Обвиняеми (наказателни производства)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Може ли да обжалвам?

Можете да обжалвате постановената присъда, както и размера на наказанието чрез въззивна жалба, подадена до Апелативния наказателен съд (Court of Criminal AppealАко решението е постановено от магистратски съд жалбата следва да бъде подадена в рамките на осем работни дни, а ако се обжалва осъдителна присъда, постановена от наказателен съд от състав съдебни заседатели – в рамките на петнадесет работни дни от датата на произнасянето й.

И в двата случая имате право да обжалвате постановения съдебен акт по същество и/или наложеното наказание.

Какво ще се случи ако обжалвам?

Ако с постановена от магистратски съд присъда сте осъден на лишаване от свобода подаването на въззивна жалба ще спре изпълнението на наказанието до приключване на заведеното пред въззивния съд дело.

От друга страна, ако наказателен съд Ви е признал за виновен и Ви е осъдил на лишаване от свобода за определен срок , наказанието ще бъде приведено в изпълнение незабавно и подаването на въззивна жалба няма да отложи изпълнението на присъдата. В този случай, имате право да поискате освобождаване под гаранция до приключване на заведеното пред въззивния съд дело, въпреки че в подобни случаи такива искания обикновено се отхвърлят.

Не съществуват общоприложими правила и бързи производства за разглеждането на въззивни жалби, но обикновено жалбата се разглежда в рамките на няколко месеца.

Като правило, в рамките на въззивното производство не се допуска представянето на нови доказателства, като изключение може да бъде направено единствено ако доказателствата не са Ви били известни или са били процесуално недопустими при разглеждането на приключилото дело.

Какво ще се случи на заседанието пред въззивния съд?

Ако се обжалва акт на магистратски съд и бъде установена липса на протоколи от свидетелски показания, свидетелите ще бъдат разпитани повторно, а адвокатът на защитата и прокурорът ще направят устни пледоарии, излагайки своите аргументи за и против въззивната жалба.

Ако показанията на свидетелите са били надлежно протоколирани съдът ще допусне даването на устни показания. При обжалването на присъда, постановена от наказателен съд Вашите адвокати ще направят устни пледоарии, излагайки аргументи в защита на подадената жалба, а прокурорът ще вземе становище по тях.

В края на делото ще бъде произнесена оправдателна присъда или ще бъде потвърдена наложената от по- нисшестоящата инстанция присъда за предявените срещу Вас обвинения. Възможно е също така да бъдете частично оправдан или осъден.

Какво ще се случи ако въззивната жалба бъде уважена/отхвърлена?

Ако въззивната жалба бъде уважена обжалваният съдебен акт ще бъде изменен или отменен въз основа на изложения в петитума на жалбата иск.

Ако въззивната жалба бъде отхвърлена, обжалваният съдебен акт ще бъде потвърден. Във този случай, ако присъдата, с която сте осъден на лишаване от свобода за определен срок е постановена от магистратски съд, наказанието ще бъде приведено в изпълнение незабавно.

Решенията на Апелативния наказателен съд не могат да се обжалват пред друг съд. Дори ако постановеният на първа инстанция съдебен акт е неправилен, нямате автоматично право да претендирате за обезщетение.

Ако въззивната жалба бъде уважена и обжалваният съдебен акт бъде отменен, осъдителната присъда ще бъде заличена от съдебното Ви досие

Осъдителната присъда става окончателна при постановяването й от магистратски съд, ако не бъде обжалвана в предвидените в закона срокове или ако бъде потвърдена от Апелативния наказателен съд.

Аз съм гражданин на друга държава членка. Може ли да ме върнат там след процеса?

Ако сте гражданин на друга държава членка, съдът няма да постанови връщането Ви в родната Ви страна. Независимо от това, имате право да подадете молба до правителството за изтърпяване на наложеното Ви наказание лишаване от свобода в държавата членка, на която сте гражданин.

Молбата може да бъде отправена и от правителството на Вашата страна по негова инициатива или в подкрепа на Ваша предходна молба. Решението трябва да бъде одобрено от правителствата и на двете държави.

Трансферът на лишени от свобода лица не става автоматично , като процедурата се задейства въз основа на подадената от Вас и/или от Вашето правителство молба.

Решението за връщането Ви не се взема от съда, а се договаря между правителството на страната Ви и това на държавата членка, в която сте осъден за извършено престъпление. Поради това то не подлежи на обжалване.

Информация за обвиненията/ присъдата

Обвиненията, въз основа на които сте осъден, ще бъдат отразени в свидетелството Ви за съдимост. В някои случаи, обаче, например ако към датата на извършване на престъплението сте на възраст под осемнадесет години, това няма да бъде направено.

Тази информация се съхранява от полицейския комисар ( Commissioner of Police) в централното управление на полицията.

Полицейското Ви досие се съхранява от полицейския комисар безсрочно. Независимо от това, обаче, след изтичането на определени срокове, вариращи между шест месеца и десет години в зависимост от продължителността на наложеното Ви наказание, тази информация няма да бъде отразена в свидетелството Ви за съдимост. Информацията за някои престъпления, например за престъпления, свързани с наркотици, винаги се отразява в свидетелството Ви за съдимост, независимо от изтеклия период.

Полицейското Ви досие се съхранява от полицейския комисар” без за това да е необходимо Ваше съгласие. Нямате право да оспорвате, тъй като законът разрешава това.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.