Обвиняеми (наказателни производства)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Къде ще се проведе съдебният процес?

Съдът, който ще разгледа Вашето дело, е магистратски или наказателен, в зависимост от тежестта на повдигнатите срещу Вас обвинения.

Процесът ще бъде публичен, освен в определени случаи, например по дела, които налагат запазване на самоличността на пострадалото лице в тайна.

Ако делото се гледа от магистратски съд, решението по него се произнася от председателя на съдебния състав. Решенията по дела, гледани от наказателен съд, се вземат от съдебните заседатели. Ако съдебните заседатели признаят обвиняемия за виновен, присъдата се произнася от съдията, председателстващ съдебния състав.

Могат ли обвиненията да бъдат променяни по време на съдебния процес?

Обвиненията могат да бъдат изменяни, когато делото се гледа от магистратски съд. Прокуратурата може да поиска изменение на обвинителния акт ако от доказателствата е видно,, че друго обвинение е по-подходящо или ако е допусната грешка в първоначалните обвинения. Обвиненията могат също да бъдат оттеглени или заменени.

Ако делото Ви се гледа от наказателен съд, след като сте се признал за виновен или сте пледирал невинен, обвиненията могат да бъдат изменяни в ограничени случаи, при условие че новите обвинения не са по-тежки от първоначално предявените.

Ако сте се признал за виновен по всички обвинения, съдът пристъпва към произнасяне на присъдата. Ако сте се признал за виновен само по част от обвиненията, съдът дава ход на делото, освен ако обвиненията не бъдат оттеглени от прокуратурата или междувременно не бъдат предявени други обвинения.

Какви са моите права по време на съдебния процес?

Присъствието Ви на всички заседания по делото е задължително.

Ако живеете в друга държава членка не можете да участвате в процеса чрез видео връзка.

Ако не разбирате малтийски език, но сте англоговорящо лице, процесът ще се проведе на английски език. Ако не разбирате английски, процесът ще се проведе на малтийски език и ще Ви бъде назначен преводач, който ще Ви окаже необходимото съдействие.

Свободен сте да водите собствената си защита, но обикновено съдилищата настояват да ангажирате адвокат, който да Ви окаже необходимото съдействие. Ще Ви бъде назначен адвокат. Ако Ваш адвокат е дежурният адвокат за правна помощ, нямате право да го смените. Това можете да направите единствено ако сте ангажирал собствен адвокат.

По време на процеса не сте длъжен да говорите и от мълчанието Ви не могат да се правят заключения. Ако решите да свидетелствате, не можете да откажете да отговорите на уличаващи Ви въпроси, свързани с предявените Ви обвинения.

Даването на неистински показания може сериозно да компрометира надеждността Ви и да доведе до повдигането на обвинения в лъжесвидетелстване.

Какви са моите права по отношение на доказателствата срещу мен?

Като цяло можете да оспорите доказателствата, които са представени срещу Вас. Ако доказателствата включват свидетелски показания, имате право да подложите свидетелите на кръстосан разпит или да призовете свои свидетели, които да оборят техните свидетелски показания. Когато става дума за документи можете да подложите на кръстосан разпит свидетеля или вещото лице, което ги представя, или да призовете собствени свидетели, които да оспорят тези доказателства. Не можете, обаче, да представите собствени експертни заключения. Експертните заключения могат да бъдат атакувани единствено чрез кръстосан разпит на вещото лице по отношение на неговите констатации или експертно становище.

Можете да призовете свидетели и да представите документи в подкрепа на своята защита.

Ако процесът се гледа от наказателен съд, трябва да посочите всички свидетели и други доказателства, които възнамерявате да представите в своя защита на процеса в определения от закона срок, , който започва да тече от момента на връчване на обвинителния акт о. Когато процесът се гледа от магистратски съд няма такова ограничение.

Ако желаете можете да прибегнете до услугите на частен детектив за получаването на доказателства. Доказателствата, събрани от него, са допустими, освен ако законът изрично не забранява това.

Вашият адвокат може да подложи на кръстосан разпит свидетелите на прокуратурата и да оспори твърденията им в хода на този разпит.

Ще бъде ли взета предвид информация за съдебното ми минало?

Информацията за съдебното Ви минало ще бъде взета предвид, ако обвинението зависи от предишно осъждане, като например при повторно извършено престъпление или при извършване на престъпление в рамките на изпитателния срок на наложена условна присъда. Съдебното Ви минало може да бъде взето предвид от магистрата или съдията при определяне на наказанието, което ще Ви бъде наложено, ако бъдете осъден.

В хода на процеса пред наказателен съд съдебното Ви минало може да бъде взето предвид, ако се опитвате да изтъкнете положителната си характеристика или да атакувате положителната характеристика на някой от свидетелите на прокуратурата. При определяне на Вашето наказание съдът може да вземе предвид окончателната присъда, постановена от съд в чужбина.

Какво ще се случи в края на процеса?

В края на процеса ще бъдете оправдан или признат за виновен по повдигнатите срещу Вас обвинения. Можете да бъдете и частично оправдан / признат за виновен.

Ако бъдете признат за виновен, можете да бъдете осъден на лишаване от свобода за определен срок. Ако срокът на лишаване от свобода не надвишава две години, съдът може да отложи изпълнението на наказанието за максимален период от четири години. Ако за престъплението се предвижда наказание, което не надвишава седем години лишаване от свобода, съдът може също така да Ви освободи, условно или безусловно, за максимален период от три години. Ако не спазите наложеното Ви от съда условие, ще бъдете изправен пред съда и осъден отново.

Съдът може да издаде заповед за пробация, по силата на която да ви бъде назначен инспектор за условно осъдени лица, който да Ви наблюдава. В определени случаи съдът може да Ви наложи и финансова санкция.

Каква е ролята на пострадалото лице по време на процеса?

Когато процесът се гледа от наказателен съд, пострадалото лице може да присъства по време на производството и да предявява искане за наказание.

Пред магистратския съд пострадалото лице може да играе по-активна роля като подпомага прокурора лично или чрез адвокат.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.