призовката ще съдържа кратко описание на предявеното обвинение, както и предупреждение, че неявяването Ви ще бъде счетено за признаване на обвинението. В призовката ще бъде упоменато и наказанието, което може да Ви бъде наложено ако бъдете признат за извършител на нарушението.

В срок до три дни преди насрочената дата на изслушването можете да отклоните повдигнатото Ви обвинение чрез заплащане на глоба, като в този случай необходимостта от явяването Ви пред комисаря отпада. Ако изберете да оспорите повдигнатото обвинение се образува състезателно производство, в рамките на което представителят на обвинението и Вие излагате своите тези и аргументи. Въз основа на това, комисарят преценява дали сте извършили описаното в призовката нарушение, посочено в законово приложение (scheduled offence).

Ако комисарят прецени, че сте извършил нарушението, ще бъдете признат за виновен и задължен да заплатите глоба, която не може да надвишава хиляда сто шестдесет и четири евро и шестдесет и девет цента (€ 1,164.69). Минималният размер на глобата, която може да Ви бъде наложена, е двадесет и три евро и двадесет и девет цента (€ 23.29). Ако законът предвижда това, заедно с наложената глоба комисарят може да разпореди конфискацията на предмет, използван за извършване на нарушението и/или да обяви свидетелството Ви за правоуправление за невалидно или да го отнеме за определен срок.

Обвинения за извършени нарушения, посочени в законово приложение (scheduled offences) могат да бъдат предявявани и срещу надлежно призовани граждани на други държави членки. Ако сте надлежно призован и не се явите се счита, че приемате обвиненията. Ако не можете да се явите лично, имате право да упълномощите свой близък роднина или адвокат да се явят от Ваше име.

Ако не сте удовлетворен от решението на комисаря можете да го обжалвате в срок от тридесет дни пред магистратски съд, като поискате решението да бъде изменено или отменено.

Ще бъдат ли вписани тези нарушения в полицейското ми досие?

Нарушенията няма да бъдат отразени в полицейското Ви досие или свидетелството Ви за съдимост.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.